Partij voor de Dieren: stop bijen­sterfte en verminder gebruik bestrij­dings­mid­delen


16 mei 2011

Den Haag, 16 mei 2011 – Wereldwijd zijn bijen in gevaar en dat heeft grote gevolgen voor mensen, dieren en de natuur. Het gehele ecosysteem is in gevaar. Als we de bij verliezen, verliezen we ons voedsel: tachtig procent van de voedselgewassen is afhankelijk van bestuiving door de bij. Binnen Europa behoort Nederland tot de landen met de grootste bijensterfte. In het afgelopen jaar is in ons land dertig procent (!) van het honingbijenbestand te gronde gegaan. De Partij voor de Dieren in Zuid-Holland heeft daarom schriftelijke vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten, omdat de provincie belangrijke taken heeft op het gebied van natuurbehoud en natuurontwikkeling.

Bijen zijn bijzonder nuttig en nemen in de voedselketen een zeer belangrijke plaats in. De bij is de belangrijkste bestuiver van planten en ook van zeer groot belang voor de Zuid-Hollandse landbouw. 80% van alle gewassen in Nederland wordt door bijen bestoven en mede daarom zijn ze dus onmisbaar. De economische waarde van de bij in Nederland bedraagt maar liefst 0,8 miljard euro, nog afgezien van de waarde van de natuurlijke gewassen.

Bestrijdingsmiddelen worden gezien als de grote boosdoener van de afname van de bijenpopulatie. Uit wetenschappelijk onderzoek, dat is bevestigd door milieuorganisatie UNEP van de Verenigde Naties, is gebleken dat de nieuwe generatie pesticiden een belangrijke oorzaak vormt van de massale sterfte onder honingbijen, wilde bijen en hommels. Deze neonicotine-insecticiden waarvan het middel imidacloprid de meest gebruikte is, zijn in dit verband de grote boosdoener. Ook verschillende producten die zijn ontwikkeld voor particulier gebruik in de tuin, bevatten imidacloprid.

Deze gang van zaken baart de fractie van de Partij voor de Dieren in de Provinciale Staten van Zuid-Holland grote zorgen. ``Deze insecticiden zijn niet alleen giftig voor wilde en honingbijen, maar ook voor andere insectensoorten. Het is bekend dat deze middelen zich via het oppervlakte water verspreiden. Als wilde planten langs sloten en kanalen dit water opnemen, komt ook gif in het stuifmeel en nectar dat door bijen en hommels wordt verzameld``, aldus fractievoorzitter in Zuid-Holland Carla van Viegen.

Naar aanleiding van deze zorgelijke toestand heeft de Partij voor de Dieren schriftelijke vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland.
De Partij voor de Dieren vraagt ondermeer of de provincie bereid is te inventariseren hoe het gesteld is met de bijenstand en de bijensterfte in Zuid-Holland en of zij bereid is maatregelen te nemen. Braakliggende en andere geschikte provinciale terreinen kunnen bijvoorbeeld worden ingezaaid met bloemenmengsels of bloembollen van stuifmeel en nectarleverende planten. Ook vraagt de Partij voor de Dieren om samen met deskundigen naar oplossingen te zoeken om de diversiteit aan planten, struiken en bomen van het openbaar groen te vergroten. Daarnaast wil de partij weten of er bestrijdingsmiddelen door de provincie gebruikt worden en welke en wat het provinciale beleid is ten aanzien van het gebruik van deze middelen. En tenslotte welke maatregelen de provincie gaat nemen tegen de insecticiden die via het oppervlaktewater in andere gewassen terecht komen en dus ook in de voedselketen.

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren: Havenbedrijf Rotterdam vernietigt broedkolonie kleine mantelmeeuwen

Het Havenbedrijf Rotterdam is bezig de grootste broedkolonie van kleine mantelmeeuwen in West-Europa te vernietigen. Het Ha...

Lees verder

Partij voor de Dieren: verminder gebruik antibiotica om meer ESBL-besmettingen te voorkomen

Den Haag, 20 mei 2011 - Steeds vaker komen ESBL-bacteriën bij dieren, mensen en in het milieu voor en dat levert een g...

Lees verder