Partij voor de Dieren: verminder gebruik anti­bi­otica om meer ESBL-besmet­tingen te voorkomen


20 mei 2011

Den Haag, 20 mei 2011 - Steeds vaker komen ESBL-bacteriën bij dieren, mensen en in het milieu voor en dat levert een gevaar op voor de volksgezondheid. De ESBL-bacterie ontstaat doordat de veehouderij buitensporig veel preventief antibiotica gebruikt om de dicht op elkaar levende dieren niet ziek te laten worden. De dieren hebben daardoor een resistente (immuum) bacterie ontwikkeld, die het bestrijden van infecties bij dier en mens moeilijk maakt en soms zelfs onmogelijk. Omdat dierlijke mest ook voor bemesting van het land wordt gebruikt, zijn sommige grondgeteelde groenten, nu ook besmet met de ESBL-bacterie. In 85% van de kip wordt de ESBL bacterie aangetroffen.

Uit een studie van het Universitair Medisch Centrum van de Vrije Universiteit (VUmc) te Amsterdam blijkt dat de ESBL-bacterie niet alleen in vlees (kip, varken en kalf) voorkomt, maar ook in groenten, zoals radijs en lente-ui, en het oppervlaktewater. Het Rijksinstituut Voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM) heeft hier onderzoek naar gedaan. Daaruit is gebleken dat de ESBL-bacterie een directe of indirecte bedreiging vormt voor de gezondheid van de mens en ziekte tot gevolg heeft die moeilijk of niet te behandelen is.

Deze gang van zaken baart de fractie van de Partij voor de Dieren in de Provinciale Staten van Zuid-Holland grote zorgen. “Als meest waarschijnlijke oorzaak voor het besmetting van groenten met deze bacterie wordt bemesting met dierlijke mest genoemd. Door bemesting komt de bacterie via de bodem in de waterkringloop terecht. Dit heeft vele gevolgen. Eén hiervan is dat via beregening de ESBL-bacterie op de akkers terechtkomt waar gewassen worden geteeld”, aldus fractievoorzitter Carla van Viegen.

Nederland is het meest veedichte land ter wereld. De volksgezondheid in Nederland staat de laatste jaren onder druk door ziekten, die veroorzaakt worden door de intensieve veeteelt, zoals de MRSA, de BSE, de Q-koorts en nu de ESBL. Antibiotica helpt niet meer bij mensen die besmet zijn met de ESBL bacterie, vanwege de resistentie van deze bacterie voor antibiotica met alle vergaande gevolgen van dien. Antibiotica is in de vee-industrie jarenlang toegevoegd aan diervoer om de dieren zo snel mogelijk te laten groeien in onnatuurlijke omstandigheden. Het totale gebruik van antibiotica bij Nederlandse veehouderijen neemt nog steeds toe en is de hoogste van Europa. Het gevaar van dit massale antibiotica gebruik is dat bacteriën sneller resistent worden voor deze middelen en dat antibioticagebruik door mensen minder effectief wordt. De Partij voor de Dieren heeft daarom schriftelijke vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten, omdat de provincie belangrijke taken heeft op het gebied van schoon water en een veilige en schone leefomgeving.

De Partij voor de Dieren vraagt ondermeer of de provincie bereid is met de waterschappen te inventariseren wat de precieze invloed van bemesting op de waterkwaliteit is, in relatie tot ESBL besmetting en de volksgezondheid. Ook wil zij weten of de provincie vanuit haar taakstelling maatregelen gaat nemen ten aanzien van de risico’s bij een uitbreiding van een intensieve veehouderij. En tenslotte wil de partij weten welke maatregelen de provincie gaat treffen tegen de ESBL-bacterie, die steeds vaker voorkomt bij dieren en mensen.

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren: stop bijensterfte en verminder gebruik bestrijdingsmiddelen

Den Haag, 16 mei 2011 – Wereldwijd zijn bijen in gevaar en dat heeft grote gevolgen voor mensen, dieren en de natuur....

Lees verder

Partij voor de Dieren: meer inzet provincie nodig voor goede waterkwaliteit

Den Haag, 27 mei 2011 – De Partij voor de Dieren in Zuid-Holland is zeer verontrust over de dramatische waterkwalitei...

Lees verder