Partij voor de Dieren: niet bezui­nigen op natuur in Zuid-Holland


5 september 2011

Den Haag, 5 september 2011 - De Partij voor de Dieren in Zuid-Holland wil dat Gedeputeerde Staten zich inzetten voor het realiseren van alle geplande natuurgebieden in deze provincie. De partij is bezorgd dat de provincieleiding in navolging van staatssecretaris Bleker van EL&I wil bezuinigen op de natuur in Zuid-Holland. Dat zou desastreuze gevolgen hebben voor de biodiversiteit in deze toch al zo verstedelijkte provincie.

Staatssecretaris Bleker (Economische Zaken, Landouw en Innovatie, CDA) is door de Europese Commissie op zijn vingers getikt inzake zijn Natura 2000-beleid. Zijn voorstellen om het aantal Natura-2000 gebieden in Nederland te verminderen, kan niet op goedkeuring rekenen van de Europese Commissie. Ook zou de op handen zijnde herijking van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) gevolgen hebben voor de natuurkwaliteit van de Natura-2000 gebieden. Dat blijkt uit de 'Quickscan Herijking EHS’ van het Planbureau voor de Leefomgeving en de Wageningen Universiteit. Volgens dit onderzoek leiden de voorgenomen bezuinigingen van het Rijk op het natuur- en landschapsbeleid tot een verdere verslechtering van de natuurkwaliteit en de leefomstandigheden van planten- en diersoorten. Daarnaast is staatssecretaris Bleeker van plan om kleinere natuurgebieden te schrappen.

Begin juli is er een overleg geweest van de provincies met Bleker over het deelakkoord natuur en landelijk gebied. In dit deelakkoord moet worden vastgelegd hoe de herijking en financiering van EHS en Natura 2000-gebieden wordt uitgewerkt. In september is er een vervolgoverleg.

De fractie van de Partij voor de Dieren (PvdD) in Zuid-Holland is erg bezorgd over de ontstane situatie. Volgens de partij zijn de inzet tijdens en uitkomsten van deze onderhandelingen van groot belang voor de toekomst van de Zuid-Hollandse natuur. Ook zou het schrappen van kleinere natuurgebieden uit de EHS desastreuze gevolgen hebben voor de biodiversiteit in Zuid-Holland, die toch al het laagste percentage natuur van alle provincies heeft, namelijk 6 procent!

De Partij voor de Dieren wil daarom van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland weten wat de Zuid-Hollandse onderhandelingsinzet is geweest tijdens het overleg begin juli met de staatssecretaris. Is er onderhandeld over het verminderen van het areaal EHS-gronden en het budget voor natuurbeheer en wat waren daarvan de uitkomsten? Ook vraagt de PvdD of het provinciebestuur in het vervolgoverleg van september van plan is het realiseren van alle geplande EHS-gebieden in Zuid-Holland te verdedigen. Tenslotte wil de partij van Gedeputeerde Staten weten wat zij vinden van het voornemen van de staatssecretaris om een aantal kleine Natura-2000 gebieden te schrappen en of er gebieden zijn in Zuid-Holland waarop Bleker deze plannen wil loslaten.

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren: geen megastal in Woubrugge

Den Haag, 24 juni 2011 – De Partij voor de Dieren in Zuid-Holland zet grote vraagtekens bij de bouw van een megastal ...

Lees verder

Partij voor de Dieren: onbehoorlijk bestuur gemeente Zoetermeer

Den Haag, 20 september 2011 – De gemeente Zoetermeer maakt zich schuldig aan onbehoorlijk bestuur. Het handelt in str...

Lees verder