Partij voor de Dieren: meer tijde­lijke natuur in Zuid-Holland


1 februari 2013

Den Haag, 1 februari 2013 – Provinciale Staten van Zuid-Holland hebben een motie aangenomen van de Partij voor de Dieren om meer tijdelijke natuur in de provincie mogelijk te maken. Gedeputeerde Staten zullen daarvoor met voorstellen komen zodra het Rijk zijn bevoegdheden op dit punt heeft overgedragen aan de provincies. Dat gebeurt naar verwachting nog dit jaar.

In de provinciale beleidsvisie Groen staat dat Zuid-Holland de mogelijkheden wil benutten om tijdelijke natuur mogelijk te maken op braakliggende terreinen. Daarvoor is een ontheffing nodig van de Flora- en faunawet. Die bevoegdheid ligt nu nog bij het ministerie van Economische Zaken, maar wordt waarschijnlijk nog dit jaar overgeheveld naar de provincies.

Vooruitlopend daarop wil de provincie alvast nagaan hoe ze dit instrument beter kan benutten voor het behoud en de versterking van de biodiversiteit in Zuid-Holland. In een motie van de Partij voor de Dieren – die steun kreeg van een meerderheid van Provinciale Staten – worden Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland gevraagd een voorstel uit te werken voor meer tijdelijke natuur in deze provincie. Dat voorstel kan dan direct in praktijk worden gebracht zodra de decentralisatie van bevoegdheden op dit punt een feit is.

De Partij voor de Dieren maakt zich al veel langer sterk voor de ontwikkeling van tijdelijke natuur. Er liggen in heel Nederland duizenden hectares grond braak, die zijn aangekocht voor onder meer woningbouw, wegen en bedrijventerreinen. Hoewel de bestemming dus vastligt, gebeurt er als gevolg van de economische crisis vaak jarenlang niets mee. Als ze in de tussentijd ter beschikking worden gesteld aan de natuur, kan zich tijdelijk een spectaculaire ontwikkeling van flora en fauna voordoen.

In de praktijk durven grondeigenaren, bouwers en projectontwikkelaars dat niet aan, omdat eenmaal gevestigde dieren of planten niet zo maar mogen worden verwijderd. Dit belemmert echter het behoud en de ontwikkeling van planten- en dierensoorten in ons land. Bepaalde diersoorten profiteren juist van tijdelijke natuur, met name doortrekkende en overwinterende vogels. Door hun grote mobiliteit kunnen ze na verloop van tijd gemakkelijk naar een ander (natuur)gebied verhuizen. Hetzelfde geldt voor planten: hun zaden verspreiden zich gemakkelijk naar andere gebieden.

Op die manier wordt een bijdrage geleverd het tegengaan van de teruggang van de biodiversiteit in ons land. Niet alleen het aantal dieren- en plantensoorten kan dankzij tijdelijke natuur toenemen, ook de populaties van sommige soorten kunnen daardoor groeien. Tijdelijke natuur biedt dus zowel beschermde als niet-beschermde dieren en planten extra kansen. Bovendien kunnen dergelijke gebieden ook aantrekkelijk voor mensen zijn om er doorheen te struinen, in te spelen of te wandelen. Tijdelijke natuur kent daardoor ecologisch gezien veel winnaars en geen verliezers.