Provincie gaat extra maat­re­gelen nemen om biodi­ver­siteit te verbe­teren


18 november 2014

Den Haag, 18 november 2014 – De Partij voor de Dieren heeft tijdens de begrotingsbespreking van Provinciale Staten in Zuid-Holland op 12 november jl. een aantal voorstellen gedaan die ten goede komen aan dieren, natuur en milieu en de biodiversiteit verbeteren. Gedeputeerde Staten hebben een groot aantal van deze voorstellen overgenomen.

Zo heeft het provinciebestuur toegezegd dat (samenwerkende) gemeenten uitdrukkelijk worden betrokken bij de realisatie van tijdelijke natuur. Ook komen er, naast regionale economische overleggen, nu ook structurele regionale ecologische overleggen.

Vanwege geldgebrek bij terreinbeheerders en andere prioriteiten bij onder meer de politie is de handhaving in Natura 2000- en andere natuurgebieden sterk onder druk komen te staan. Gevolg is dat wildstroperij en vooral de visstroperij in deze gebieden de afgelopen tijd fors is toegenomen. Aan de ene kant worden stringente beschermingsmaatregelen genomen, maar aan de andere kant worden ze op deze manier weer teniet gedaan. De Partij voor de Dieren wil daarom dat de handhaving in deze gebieden wordt verbeterd. Gedeputeerde Staten hebben toegezegd om in overleg te gaan met de diverse handhavende organisaties om tot oplossingen te komen voor een betere handhaving in deze gebieden.

Ook hebben Gedeputeerde Staten beloofd om per 1 januari 2016 blijvend voor bloemrijke akkerranden in Zuid-Holland te zorgen. Deze akkerranden zijn maximaal negen meter brede stroken met bloemen of planten. Ze bieden ruimte aan veel soorten planten en dieren, zoals muizen, hazen, akkervogels, reeën en insecten. De insecten zijn voedsel voor diverse akker- en weidevogels. Uiteindelijk kunnen akkerranden zelfs ten goede komen aan roofdieren- en vogels als wezel, kerkuil en grauwe kiekendief.

Het voortbestaan van veel vlindersoorten staat sterk onder druk. Steeds meer vlindersoorten krijgen een beschermde status op de rode lijst. Het aantal vlinders dat voorkomt in agrarische graslanden, zoals de argusvlinder, is sterk afgenomen. De afgelopen 20 jaar zelfs met 98 procent. Eén derde van argusvlinders komt in Zuid-Holland voor. Daarom is bescherming van groot belang. De Partij voor de Dieren wil dan ook dat deze vlindersoort beter wordt beschermd en wordt opgenomen in het kader van het agrarisch natuurbeheer. Dit voorstel kreeg geen meerderheid, maar de vlinder kan wel profiteren van de vele nieuwe akkerranden die worden aangelegd.

Fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in Provinciale Staten, Carla van Viegen: Er is nog maar 15 procent over van de oorspronkelijke biodiversiteit in Nederland. De ecologische crisis is veel groter dan de economische. Er is sprake van 3 procent economisch tekort, maar er is 35 procent ecologisch tekort. We vinden dat de provincie daarom veel meer moet doen om de ecologische crisis aan te pakken. We zijn dan ook blij met de extra maatregelen die nu worden genomen.”