Partij voor de Dieren Zuid-Holland kritisch op gebied­s­pro­gramma provincie


We hebben meer natuur en duurzame landbouw nodig

5 juli 2023

Den Haag, 5 juli 2023 - De Partij voor de Dieren Zuid-Holland heeft krachtig gereageerd op het Zuid-Hollands Programma Landelijk Gebied (ZH-PLG) en roept op tot ambitieuzer natuurherstel, uitbreiding van bos- en bomenareaal en duurzamere landbouwpraktijken. Carla van Viegen, fractievoorzitter van de partij, benadrukt de noodzaak om de biodiversiteit te versterken en een gezonde leefomgeving voor mens en dier te waarborgen. Ze pleit voor heldere kaders en concrete actie om de natuur te beschermen en duurzaamheid te bevorderen.

Meer en betere natuur

De Zuid-Hollandse natuur lijdt ernstig, met een voortdurende neerwaartse trend zowel binnen als buiten beschermde natuurgebieden. Om onomkeerbare schade te voorkomen is volgens Partij voor de Dieren een ommekeer nodig. "Meer natuur is een essentiële maatregel om veel problemen tegelijk aan te pakken en onze leefomgeving weer gezond te maken", aldus Van Viegen.

Op dit moment bestaat drie procent van Zuid-Holland uit bos. De Partij voor de Dieren stelt voor om het nieuw bosareaal ambitieuzer te maken dan de beoogde 400 hectare voor de komende vijf jaar. Ook benadrukt ze de zorg over de realisatie van 100 kilometer ecologische verbindingen als verplicht onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland, waarvoor financiering ontbreekt. De Partij voor de Dieren is positief over het idee van overgangsgebieden grenzend aan Natura 2000-gebieden, omdat deze een bijdrage leveren aan de natuurdoelen en spreidingsdruk van recreatie.

Duurzame en diervriendelijke landbouw

Van Viegen uit teleurstelling over de sterke focus van het programma op instandhouding van het huidige landbouwsysteem en te weinig aandacht voor natuurherstel. Ze waarschuwt dat de zogenaamde ‘Low-Regret’ projecten en maatregelen mogelijk niet duurzaam en effectief zijn en wijst op eerdere voorbeelden zoals de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) en emissiearme vloeren. Volgens Partij voor de Dieren zijn dergelijke maatregelen symptoombestrijding en dragen bovendien niet bij aan dierenwelzijn. Het programma vermeldt één keer verbeterd dierenwelzijn, maar uitwerking daarvan ontbreekt.

Van Viegen betoogt: "Geef duidelijkheid om de veehouderij een dierwaardig en duurzaam toekomstperspectief te bieden. We moeten afstappen van de intensieve veehouderij en boeren ondersteunen bij de overgang naar duurzamere teelt van plantaardige en vezelgewassen." De partij gelooft dat deze omschakeling niet alleen de biodiversiteit en het welzijn van dieren ten goede komt, maar ook bijdraagt aan een gezonde leefomgeving voor de mens.

Waterkwaliteit

Daarnaast benadrukt de partij het belang van een goede waterkwaliteit en is blij met de ambitie om het aantal tuinbouwers dat natuurinclusief teelt te verhogen. Ook de bollen- en boomteelt moet hierbij niet worden vergeten. Partij voor de Dieren pleit voor versnelling om de Kaderrichtlijn Water-doelen te halen en benadrukt de urgentie van drinkwatervoorziening en waterbuffers.

Partij voor de Dieren Zuid-Holland dringt erop aan om haar voorstellen toe te voegen aan de oplegnotitie die naar het Rijk wordt gestuurd. Van Viegen benadrukt dat er geen tijd te verliezen is: “Weerstand hoort ook gewoon bij een veranderingsproces. Je kunt niet blijven polderen. We moeten door! We moeten nu handelen om de biodiversiteit te beschermen en een leefbare toekomst voor ons en toekomstige generaties veilig te stellen.”

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren opent Meldpunt Hittestress

Het wordt de komende dagen tropisch warm. Deze hoge temperaturen hebben ernstige gevolgen voor dieren in de veehouderij. De d...

Lees verder

Partij voor de Dieren Zuid-Holland reageert op nieuw coalitieakkoord

Den Haag, 11 juli 2023 - Partij voor de Dieren Zuid-Holland uit haar bezorgdheid over het gebrek aan concrete maatregelen en ...

Lees verder