Partij voor de Dieren maakt zich zorgen om visstand in Biesbosch


23 mei 2022

Den Haag, 23 mei 2022 – De Partij voor de Dieren in Zuid-Holland maakt zich zorgen om de visstand in de Biesbosch. Omdat het een Nationaal Park en Natura 2000-gebied is, moet de provincie het gebied beschermen, inclusief de vissen. De Partij voor de Dieren wil weten hoe het staat met de aantallen en soorten vis in de Biesbosch en met de gunstige staat van instandhouding van bedreigde vissoorten, die daar voorkomen.

In het Natura 2000-gebied de Biesbosch vissen zowel beroeps- als sportvissers. De provincie Zuid-Holland heeft de taak om de Natura 2000-gebieden te beschermen, zo min mogelijk te verstoren en te zorgen voor het in stand houden van diverse vissoorten. Maar in het beheerplan Biesbosch schrijft de provincie dat het onvoldoende zicht heeft op de populatie trekvissen en de relatie met de beroeps- en sportvisserij. Daarom weet ze niet hoe het staat met de aantallen en de soorten vissen in het gebied.

Voor de Partij voor de Dieren in Zuid-Holland was dit aanleiding vragen te stellen aan het provinciebestuur over deze kwestie. Zo wil de partij onder meer weten hoe veel beroepsvissers in de Biesbosch actief zijn, hoe veel vis en welke soorten zij jaarlijks vangen en of voor zowel de beroeps- als de sportvisserij quota gelden in de Biesbosch. Ook vraagt de partij zich af wie die eventuele quota controleert en hoe vaak.

Verder merkt de Partij voor de Dieren op dat een aantal vissoorten die in de Biesbosch voorkomen – de bittervoorn, de grote modderkruiper en de fint – op de Nederlandse Rode Lijst van Vissen staan. De partij vraagt de provincie of van deze soorten de visstand in de Biesbosch bekend is. Ook zijn voor negen vissoorten instandhoudingsdoelen opgesteld, waaronder het uitbreiden van de populatie voor vijf vissoorten. Hoe worden die instandhoudingsdoelen bewaakt en wat is de huidige stand van de negen vissoorten, vraagt de partij zich af.

Daarnaast wil de partij weten wat het effect is van de visvangst door zowel de beroepsvisserij als de sportvisserij op de populaties broedende en visetende vogels in de Biesbosch. Want daarvoor zijn eveneens vanuit de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn instandhoudingsdoelen opgesteld. Ten slotte stel de Partij voor de Dieren vragen over onder meer de visrechten in de Biesbosch, of er een visplan bestaat voor het gebied en wie de naleving van dit visplan controleert.

Gerelateerd nieuws

D66, Partij voor de Dieren en GroenLinks slaan alarm voor Meijendel

Den Haag, 13 mei 2022 - De natuur in Duingebied Meijendel, dat ligt tussen Den Haag en Wassenaar, staat onder druk. Door recr...

Lees verder

Jaarverslag 2021 Partij voor de Dieren Provinciale Staten Zuid-Holland

Jaarverslag 2021 Statenfractie Partij voor de Dieren Zuid Holland

Lees verder