Partij voor de Dieren: stop gebruik giftig onkruid­be­strij­dings­middel


15 juli 2013

Den Haag, 15 juli 2013 – De provincie Zuid-Holland zou moeten stoppen met het gebruik van glyfosaat als onkruidbestrijdingsmiddel. Glyfosaat heeft giftige eigenschappen en is daarmee gevaarlijk voor mens, dier en milieu. Toch gebruikt de provincie dit middel nog steeds, terwijl er genoeg ongevaarlijke alternatieven zijn. De Partij voor de Dieren in Zuid-Holland vraagt daarom aan Gedeputeerde Staten over te stappen op andere onkruidbestrijdingsmiddelen.

Glyfosaat is inmiddels wereldwijd het meest gebruikte bestrijdingsmiddel tegen onkruid. Het gebruik van glyfosaat in de landbouw is tussen 2000 en 2008 zelfs verdubbeld. Uit diverse wetenschappelijke onderzoeken is gebleken dat het ten onrechte wordt gezien als een milieuvriendelijk middel. Zo draagt glyfosaat onder meer bij aan de verhoogde bijensterfte.

Verder bleek uit een recent onderzoek dat in de urine van vijf van acht onderzochte Nederlanders resten zijn gevonden van glyfosaat, een gif dat onder meer in het omstreden onkruidbestrijdingsmiddel Roundup wordt gebruikt. Met 63 procent zit Nederland daarmee boven het Europese gemiddelde van 44 procent. Dit concluderen Milieudefensie en Friends of the Earth Europe op basis van onderzoek naar 182 urinemonsters uit achttien landen.

De Tweede Kamer nam daarom twee jaar geleden een motie aan waarin de regering wordt gevraagd het gebruik van glyfosaat te verbieden, juist vanwege de giftige eigenschappen. Bovendien bestaan er genoeg alternatieve onkruidbestrijdingsmiddelen die niet gevaarlijk zijn voor mensen, dieren en planten.

Zo kent Nederland sinds 2005 het DOB-systeem. (Duurzaam Onkruid Beheer). Binnen het DOB kan men kiezen voor verschillende onkruidbestrijdingsmethoden, die aantoonbaar effectief en milieuverantwoord zijn. Professionele onkruidbestrijders zijn verplicht te werken volgens de DOB-richtlijnen. Als medio volgend jaar de DOB 2.0-richtlijnen verplicht worden, is glyfosaat helemaal niet meer nodig..

Via een inwoner van Zuid-Holland ontving de Zuid-Hollandse fractie van de Partij voor de Dieren een melding dat er in het Recreatieschap Rottemeren bij het beheer het bestrijdingsmiddel Roundup wordt gebruikt. Deze persoon gaf tevens aan dat Groenservice Zuid-Holland (GZH), die onder verantwoordelijkheid van de provincie valt, het middel nog steeds gebruikt.

De Partij voor de Dieren wil daarom van Gedeputeerde Staten weten waar, wanneer, hoeveel en hoe vaak de provincie Zuid-Holland, de GZH of andere provinciale instanties glyfosaat gebruiken. Ook vraagt de partij het provinciebestuur aan te geven wat de gevolgen zijn voor de volksgezondheid, de flora en fauna en het milieu van het in de bodem belanden van gebruikt glyfosaat voor de kwaliteit van het Zuid-Hollandse drink- en oppervlaktewater.

Verder dringt de Partij voor de Dieren er bij Gedeputeerde Staten op aan om bij het bestrijden van onkruid te werken volgens de DOB- of DOB 2.0-richtlijnen. De partij vraagt of bij het groenbeheer in Zuid-Holland toch een milieuvriendelijk alternatief kan worden toegepast met het oog op de schadelijke effecten van glyfosaat.