Partij voor de Dieren wil dat zwanen­houder stopt met zijn dier­on­vrien­de­lijke prak­tijken


16 juli 2008

Den Haag, 16 juli 2008 – De Partij voor de Dieren in Zuid-Holland vindt dat de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) een zwanenhouder in Bodegraven moet verbieden zijn bedrijf nog langer voort te zetten. Het zogeheten zwanendriften is met ingang van 1 april dit jaar verboden, maar de man heeft van het ministerie van LNV toestemming gekregen nog vijf jaar door te gaan met zijn zeer dieronvriendelijke praktijken.

Het zwanendriften is een vorm van zwanenhouden die stamt uit de middeleeuwen. Het gaat om knobbelzwanen die worden gehouden voor hun veren, dons en vlees en soms ook als siervogel. De Raad voor Dierenaangelegenheden beoordeelde in 1998 het houden van zwanen als dieronvriendelijk. Daarop verbood de minister van LNV de bedrijfstak per 1 april 2008. Er gold een tienjarige overgangstermijn om de paar ‘zwanendrifters’ (zwanenhouders) in ons land de gelegenheid te geven ander werk te vinden.

Het zwanendriften is zo dieronvriendelijk, omdat de dieren onder meer worden geleewiekt. Dat wil zeggen dat de punt van één van de vleugels onverdoofd wordt afgehakt zodat de zwaan niet meer kan vliegen. Ook krijgen de zwanen een tatoeage van de eigenaar op hun snavel. Verder worden de dieren bij het vangen doorgaans zeer ruw behandeld en gebeurt het doden eveneens op een dieronwaardige manier.

De Partij voor de Dieren (PvdD) in Zuid-Holland vernam van de Faunabescherming en een aantal particulieren dat in Nieuwerbrug (gemeente Bodegraven) nog steeds een zwanendrifter actief is. Uit navraag bleek dat de man ontheffing heeft gekregen van de Flora- en faunawet, maar ook zijn zonen zijn actief als zwanendrifter Volgens die wet is het bedrijfsmatig houden van zwanen feitelijk verboden. De man heeft echter van LNV, gelet op zijn leeftijd, toestemming gekregen zijn bedrijf nog vijf jaar voort te zetten.

De PvdD heeft bij het ministerie van LNV inmiddels een bezwaarschrift ingediend tegen het verlenen van de ontheffing, omdat die in strijd is met de Flora- en faunawet, het advies van de Raad voor Dierenaangelegenheden én de wettelijke zorgplicht voor dieren. Volgens de PvdD kan de leeftijd van de zwanendrifter nooit een argument zijn om hem zijn bedrijf te laten voortzetten. Het feit dat de man de tienjarige overgangstermijn niet heeft gebruikt om andere activiteiten te gaan ontplooien, geeft aan dat de economische schade die hij zegt te ondervinden van een verbod op de zwanendrift geheel aan hemzelf te wijten is, aldus de partij. Ook bestaat de kans dat zijn zonen het bedrijf willen voortzetten en dat kan toch niet de bedoeling zijn, stelt de PvdD.

Verder wijst de PvdD er op dat er grote maatschappelijke weerstand bestaat tegen de praktijken van de zwanendrifter. De partij beschikt over foto’s waaruit blijkt dat de man zeer ruw met de dieren omgaat. Ook is nauwelijks te controleren of de zwanen wel echt van hem zijn. De zwanendrifter kan heel gemakkelijk wilde zwanen merken en tot zijn eigendom maken. Tenslotte is gebleken dat de zwanendrifter een deel van zijn zwanen doodt om de veren te gebruiken voor de bruidsmode-industrie. ‘Dat zijn praktijken die niet zouden mogen gebeuren’, aldus de PvdD. Ook de Tweede-Kamerfractie van de PvdD heeft inmiddels vragen gesteld aan de minister van LNV over deze kwestie.

Gerelateerd nieuws

Doorbraak voor duurzame tuinbouw

Sticker garandeert milieuvriendelijk en gezond product Vooruitstrevende Nederlandse tuinders gaan zich inspannen voor milieu...

Lees verder

Extra capaciteit Tweede Maasvlakte botst met klimaatdoelen

Milieudefensie is in juli jongstleden bij de provincie Zuid-Holland in bezwaar tegen de ontwikkeling van de Tweede Maasvlakte...

Lees verder