Partij voor de Dieren wil intrekking vergunning Chemours en sluiting van de fabriek


Fracties van de Provin­ciale Staten roepen op tot maat­re­gelen richting Chemours

20 september 2023

Den Haag, 20 september 2023 – Na de hoorzitting met Chemours was het voor de Partij voor de Dieren duidelijk: Chemours moet stoppen met het lozen van kankerverwekkende stoffen in het milieu. Om dat te bereiken heeft de partij samen met andere provinciale fracties moties ingediend om de provinciale vergunning van Chemours in te trekken en de fabriek stil te leggen totdat duidelijk is dat deze geen PFAS meer uitstoot. Daarnaast wil de Partij voor de Dieren dat er onderzoek plaatsvindt in de wijde omgeving van Chemours naar de effecten van de vervuiling op flora fauna en de biodiversiteit.

Intrekken vergunning Chemours en stilleggen van de fabriek

Allereerst wil de Partij voor de Dieren dat er met juridische experts gezocht wordt naar mogelijkheden om (toch) de vergunning in te trekken van Chemours. Daarnaast pleit de partij om extra experts in te schakelen om te onderzoeken of de fabriek stilgelegd kan worden, zolang deze nog steeds de schadelijke PFAS uitstoot. De moties zijn aangenomen.

Onderzoek effecten van vervuiling voor flora en fauna

De Partij voor de Dieren maakt zich grote zorgen over de effecten van de vervuiling door Chemours in de omgeving voor flora en fauna en de gevolgen ervan voor de biodiversiteit. De provincie heeft een belangrijke taak ten aanzien van de bescherming van de volksgezondheid en de bescherming van flora en fauna en het verbeteren van de biodiversiteit. De gezondheid van mens en dier moeten boven de economische belangen wordt gesteld en de vervuiling moet stoppen. De partij heeft een motie ingediend om een onderzoek te laten uitvoeren naar de effecten van de PFAS en GenX vervuiling in de wijde omgeving van Chemours voor flora, fauna en de biodiversiteit. Het provinciebestuur heeft toegezegd om het RIVM te vragen dit onderzoek uit te voeren. Daarom is de motie aangehouden.

Fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in Provinciale Staten van Zuid-Holland, Carla van Viegen: “We zijn blij dat er op dit dossier Statenbreed is samengewerkt. Willens en wetens heeft de leiding van Chemours al sinds de jaren ’60 zeer schadelijke stoffen geloosd in het milieu. De leiding vertoont meedogenloos gedrag zonder enig ethisch, moreel en maatschappelijk besef, waarbij enkel de economische belangen gelden: geld verdienen over de rug van mens en dier. Dát is voor de Partij voor de Dieren onaanvaardbaar. Hoe kunnen de leidinggevenden van Chemours zich nog in de spiegel aankijken en zich verantwoorden aan hun eigen kinderen en kleinkinderen?”

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Natuurrijke omgeving of luchthavenlawaai?

Den Haag, 22 augustus 2023 – De Partij voor de Dieren heeft, samen met SP en D66, vragen gesteld aan het Provinciebestuur ove...

Lees verder

Jaarverslag 2022 Partij voor de Dieren Zuid-Holland

Bekijk hier ons jaarverslag: Jaarverslag 2022 Partij voor de Dieren Zuid Holland

Lees verder