Bijdrage Provin­ciale Staten Coali­tie­ak­koord


5 juli 2023

Voorzitter,

Laat ik beginnen met de positieve onderdelen van het akkoord.

We zijn blij dat het college kaders stelt om geen goedkeuring te geven aan plannen die niet voldoen aan de gestelde natuur- en KRW-doelen en gaat ingrijpen als tijdige realisatie van de doelen uitblijven. We hopen dat het college dan ook echt lef vertoont en gaat doorpakken en zullen het college wanneer nodig hierop aanspreken.

De klimaat-, biodiversiteits- en stikstofcrisis zijn belangrijke vraagstukken, die deze coalitie periode moeten worden aangepakt. In Zuid-Holland hebben we een inclusieve samenleving als kernwaarde. Daarom vinden we het belangrijk om uit te spreken dat de inclusieve samenleving, en de erkenning van klimaat-, de biodiversiteits- en stikstofcrisis als basisprincipes gelden voor de uitvoering van dit coalitieakkoord. Dat is voor de Partij voor de Dieren een essentiële voorwaarde.

Faunabeheer en wildopvang

Zoals bekend is de PvdD voorstander om bij het faunabeheer veel meer in te zetten op een andere landschapsinrichting, die helpt het ecologisch evenwicht te herstellen in plaats van het massaal doden van dieren. We zijn blij dat er wordt geïnvesteerd in de wildopvang. Wel willen we erop aandringen dat dit voldoende moet zijn om de wildopvangen uit de financiële noodsituaties te helpen en dat het structureel is.

Natuur
Er wordt ingezet op realisatie van de wettelijk verplichte opgave natuur van 3200 ha en 100 km ecologische verbindingen. Er komt dus geen extra natuur, zoals gesuggereerd werd. De natuur in Zuid-Holland moet echt veel meer versterkt worden om robuust en toekomstbestendig te worden. Daarom pleit de Partij voor de Dieren ervoor om in te zetten op realisatie van de oppervlakte van de oorspronkelijke EHS. Graag een reactie.

Ook zijn we blij met het bieden van perspectief op een gezonde leefomgeving voor mens en dier. Daar moet veel voor gebeuren. Inwoners en dieren moeten beschermd worden tegen vervuilende activiteiten en bedrijven in plaats van andersom! Het gifgebruik in de land- en tuinbouw moet snel drastisch omlaag, evenals de enorme mestoverschotten, die de bodem en het water sterk vervuilen.

Land- en tuinbouw en visserij

Aangegeven wordt dat vanwege de onzekerheid en effectiviteit van innovaties continu in de praktijk het effect van gekozen innovaties op de realisatie van de doelen en de grootte van de veestapel wordt gemonitord. De Partij voor de Dieren geeft het dringende advies mee om geen Russisch roulette met boeren te spelen door in te zetten op zeer onzekere innovaties, zoals toverstallen en tovervoer, maar door te kiezen voor aanpak bij de bron en dat is minder vee en natuurinclusief. Boeren hebben al weinig vertrouwen in de overheid en help ze door echt te verduurzamen en niet te investeren in de doodlopende weg van de huidige verouderde intensieve vee-industrie. Maar we zien ook positieve ontwikkelingen bij vooral jonge boeren.

Het verbeteren van dierenwelzijn is een belangrijke opgave in de landbouw. Het kunnen vertonen van natuurlijk gedrag moet leidend worden, zoals verankerd in de nieuwe Wet Dieren en daar de investeringen dan ook op richten. Investeringen die niet voldoen, brengen de boeren opnieuw in de problemen. De landbouw dus aanpassen aan het natuurlijk gedrag van dieren in plaats van dieren aanpassen aan het landbouwsysteem.

In de huidige visserij worden zeeën leeggevist en het zeeleven en ecologische systemen verwoest. De Partij voor de Dieren wil dat bij toekomstige ontwikkeling wordt ingezet op het stoppen met de verwoestende industriële visvangst.

Ook in de glastuinbouw moet de nadruk gelegd gaan worden op het herstellen van het ecologisch systeem en natuurinclusiviteit in plaats van het economisch belang te laten prevaleren. Anders halen we de KRW-doelen echt niet.

Energie

De inzet op echt duurzame energie, zoals zon en wind steunen we, evenals de regionale energiecoöperaties met lokaal eigenaarschap. We zijn geen voorstander van onderzoek naar de potentie van kleine modulaire kernreactoren en zoals bekend, de WarmtelinQ.

Wonen

Het streven is om tot en met 2030 ruim 230.000 woningen aan de woningvoorraad toe te voegen. Dat kan echter alleen als de natuur voldoende hersteld wordt! We zijn blij met de inzet op binnenstedelijk bouwen, benutten van leegstand, de 40% sociale nieuwbouw en de inzet op ‘tiny houses’ en starters-, senioren- en meergeneratiewoningen. Sociale woningbouw dient blijvend sociaal te zijn en niet na 25 jaar de markt op te gaan.

Bouwen in de Gnephoek, Sliedrecht-Noord en Bleizo vinden ongewenst en niet nodig. Dit is alleen in het belang van de projectontwikkelaars, die grondeigenaar zijn. Ook gaat dit ten koste van natuur en als we BBB mogen geloven van landbouwgrond…..

Infrastructuur

De aanpak van mobiliteitsarmoede in het OV vinden we een gunstige ontwikkeling. Uitgangspunt voor de Partij voor de Dieren is het investeren in wandel- en fietswegen, OV, vervoer over water en benutten en investeren in bestaande wegen, dus geen aanleg van nieuwe wegen. We zijn blij dat de trein de eerste keuze wordt bij reizen tot 750 km. Het OV moet een volwaardig alternatief zijn voor de auto in het landelijk gebied.

Bij de inzet op nul verkeersslachtoffers vinden wij dat hierbij ook moet worden ingezet op vermindering van dierlijke verkeersslachtoffers.

De inzet op veiligheidsbevordering gevaarlijk vervoer in de Drechtsteden vinden we positief.

Economie

De inzet op brede welvaart is een positieve ontwikkeling, maar dit moet gelden voor mens én dier. We vinden weinig terug over gerichte inzet op een volledig circulaire economie in 2050, terwijl dit wel in het algemeen wordt benoemd. Graag zien we een gerichte inzet op een duurzame economische ontwikkeling, die rekening houdt met de draagkracht van de aarde, minder wereldwijd en meer regionaal. Ik refereer hierbij aan het coalitieakkoord, waar het volgende staat: ‘Wereldwijde bevolkingsgroei in combinatie met toegenomen consumptie put de energievoorraad en andere hulpbronnen uit, waardoor we de grenzen raken van wat de aarde aankan, of deze overschrijden. Als gevolg daarvan wordt het gebruik van fossiele brand- en grondstoffen, jarenlang het fundament van onze economie, vervangen door hernieuwbare brand- en grondstoffen.’

Politiek is keuzes maken. Het gaat niet alleen om het nieuwe opbouwen, maar ook om het afbouwen van het oude. Die keuzes zien we onvoldoende terug in dit coalitieakkoord. Eveneens missen we een financiële doorkijk, waardoor onduidelijk blijft welke keuzes in dit coalitieakkoord echt prioriteit gaan krijgen.

Provinciale Adviescommissie Leefomgevingskwaliteit

We zijn niet blij dat de coalitie de PAL wil opheffen. De lunchlezingen werden altijd goed bezocht en we hebben altijd dankbaar gebruik gemaakt van de gedegen adviezen. Hoe denken GS dat PS op een toegankelijke manier gebruik kunnen maken van de kennisnetwerken? We zullen nadere technische vragen stellen over het coalitieakkoord

Inclusiviteit

We zien graag een nadere uitwerking van inclusiviteit met gelijke kansen voor iedereen, waarin iedereen meetelt, meedoet en op een prettige en gezonde manier kan leven, de onderlinge verbondenheid tussen mens, dier en natuur!

Verbondenheid en hoop

Een toekomstbestendige leefomgeving is onze topprioriteit zo staat er. Dat houdt in dat we toekomstige generaties niet opzadelen met de huidige problemen en deze NU oplossen.

We zijn door de eeuwen heen veel oude kennis en wijsheden kwijt geraakt en verder gaan afstaan van de natuur. Het is van groot belang deze kennis terug in herinnering en bewustwording te brengen nu we te maken hebben met economische crisis (het verschil tussen arm en rijk wordt groter), een ecologische crisis (milieuverandering, klimaatverandering en een enorme biodiversiteitsafname, het drama van uitstervende soorten onder planten dieren), maar ook een mentale crisis (ons denken is nog teveel gericht op geld en economische groei in plaats van welzijn voor mens en dier), een spirituele crisis (het niet verbonden voelen met elkaar en met de natuur) en onderliggend daaraan een ethische crisis (ons morele handelen over de natuur, dieren en medemens).

De mens heeft zichzelf beschouwd als het middelpunt en de maat van dingen. Hij heeft zichzelf aan de top van de piramide gezet, met onder zich al het leven om naar zijn wens en wil te gebruiken, in plaats van als onderdeel van een cirkel van leven dat elkaar van dienst is. Een nieuwe visie helpt ons bij de gigantische uitdagingen, waartoe we ons gesteld zien.

Het gaat over het terugkomen naar een natuurlijke orde van de mens ten opzichte van de natuur en dieren: niet als heerser over, maar als onderdeel van en er je er verantwoordelijk voor voelen. Over hoe alles zich circulair beweegt in plaats van lineair met een begin, midden en eind. Over hoe alles in de levende bezielde natuur met elkaar verbonden is en invloed op elkaar uitoefent. Als we dat beseffen, beseffen we ook het boomerang effect en wat we nalaten aan volgende generaties. Over een wederkerige relatie opbouwen met onze natuurlijke omgeving en gemeenschapszin betrachten. Over lichaamsbewustzijn, wijsheid van het hart en het in evenwicht brengen van het hart en het verstand. De ratio negeert wat het hart al weet. Over de waarde van intuïtie, compassie, dromen en verhalen.

Maar er is hoop! Hoop, zoals Jane Goodall het verwoordde, ‘does not deny the evil, but is a response to it.’ Laten wij de komende vier jaar Statenbreed een toegewijd, bezield en liefdevol antwoord en hoop geven. Dank u wel.

Carla van Viegen
Fractievoorzitter Partij voor de Dieren
Provincie Zuid-Holland

Interessant voor jou

Bijdrage KNM commissie toetsbaar voorontwerp Zuid-Hollands Programma Landelijk Gebied ( ZH-PLG )

Lees verder

Bijdrage RWE commissie Circulaire economie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer