Partij voor de Dieren: Haven­be­drijf Rotterdam vernietigt broed­ko­lonie kleine mantel­meeuwen


26 april 2011

Het Havenbedrijf Rotterdam is bezig de grootste broedkolonie van kleine mantelmeeuwen in West-Europa te vernietigen. Het Havenbedrijf geeft gebieden waar deze meeuwen broeden uit als bedrijventerrein. Daardoor wordt het voortbestaan van de kleine mantelmeeuw ernstig bedreigd. De Partij voor de Dieren in Zuid-Holland wil daarom dat de provincie actie onderneemt om te zorgen dat de meeuwen ongestoord kunnen broeden in het havengebied.

De provincie Zuid-Holland heeft het Havenbedrijf Rotterdam ontheffing verleend van de Flora- en faunawet voor het verstoren en vernietigen van nesten van kleine mantelmeeuwen, zilvermeeuwen en stormmeeuwen. Dit gebeurt binnen een straal van 50 (soms 60) meter rondom installaties en binnen een straal van 300 meter rondom helikopterplatforms. De reden is dat de meeuwen ziektes zouden overbrengen en de werkzaamheden in de haven zouden hinderen met hun aanwezigheid.

Het Havenbedrijf geeft momenteel in snel tempo allerlei ‘lege’ gebieden uit als bedrijventerrein, zodat bestaande bedrijven kunnen uitbreiden of nieuwe zich kunnen vestigen. Het gaat om gebieden waar meeuwen nestelen en broeden. Het verjagen van de meeuwen en het vernielen van hun nesten en eieren kan op de langere termijn ernstige en onherstelbare consequenties hebben voor de meeuwenpopulaties. Vooral voor die van de kleine mantelmeeuw, want van alle meeuwen van deze soort in Nederland broedt 40 procent in het Rotterdamse havengebied.

Deze gang van zaken baart de fractie van de Partij voor de Dieren in de Provinciale Staten van Zuid-Holland grote zorgen. De partij is erop tegen dat economische belangen opnieuw prioriteit krijgen boven ecologische belangen. Ook zet ze grote vraagtekens bij het vermeende gevaar dat de meeuwen zouden vormen voor de volksgezondheid. Zelfs al zou dat zo zijn, dan zijn er wel betere oplossingen mogelijk dan het verjagen van de meeuwen en het verstoren van hun nesten door bijvoorbeeld de daar aanwezige waterbassins af te dekken, waardoor meeuwen en andere vogels daar geen waterbad meer kunnen nemen.

In vragen aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland zegt de Partij voor de Dieren dan ook te betwijfelen of die andere oplossingen wel voldoende zijn onderzocht voordat ontheffing van de Flora- en faunawet werd verleend. Ook wil de partij weten wat het provinciebestuur ervan vindt dat het Havenbedrijf Rotterdam de grootste kolonie mantelmeeuwen in West-Europa vernietigt en daarvoor geen compensatie biedt in de vorm van een alternatieve broedplek.


De Partij voor de Dieren vraagt of de provincie bereid is actie te ondernemen om ervoor te zorgen dat er alsnog voldoende geschikt terrein voor deze meeuwensoort beschikbaar wordt gesteld, zodat de vogels ongestoord kunnen broeden. Tenslotte wijst ze de provincieleiding er op dat het verjagen van de meeuwen uit het havengebied ertoe kan leiden dat de vogels uitwijken naar stedelijke gebieden, waar ze mogelijk overlast kunnen veroorzaken.

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren: ook in Zuid-Holland geen uitbreiding van megastallen

Den Haag, 18 april 2011 – De Partij voor de Dieren in Zuid-Holland vraagt Gedeputeerde Staten voorbereidingen treffen...

Lees verder

Partij voor de Dieren: stop bijensterfte en verminder gebruik bestrijdingsmiddelen

Den Haag, 16 mei 2011 – Wereldwijd zijn bijen in gevaar en dat heeft grote gevolgen voor mensen, dieren en de natuur....

Lees verder