Partij voor de Dieren: jachtakte illegale jagers intrekken


6 februari 2015

Den Haag, 6 februari 2015 – De jachtopzichter van landgoed Duivenvoorde in Voorschoten is onlangs op heterdaad betrapt tijdens een illegale jachtpartij op houtsnippen. Senator Koffeman van de Partij voor de Dieren heeft inmiddels aangifte tegen hem gedaan. De Zuid-Hollandse Statenfractie wil dat de jachtakte van hem en de andere jagers wordt ingetrokken.

De jachtopzichter van het landgoed Duivenvoorde in Voorschoten werd op 30 januari tijdens een illegale jachtpartij op houtsnippen op heterdaad betrapt door een fotograaf. Behalve de jachtopzichter namen ook diens ambtsvoorganger en vier leden van de jachtcombinatie Duivenvoorde deel aan de jachtpartij.

De houtsnip is een wettelijk beschermde vogel. Daarom én omdat er duidelijke foto’s van de wetsovertreding zijn gemaakt heeft Niko Koffeman, lid van de Eerste Kamer voor de Partij voor de Dieren, aangifte gedaan bij de politie.

Het voorval maakt bovendien duidelijk dat jachtopzichters in de Flora- en faunawet zijn toegerust met tegenstrijdige taken, wat leidt tot belangenverstrengeling. Enerzijds wordt van hen verwacht dat ze de jachtbelangen van een jachthouder beschermen. Anderzijds zijn ze als buitengewoon opsporingsambtenaar belast met het toezicht op en de opsporing van strafbare feiten. Dat betekent dat jachtopzichters wettelijk gezien met potentieel grote loyaliteitsconflicten te maken hebben, die zich inderdaad met grote regelmaat voordoen.

De Partij voor de Dieren vindt dat een jachtopzichter, als buitengewoon opsporingsambtenaar, het goede voorbeeld moet geven. Maar omdat hij tevens de belangen van de jachtheer moet dienen, draagt een jachtopzichter feitelijk twee (conflicterende) petten. De Partij voor de Dieren heeft daarom over de kwestie schriftelijke vragen gesteld. Ze zou graag zien dat Gedeputeerde Staten de rijksoverheid oproept de taakomschrijving van de jachtopzichter in de Flora- en faunawet aan te passen.

De provincie heeft de taak om in het wild levende dieren te beschermen, maar de provincie verleent ook ontheffingen voor het doden van in het wild levende dieren op grond van de Flora- en faunawet. Daarom heeft de Partijvoor de Dieren aan het provinciebestuur gevraagd of de jachtopzichter in kwestie en de andere jagers ook elders in de provincie actief zijn om te jagen op grond van ontheffingen die door de provincie zijn verleend. De partij vindt dat Gedeputeerde Staten de Faunabeheereenheid opdracht moet geven niet meer met deze jagers samen te werken. Ook zouden hun jachtaktes moeten worden ingetrokken.