Partij voor de Dieren: Meeu­wen­overlast in Den Haag dier­vrien­delijk bestrijden


6 augustus 2009

Den Haag, 6 augustus 2009 – Relativeer de overlast, voer de meeuwen niet, zorg dat ze niet bij het afval kunnen, gebruik vuilniszakken die ‘meeuwenproof’ zijn en geef goede en voldoende voorlichting. Dat zijn de diervriendelijke en duurzame methoden die de Partij voor de Dieren in Zuid-Holland voorstelt om de vermeende meeuwenoverlast in Den Haag tegen te gaan. Dat is veel beter dan de vogels met valken te verjagen of vossen in de duinen af te schieten.

De VVD in Den Haag vindt dat er sprake is van veel meeuwenoverlast in de Hofstad. Om die overlast te bestrijden wil de Haagse VVD-fractie onder meer valken inzetten om de meeuwen uit de stad te verjagen. Verder stelt de VVD voor om vossen in de duinen af te laten schieten, zodat de meeuwen daar naar toe kunnen worden verjaagd. Voor beide methodes moet de provincie Zuid-Holland ontheffing geven op grond van de Flora- en faunawet.

De Partij voor de Dieren (PvdD) in Zuid-Holland verzet zich tegen beide maatregelen, omdat die zeer dieronvriendelijk zijn. De valken die de meeuwen moeten verjagen, kunnen zich namelijk dodelijk verwonden aan onder meer bedrading en ruiten. En om enig effect te sorteren, zijn er veel valken en veel vluchten nodig. Verder is de kans groot dat de meeuwen zich weer elders in de stad vestigen en dat de valken op kleine en zeldzame vogelsoorten gaan jagen, omdat die een gemakkelijker prooi vormen. Bovendien worden valken altijd bewust hongerig gehouden voor de jacht en worden voor deze jachtvorm hun nesten leeggehaald. De PvdD vindt het niet acceptabel om dieren hiervoor uit hun natuurlijke habitat te halen.

Het afschieten van vossen in de Haagse duinen om de meeuwen daar naar toe te jagen is volgens de PvdD eveneens zeer onwenselijk. Niet alleen omdat dat in strijd is met het provinciale en Rijksnatuurbeleid, maar ook omdat vossen als roofdieren onmisbaar voor een goed ecosysteem. Bovendien planten vossen zich sneller voort als er op ze wordt gejaagd. Verder is het de vraag of de meeuwen wel terugkeren naar de duinen, omdat die te veel zijn ‘vergrast’ en ‘verstruikt’. Meeuwen hebben juist behoefte aan een open en overzichtelijk landschap. Ook zullen ze waarschijnlijk niet in de duinen willen broeden omdat daar te veel recreanten (met honden) komen.

De PvdD stelt een aantal diervriendelijke en duurzame oplossingen voor om de vermeende meeuwenoverlast te bestrijden. Om te beginnen: relativeer de overlast, want meeuwen zijn onlosmakelijk verbonden met de zee en de kust. Verder moeten mensen meeuwen niet voeren, want dat verergert het probleem. Ook zou de gemeente Den Haag, in navolging van Leiden, een proef kunnen nemen met vuilniszakken die ‘meeuwenproof’ zijn. Huisvuil aanbieden in plastic rolcontainers, waar meeuwen niet in kunnen, is een andere mogelijkheid, net zoals het onaantrekkelijk maken van daken en dakgoten voor meeuwen om er te broeden. Een goede voorlichting door de gemeente is hierbij van groot belang.

De partij heeft inmiddels aan Gedeputeerde Staten (GS) in Zuid-Holland gevraagd de gemeente Den Haag geen ontheffing te geven op grond van de Flora- en faunawet om de meeuwenoverlast te bestrijden met valken en door het afschieten van vossen. Ook wil de PvdD weten welke diervriendelijke maatregelen het provinciebestuur wél zal voorstellen als Den Haag om zo’n ontheffing vraagt. Verder vraagt de PvdD of GS het wel ethisch vinden om meeuwen met behulp van valken te laten verjagen.