Provincie heeft taak bij opvang gewonde in het wild levende dieren


24 augustus 2008

Den Haag, 25 augustus - De provincie heeft een taak bij het bieden van opvang van gewonde in het wild levende dieren in Zuid-Holland. Ook zou de provincie maatregelen moeten nemen om aanrijdingen met deze dieren zo veel mogelijk te voorkomen. Dat vindt de Zuid-Hollandse Statenfractie van de Partij voor de Dieren. De partij heeft daarover vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten.

Als mensen een gewond dier tegenkomen, zijn zij op grond van de Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren verplicht dit dier te helpen. In de regel doen zij dit door de dierenambulance te bellen of het dier naar het dichtstbijzijnde dierenopvangcentrum te brengen. Een dergelijk opvangcentrum heeft meestal een regionale functie, omdat niet elke gemeente over zo’n centrum beschikt. Juist omdat het niet de specifieke taak is van één gemeente, zou de provincie vanuit haar (boven)regionale verantwoordelijkheid nadrukkelijker haar verantwoordelijkheid moeten nemen voor het vervoer en de opvang van gewonde in het wild levende dieren, stelt de Partij voor de Dieren (PvdD) in Zuid-Holland.

Voor vogels en andere in het wild levende dieren dreigt er veel gevaar in Zuid-Holland, aldus de PvdD. Het aantal slachtoffers onder deze dieren neemt nog steeds toe, vooral door de toenemende woningbouw, aanleg van bedrijventerreinen en het uitbreidende wegennet. Allemaal zaken waar de provincie een speciale verantwoordelijkheid in heeft. Daarnaast komen er veel ondervoede dieren bij de opvangcentra binnen omdat hun van leefgebieden steeds kleiner worden. Alleen al in de Nederlandse vogelasielen worden jaarlijks ruim 100.000 gewonde en zieke vogels opgenomen. Ook komt het voor dat mensen gewonde in het wild levende dieren thuis verzorgen, omdat er onvoldoende gekwalificeerde opvangmogelijkheden zijn. De PvdD vindt dit een onwenselijke situatie.

Voor zover de PvdD weet, neemt de provincie al maatregelen om het aantal slachtoffers onder met name vogels en andere in het wild levende dieren zo veel mogelijk te beperken. Maar dat kan niet voorkomen dat er dieren gewond raken. Op grond van de Flora- en Faunawet heeft elke provincie een zorgplicht tegenover in het wild levende dieren. De provincie Zuid-Holland heeft volgens de PvdD daarom een taak bij het bieden van vervoer en goede opvangmogelijkheden van gewonde in het wild levende dieren in haar provincie.

De PvdD wil daarom van Gedeputeerde Staten weten wat de provincie doet of gaat doen om aanrijdingen met in het wild levende dieren in de provincie Zuid-Holland zo veel mogelijk te voorkomen. Ook vraagt de partij welke taak Gedeputeerde Staten voor de provincie ziet weggelegd als het gaat om het vervoer en de opvang van in het wild levende gewonde dieren.

Gerelateerd nieuws

Duivenprobleem opgelost door til

Gouda krijgt nog voor de winter een eigen duiventil. Die moet een einde maken aan de overlast van de dieren aan gebouwen rond...

Lees verder

2 september: Duurzame Dinsdag 2008

Wat is Duurzame Dinsdag? Het concept van Duurzame Dinsdag bestaat uit een aantal elementen: het verzamelen van duurzame i...

Lees verder