Partij voor de Dieren Zuid-Holland wil stop­zetting jacht op alle dieren in Zuid-Holland


10 januari 2009

Den Haag 11 januari 2009- De fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren Zuid-Holland, Carla van Viegen, heeft er bij de verantwoordelijke gedeputeerde Evertse van de provincie Zuid-Holland op aangedrongen de jacht op alle in het wild levende dieren stop te zetten en de jacht niet snel te hervatten, omdat deze dieren wel enige tijd nodig hebben om te kunnen herstellen van de extreme weersomstandigheden.
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben het besluit genomen dat vanaf 10 januari tot nader order de jacht alleen wordt stopgezet op watervogels, zoals eenden, grauwe ganzen, kolganzen, smienten, knobbelzwanen en meerkoeten.

De Flora- en faunawet verbiedt weliswaar uitdrukkelijk het jagen op dieren die als gevolg van weersomstandigheden in uitgeputte toestand verkeren, maar het sein tot stopzetten van jacht berust bij Gedeputeerde Staten van de provincie. Jagers stoppen vaak niet uit eigen beweging, zelfs niet op uitgeputte en op drift geraakte dieren, maar moeten daartoe via regelgeving worden gedwongen.

Het verzoek betreft niet alleen de voor de wet bejaagbare dieren zoals konijnen, wilde eenden, fazanten en houtduiven, maar ook de diersoorten waarop mag worden gejaagd in het kader van populatiebeheer en schadebestrijding zoals onder andere: hazen, vossen, wilde zwijnen, damherten en reeën.

De Partij voor de Dieren acht een algeheel jachtverbod noodzakelijk tot enkele weken na de vorstperiode, totdat dieren weer volledig gebruik kunnen maken van hun voedselbronnen, en de overige dieren hun voedsel weer kunnen bereiken wanneer de sneeuw verdwenen is en de vorst uit de grond is.

Het schieten op dieren verontrust niet alleen die diersoorten waarop de jager het oog heeft, maar treft ook andere kwetsbare diersoorten die in de winterperiode al hun krachten moeten besteden om het schaarse beschikbare voedsel te zoeken. Juist in deze koude periode is het belangrijk dat ze geen energie verspillen.

Ook de Faunabescherming heeft een brandbrief aan Gedeputeerde Staten van alle provincies gestuurd met het dringende verzoek de jacht op alle bejaagbare dieren onmiddellijk op te schorten wegens extreme kou en sneeuw.