Partij voor de Dieren: meer inzet provincie nodig voor goede water­kwa­liteit


27 mei 2011

Den Haag, 27 mei 2011 – De Partij voor de Dieren in Zuid-Holland is zeer verontrust over de dramatische waterkwaliteit in het gebied van het Hoogheemraadschap Delfland. Uit het tv-programma ‘Uitgesproken’ van 13 mei jl. bleek dat stikstof en fosfaat vijf keer boven de gestelde norm uitkomen en pesticiden zelfs 700 tot 3000 maal. Het programma baseerde zich op de rapportage Waterkwaliteit glastuinbouwgebied 2005-2009. Eerdere rapportages van het Hoogheemraadschap van Delfland wezen al uit dat het water relatief schoon Delfland instroomt en in Delfland vervuild raakt. Als één van de voornaamste oorzaken wordt de glastuinbouw genoemd. De Partij voor de Dieren wil dat de provincie extra actie onderneemt om de waterkwaliteit te verbeteren.

De provincie Zuid-Holland heeft eerder aangegeven dat niet zeker is in welke periode (2016-2021 of 2022- 2027) kan worden voldaan aan waterkwaliteitsdoelen van de Kaderrichtlijn Water (KRW). Dit zijn afspraken die in Europees verband zijn genomen om een bepaald niveau van waterkwaliteit te behalen in 2027. Zoals het er nu naar uitziet gaat de provincie deze doelen bij lange na niet halen. Ook is in het Provinciaal Waterplan al aangegeven dat de doelen voor het KRW-lichaam de Oostboezem - een glastuinbouwgebied binnen het Hoogheemraadschap van Delfland - in 2027 niet worden gehaald zonder extra investeringen in de waterkwaliteit.

Het niet halen van de KRW-doelen en het hoge pesticidegehalte in het water baart de fractie van de Partij voor de Dieren in de Provinciale Staten van Zuid-Holland grote zorgen. “In mijn bijdrage aan het coalitieakkoord 2011-2015 heb ik hierover al de nodige vragen gesteld. In het coalitieakkoord wordt namelijk niets gezegd over de Europese afspraken om de waterkwaliteit te verbeteren. Bij het onderdeel water worden de te behalen doelen voor de waterkwaliteit in het geheel niet genoemd”, aldus fractievoorzitter Carla van Viegen. De provincie is, ook na de inwerkingtreding van de Waterwet in 2009, het bevoegde gezag als het gaat om vergunningverlening en handhaving van onder meer grondwateronttrekkingen en is verantwoordelijk om de Europese doelen op het gebied van waterkwaliteit te behalen.

Inmiddels heeft de fractie van de Partij voor de Dieren schriftelijke vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. Hierin vraagt de partij onder meer welke maatregelen de provincie neemt om boetes die het gevolg zijn van het niet halen van KRW-doelstellingen te voorkomen. Verder wil de partij weten welke maatregelen de provincie neemt om samen met de waterschappen en gemeenten de KRW-doelstellingen te halen. Tenslotte wil de partij weten wat de provincie gaat doen tegen de aflopende overeenkomst over het aansluiten van glastuinbouwbedrijven op riolering. Deze overeenkomst loopt binnenkort af, waardoor er geen bestuurlijke drukmiddelen meer zijn om gemeenten en glastuinbouwbedrijven te stimuleren de bedrijven aan te sluiten op het rioolstelsel.

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren: verminder gebruik antibiotica om meer ESBL-besmettingen te voorkomen

Den Haag, 20 mei 2011 - Steeds vaker komen ESBL-bacteriën bij dieren, mensen en in het milieu voor en dat levert een g...

Lees verder

Partij voor de Dieren: geen massaslachting ganzen in Zuid-Holland

Den Haag, 14 juni 2011 – Het jaarlijks doden van 30.000 grauwe ganzen en 7500 brandganzen in Zuid-Holland is onnodig....

Lees verder