Partij voor de Dieren: provincie laat dieren doden in strijd met de wet


14 augustus 2014

Den Haag, 14 augustus 2014 – De provincie Zuid-Holland heeft ontheffingen verleend van de Flora- en faunawet om dieren te laten doden. Volgens de Partij voor de Dieren is dat in strijd met de wet. Zo worden voor het doden van beschermde vogels als de kauw en de zwarte kraai vangkooien gebruikt. Maar de Raad van State heeft dit, mede op basis van de Vogelrichtlijn, verboden. De Partij voor de Dieren wil dan ook dat de provincie de ontheffingen intrekt.

Het provinciebestuur heeft sinds begin 2011 20 ontheffingen verleend van de Flora- en faunawet om kauwen, zwarte kraaien en Turkse tortels te doden omdat die schade zouden veroorzaken. Bij het vangen en doden van deze beschermde inheemse vogelsoorten wordt gebruik gemaakt van vangkooien. Het gebruik van vangkooien voor het vangen van vogels is echter in strijd met de Vogelrichtlijn en hiervoor mag geen ontheffing worden verleend. Ook de Raad van State heeft bepaald dat het gebruik van vangkooien niet is toegestaan.

De Partij voor de Dieren in Zuid-Holland vindt het verder onterecht dat de provincie ook ontheffingen heeft verleend voor het op een ongeoorloofde manier laten doden van ‘schade veroorzakende dieren’. In deze ontheffingen worden de diersoorten waarom het gaat niet eens genoemd en mogen particulieren of wildbeheereenheden alle diersoorten doden die volgens hen schade veroorzaken. De Partij voor de Dieren vindt dat nauwkeurig moet worden aangegeven voor welke diersoort(en) dat geldt en met welke middelen het mag.

Verder mogen sinds eind vorig jaar in heel Zuid-Holland onbeperkt konijnen worden gedood op begraafplaatsen, industrieterreinen, dijken en sportvelden. Deze ontheffing geldt voor onbepaalde tijd, terwijl wettelijk is bepaald dat een ontheffing voor maximaal vijf jaar mag worden verleend.

Ook begrijpt de Partij voor de Dieren niet waarom de provincie is afgeweken van de wettelijke eis om dergelijke ontheffingen te verlenen aan de Faunabeheereenheid Zuid-Holland. Dat is immers de daarvoor aangewezen instantie, die bovendien werkt met een speciaal faunabeheerplan voor kauwen en zwarte kraaien.

De partij heeft daarom vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten over deze gang van zaken. Ze vraagt het provinciebestuur of de verleende ontheffingen nog steeds gelden. En als dat zo is, wanneer deze dan worden ingetrokken omdat ze in strijd zijn met wettelijke bepalingen.