Partij voor de Dieren Zuid-Holland reageert op nieuw coali­tie­ak­koord


"Meer concrete maat­re­gelen nodig voor duurzame en inclu­sieve samen­leving”

12 juli 2023

Den Haag, 11 juli 2023 - Partij voor de Dieren Zuid-Holland uit haar bezorgdheid over het gebrek aan concrete maatregelen en de prioriteitstelling voor een duurzame en inclusieve samenleving in het nieuwe coalitieakkoord.

Fractievoorzitter Carla Van Viegen benadrukt de urgentie van de klimaat-, biodiversiteits- en stikstofcrisis. Ze pleit voor een versterking van de natuur in Zuid-Holland en een inclusieve samenleving. "De klimaat-, biodiversiteits- en stikstofcrisis zijn belangrijke vraagstukken, die deze coalitieperiode moeten worden aangepakt. In Zuid-Holland hebben we een inclusieve samenleving als kernwaarde. Daarom vinden we het belangrijk om uit te spreken dat de inclusieve samenleving, en de erkenning van klimaat-, de biodiversiteits- en stikstofcrisis als basisprincipes gelden voor de uitvoering van dit coalitieakkoord. Dat is voor de Partij voor de Dieren een essentiële voorwaarde," aldus Van Viegen.

Dieren en natuur

De Partij voor de Dieren is blij met de investeringen in wildopvang, maar benadrukt dat er meer moet gebeuren om de financiële noodsituaties van wildopvangen structureel op te lossen. Ook pleit de partij voor andere benaderingen van faunabeheer om het ecologisch evenwicht te herstellen, in plaats van het massaal doden van dieren.

Wat betreft natuur dringt de Partij voor de Dieren erop aan om meer te doen om de natuur in Zuid-Holland te versterken en robuust en toekomstbestendig te maken. Van Viegen pleit voor de realisatie van de oorspronkelijke oppervlakte van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS).

Land- en tuinbouw en visserij

Op het gebied van land- en tuinbouw en visserij waarschuwt de Partij voor de Dieren tegen het investeren in onzekere innovaties, zoals "toverstallen en tovervoer". "Boeren hebben al weinig vertrouwen in de overheid en help ze door echt te verduurzamen en niet te investeren in de doodlopende weg van de huidige verouderde intensieve vee-industrie," aldus Van Viegen. Ze pleit voor een aanpak bij de bron, met veel minder vee en natuurinclusieve landbouw. De partij roept ook tot een einde aan de verwoestende industriële visvangst en benadrukt dat de glastuinbouw moet worden gericht op het herstellen van het ecologisch systeem en natuurinclusief moet worden, om de gestelde doelen van de Kaderrichtlijn Water (KRW) te halen.

Energie, wonen en infrastructuur

De Partij voor de Dieren steunt de inzet op duurzame energie, zoals zonne- en windenergie, en regionale energiecoöperaties. Ze is echter tegen onderzoek naar kleine modulaire kernreactoren en de WarmtelinQ.

Van Viegen verwelkomt de focus op binnenstedelijk bouwen en sociale nieuwbouw, maar benadrukt dat het herstel van de natuur een voorwaarde moet zijn voor het toevoegen van nieuwe woningen. Ze pleit voor behoud van sociale woningbouw en de inzet op nieuwe woonvormen. De partij verzet zich tegen bouwplannen in Gnephoek, Sliedrecht-Noord en Bleizo, omdat deze enkel in het belang van projectontwikkelaars zijn en schadelijk zijn voor de natuur.

Op het gebied van mobiliteit ziet de Partij voor de Dieren positieve ontwikkelingen, zoals de aanpak van mobiliteitsarmoede in het openbaar vervoer. Ze roept op tot investeringen in wandel- en fietswegen, openbaar vervoer, en benutten en investeren in bestaande wegen in plaats van nieuwe wegen. Van Viegen: “Bij de inzet op nul verkeersslachtoffers vinden wij dat hierbij ook moet worden ingezet op vermindering van dierlijke verkeersslachtoffers.”

Economie

Op economisch vlak noemt de partij de inzet op brede welvaart positief, maar mist ze concrete maatregelen voor een volledig circulaire economie in 2050. Ze dringt aan op een duurzame economische ontwikkeling die rekening houdt met de draagkracht van de aarde.

De Partij voor de Dieren ziet graag een nadere uitwerking van inclusiviteit met gelijke kansen voor iedereen: mens, dier en natuur. Van Viegen: “Een nieuwe visie helpt ons bij de gigantische uitdagingen, waartoe we ons gesteld zien. Het gaat over het terugkomen naar een natuurlijke orde van de mens ten opzichte van de natuur en dieren: niet als heerser over, maar als onderdeel van en je er verantwoordelijk voor voelen.”

"Een toekomstbestendige leefomgeving is onze topprioriteit zo staat er in het coalitieakkoord. Dat houdt in dat we toekomstige generaties niet opzadelen met de huidige problemen en deze NU oplossen," sluit Van Viegen af.

Lees hier onze volledige bijdrage op het coalitieakkoord

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren Zuid-Holland kritisch op gebiedsprogramma provincie

Den Haag, 5 juli 2023 - De Partij voor de Dieren Zuid-Holland heeft krachtig gereageerd op het Zuid-Hollands Programma Landel...

Lees verder

Partij voor de Dieren doet melding van misstanden op de Voorschotense paardendagen

Afgelopen weekend vonden de jaarlijkse Voorschotense Paardendagen plaats. Net zoals voorgaande jaren vonden ook dit jaar wee...

Lees verder