Partij voor de Dieren in actie tegen de Rijn­land­route


15 maart 2015

Den Haag, 15 maart 2015 –De lijsttrekker van de Partij voor de Dieren in Zuid-Holland, Carla van Viegen, heeft op zondag 15 maart een protestactie gehouden tegen de Rijnlandroute bij de wijk Stevenshof in Leiden. Dat deed zij samen met de bewoners van Stevenshof.Er werd symbolisch een ‘groene weg’ aangelegd door een aantal bomen te planten en een bij- en vlindervriendelijke bloemen- en kruidenstrook in te zaaien. Ook zijn er protestborden geplaatst.

De Rijnlandroute tast een groot deel van de Papenwegse en Zuidwijkse polder ernstig aan. De natuur en biodiversiteit worden door de aanleg van de weg ernstig bedreigd. In de polders broeden veel (weide)vogels, waaronder tureluurs, scholeksters en kieviten. Ook zullen er veel bomen worden gekapt.

De Partij voor de Dieren is fel tegenstander van de aanleg van de Rijnlandroute en wil met de actie protesteren tegen nog meer asfalt. De partij vindt dat de oplossing moet worden gevonden in het tegengaan van meer autoverkeer, door het stimuleren van alternatieven als het OV, de fiets, een betere verdeling van het weggebruik over de dag gespreid en thuiswerken. De Partij voor de Dieren wil het geld dat gemoeid is met de aanleg van de Rijnlandroute, wordt gebruikt voor de aanleg van de oorspronkelijk geplande Ecologische Hoofdstructuur om zo de natuur beter te beschermen en de verdere achteruitgang van de biodiversiteit te stoppen. Biodiversiteit is geen luxe, maar het fundament van ons bestaan.

Lijsttrekker Van Viegen: “Asfalt leggen door een kostbaar weidevogelgebied met prachtige landgoederen is een slecht plan voor mensen, dieren, natuur en het milieu. De Rijnlandroute loopt door een belangrijk broedgebied voor de grutto, waarvan het aantal in Nederland sterk is gedaald. De ecologische verbinding tussen de duinen en het Groene Hart wordt aangetast, waardoor de biodiversiteit onder druk komt te staan. Er komt een fietstunneltje dat ook als faunapassage moet gaan fungeren, maar dat is volstrekt onvoldoende. Daarnaast worden de bewoners van de wijk Stevenshof opgezadeld met een enorme toename van luchtvervuiling in de vorm van CO2 en fijnstof. Dit mogen we niet laten gebeuren! Het is een grondrecht dat de overheid zorgt voor de bewoonbaarheid van de leefomgeving en de bescherming en verbetering van het leefmilieu”.