Schrif­te­lijke vragen muskus­rat­ten­be­strijding


3 mei 2007
Onderstaand de schriftelijke vragen die we naar het college van Gedeputeerde Staten gestuurd hebben over de huidige aanpak van de muskusrattenbestrijding.

Aan: het college van Gedeputeerde Staten

Onderwerp

Huidige aanpak muskusrattenbestrijding in de provincie Zuid-Holland

Toelichting

Er kunnen grote vraagtekens worden gezet bij de huidige aanpak van de muskusrattenbestrijding. Deze aanpak is wetenschappelijk in het geheel niet onderbouwd. Er is sprake van symptoombestrijding en geen oorzaakbestrijding.

Van oktober 2001 tot maart 2002 vond in de Krimpenerwaard de meest massieve actie ooit tegen de muskusrat plaats. Negentig rattenvangers uit heel Zuid-Holland vingen toen bij elkaar maar liefst 28.000 muskusratten. Toch heeft zelfs deze kostbare campagne de populatie niet kunnen knakken: de vangsten blijven hoog. Deze casus laat zien dat er aanwijzingen zijn dat met een felle bestrijding van de muskusrat gemiddeld steeds meer ratten worden gevangen.

In Jena, in het Duitse Thüringen, is men sinds 1990 gestopt met de bestrijding van de dieren zonder dat de aantallen toenamen. Volgens dr. Sim Broekhuizen, populatiebioloog en zoogdierkenner bij Alterra in Wageningen, werkt bestrijding soms averechts.

„Door de populatie kunstmatig naar beneden te drukken, zal de voortplantingssnelheid maximaal worden. Bij een planteneter als de muskusrat bepaalt vooral de beschikbare ruimte de aantallen van de soort. Is een gebied eenmaal in evenwicht, dat wil zeggen dat het aantal muskusratten in overeenstemming is met de hoeveelheid voedsel en nestgelegenheid, dan neemt de voortplantingssnelheid vanzelf af.“

Dat pleit voor nader onderzoek naar nut en noodzaak van de nu ingezette middelen.

Mede omdat naast de muskusratten ook duizenden andere (beschermde) dieren als bijvangst een gruwelijke dood vinden in de vangkooien en de klemmen.

De fractie van de Partij voor de Dieren Zuid-Holland wil naar aanleiding van de huidige aanpak van de muskusrattenbestrijding de volgende vragen aan u voorleggen:

1.Kent u de rapporten Lammertsma, D.R. & Niewold, F.J.J. , Muskusrattenbestrijding in Nederland: een quick scan naar nut, noodzaak en alternatieven. Wageningen, Alterra, Alterra-rapport 2005, en Hemert, H. van & Spoorenberg, C. (2006). Gevolgen van Graverij door Muskusratten en Beverratten voor de Veiligheid van Waterkeringen. Amersfoort, DHV, DHV-rapport 2006?

2.Deelt u de conclusie van de in vraag 1 genoemde onderzoekers dat, ondanks eerdere aanbevelingen daartoe, geen systematische metingen en onderzoeken zijn verricht naar het voorkomen van schaden en aantallen van muskusratten en dat daardoor bestrijdingseffecten in onvoldoende mate beoordeeld kunnen worden? Zo nee, waarom niet?

3.Bent u bereid de aanbeveling van de onderzoekers over te nemen om (onafhankelijk) experimenteel onderzoek in te stellen naar aantallen en schaden én experimenteel onderzoek naar alternatieve bestrijdingsmethoden en –strategieën, naast de huidige geplande niet-experimentele onderzoeken? Zo nee, waarom niet?

4.Veel muskusratten sterven nu een verschrikkelijke verdrinkingsdood en er is sprake van veel dierenleed. Kunt u aangeven welk percentage van de gevangen dieren een verdrinkingsdood sterft en welk percentage van de dieren gedood wordt d.m.v. het breken van de nek/rug?

5.Bent u bereid om te onderzoeken welke diervriendelijke alternatieven toegepast kunnen worden ter voorkoming van schade en bent u bereid om op korte termijn in ieder geval diervriendelijker dodingsmethoden toe te passen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke alternatieven gaat u onderzoeken, dan wel welke dodingsmethoden gaat u toepassen?

6.Voldoen de gebruikte vangmiddelen aan de Europese gestelde norm en indien niet het geval is, bent u dan bereid om deze vangmiddelen niet meer te gebruiken?

7.Kunt u aangeven hoeveel vallen en klemmen er daadwerkelijk langs dijken worden geplaatst en hoeveel op andere plaatsen, zoals sloot- en walkanten van agrarische percelen? Zo nee, waarom niet en bent u in dit geval bereid om dit alsnog te gaan registreren? Zo ja, op welke termijn?

8.Kunt u aangeven hoeveel muskusratten er daadwerkelijk langs dijken worden gevangen en hoeveel op andere en welke plaatsen? Zo nee, waarom niet en bent u in dit geval bereid om deze registratie alsnog te gaan registreren? Zo ja, op welke termijn?

9.Hoeveel muskusratten zijn er in Zuid-Holland? Wordt hiervan een registratie bijgehouden en wordt er populatiedynamisch onderzoek verricht? Zo nee, waarom niet en bent u bereid om dit te gaan registreren. Zo ja, op welke termijn?

10.Er wordt veel dierenleed veroorzaakt vanwege de bijvangst van veel andere, vaak beschermde diersoorten. Welke maatregelen worden genomen om de bijvangst, mogelijk te beperken?

11.Kunt u inzichtelijk maken hoeveel de herstelkosten bedragen, die de muskusratten in de provincie Zuid-Holland veroorzaken, respectievelijk aan dijken en aan slootkanten van agrarische percelen e.d.? Zo nee, waarom niet? Bent u bereid om dit alsnog inzichtelijk te gaan maken en zo ja op welke termijn?

12.Bent u bereid om een kosten-batenanalyse te maken t.a.v. het accepteren en herstellen van schade van muskusratten t.o.v. de huidige bestrijding? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke termijn?

13.Kunt u onderbouwd aangeven of en zo ja in hoeverre een daling van de populatie muskusratten ook leidt tot een verhoging van de veiligheid van waterkeringen?

14.Wetenschappers kunnen geen zekerheid geven over wat het effect op de populatie muskusratten zal zijn wanneer de bestrijding wordt stopgezet. De populatie kan in eerste instantie groeien, maar daarna ook kleiner worden. Bent u bereid om een experiment uit te voeren ter vaststelling van de populatieomvang van muskusratten bij niet-bejaagbaarheid, bijvoorbeeld door een gebied aan te wijzen waar gedurende enkele jaren de muskusrat niet bestreden mag worden op een niet kwetsbare locatie? Ondertekening en naam:

Namens de Partij voor de Dieren Zuid-Holland:

A.H.K. van Viegen

Fractievoorzitter Partij voor de Dieren Provinciale Staten Zuid-Holland

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief