Partij voor de Dieren stelt dat Buij­tenland van Rhoon allang natuur­gebied had moeten zijn


2 februari 2022

Den Haag, 2 februari 2022 – Het Buijtenland van Rhoon, een polder ten zuiden van Rotterdam, had al jaren een natuur- en recreatiegebied moeten zijn. Het Buijtenland van Rhoon is bedoeld als natuurcompensatie voor de Tweede Maasvlakte. Er is inmiddels al 130 miljoen euro overheidsgeld in gepompt, maar het is nog steeds een voornamelijk agrarisch gebied, waarbij de natuur- en recreatiedoelen niet zijn behaald. De Partij voor de Dieren in Zuid-Holland heeft daarom vragen gesteld over de gang van zaken aan het provinciebestuur.

Het Buijtenland van Rhoon is een 750 hectare groot gebied. Toen de Tweede Maasvlakte werd aangelegd, werd de polder in 2002 aangewezen om de verloren gegane natuur in de Maasvlakte te compenseren. Het had op dat moment nog een grotendeels agrarische bestemming. Van de transformatie naar natuur- en recreatiegebied is echter na twintig jaar nog weinig terecht gekomen, ondanks de ruim 130 miljoen euro overheidsgeld die er inmiddels aan is besteed. Het blijft op veel plekken gewoon agrarisch, met alle nadelige gevolgen van dien voor de natuur.

De provincie Zuid-Holland kreeg van het Rijk al in 2006 de opdracht van het Buijtenland van Rhoon een natuur- en recreatiegebied te maken. Verder bracht voormalig landbouwminister Cees Veerman een rapport uit hoe het gebied zou moeten worden ingevuld. De doelen uit dat rapport werden later afgezwakt en worden nog steeds niet gehaald, terwijl dat in 2021 al het geval had moeten zijn. In 2016 gaven Provinciale Staten Gedeputeerde Staten de opdracht eindelijk eens werk te maken van de natuur- en recreatieontwikkeling in het Buijtenland van Rhoon, op basis van het advies dat kwartiermakers eerder dat jaar aanboden.

De Partij voor de Dieren in Zuid-Holland stelde vorig jaar al vragen aan het provinciebestuur over de kwestie. Uit de antwoorden bleek dat het ‘streefbeeld’ nog lang niet is gerealiseerd en dat het nog vele jaren kan duren voor het zover is. Voor de partij was dat aanleiding om opnieuw bij Gedeputeerde Staten aan de bel te trekken.

Zo wil de partij onder meer een overzicht van de ontwikkeling van de flora en fauna in het gebied, zoals aantallen en broedparen van verschillende vogelsoorten. Verder heeft de Partij voor de Dieren van omwonenden informatie ontvangen dat er veelvuldig wordt gejaagd in het Buijtenland van Rhoon. Dat zou juist de natuur en de te behalen soorten vogels en andere dieren ernstig verstoren. Ook wil de partij weten of er nog landbouwgif in het gebied wordt gebruikt of drijfmest in de grond wordt aangebracht en of er plannen zijn om dit af te bouwen.

Verder vindt de partij dat horecagelegenheden en de recente bouw van woningen niet passen in een stilte- en natuurgebied. Ten slotte vraagt de partij of Gedeputeerde Staten vinden dat de 130 miljoen euro overheidsgeld, bedoeld voor de verbetering van de natuur in het Buijtenland van Rhoon, voldoen aan de doelstellingen. En zo nee, welke maatregelen de provincie gaat nemen om die doelstellingen alsnog te halen.

Gerelateerd nieuws

Kerstwens van de Statenfractie Zuid-Holland

Lees verder

Provincie Zuid-Holland aan de slag met een gedragscode voor recreatie op de stille stranden

Den Haag, 3 februari 2022– Partij voor de Dieren wil bescherming van de stille stranden, die onderdeel uitmaken van natuurgeb...

Lees verder