Schrif­te­lijke vragen bagger­depot (bagger­specie) en weg (staal­slakken) West­voorne


Indiendatum: dec. 2018

Toelichting

Gedeputeerde Staten hebben antwoorden geformuleerd op eerdere vragen van ondergetekende. Deze vragen gaan over een baggerdepot bij de Zwartedijk te Hellevoetsluis.[1]Recente ontwikkelingen in het gebied en de beantwoording zelf hebben bij onze fractie geleid tot nieuwe vragen.

Daarom heeft onze fractie de volgende vragen.

1. In het gebied waar de staalslakken liggen, leven onder meer ijsvogels en kieviten. Deze zijn volgens de Vogelbescherming een beschermde inheemse diersoort.
In hoeverre past dit bij de eerdere beantwoording waarin u aangeeft dat volgens de omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid “in dit geval de gebieds- en soortenbescherming niet in het geding is.”?

2. Bij beantwoording vraag 4 staat “Bij een kleinschalige voorziening is dit voldoende en voldoet het depot daarmee aan de vereisten.
Volgens een brief die inwoners van de gemeente Westvoorne hebben ontvangen, moet 25.000 m3 worden afgevoerd en gestort.

a. Tot welke omvang is er volgens u sprake van een kleinschalige voorziening?

b. Welke opvang hebben de huidige stortlocatie voor baggerspecie en de toegangsweg met staalslakken?

c. In hoeverre is er een garantie dat de huidige voorziening inderdaad kleinschalig is en blijft?

3. Extra maatregelen.

a. Welke organisatie kan maatregelen zoals opgenomen in het NL BSB productcertificaat opleggen aan de initiatiefnemer?

b. Indien de provincie hiervoor bevoegd gezag is, onder welke omstandigheden bent u bereid deze maatregelen op te leggen? Indien u niet bereid bent maatregelen op te leggen, waarom niet?

4. Handhaving.

a. Is correct dat pas na een handhavingsverzoek van een burger de werkzaamheden tijdelijk zijn stilgelegd door de uitvoerde firma?

b. Zo nee, hoe is het proces dat leidde tot tijdelijke stillegging verlopen?

c. Zo ja, hoe beoordeelt u het feit dat enkel dankzij “klachten”(citaat beantwoording schriftelijke vragen nr. 3441) een strijdige situatie is stilgelegd?

5. Deze raadsperiode is een motie aangenomen in de raad van Westvoorne waarin het college wordt verzocht “Een voorstel te doen voor het plaatsenvan een 'landmark'”.
Het AD van 7 augustus jongstleden stelt hierover “De Kramer Group zet z'n al jaren bestaande plannen voor de komst van een wegrestaurant door.”… “Ze wil naast het wegrestaurant nog een tweede restaurant neerzetten en mikt ook op een hotel. Een landmark van 30 meter, een herkenningspunt in de vorm van een grote zuil, zou publiek op de N57 op de McDonald's moeten attenderen.”.[2]

a. Bent u het met ons eens dat het aanleggen van een wegrestaurant, restaurant, hotel en/of ‘landmark’ niet past binnen het bestemmingsplan van de gemeente?

b. In welke fase bevinden zich de voornoemde plannen?

Ongeacht, de fase waarin de voornoemde plannen zich bevinden;

c. Bent u bereid u uit te spreken tegen voornoemde ontwikkelingen? Zo nee, waarom niet?

6. Last onder dwangsom.

a. Is correct dat de gemeente een last onder dwangsom heeft verstuurd aan de Kramer Group met de mededeling dat de hoogovenslakken weg moeten worden gehaald?

b. Zo ja wat zijn de details hieromtrent?

7. Handhaving.

a. Is correct dat monitoringspeilbuizen zijn geplaatst om het grondwater te monitoren?

b. Is correct dat dit monitoren een onderdeel is van het handhavingstraject dat de gemeente in samenspraak met de DCMR is begonnen?

c. Hoe sluit het starten van een handhavingstraject aan bij het antwoord op de eerdere Schr. Vr. dat “Er is geen onderzoek uitgevoerd. Als de slakken in strijd met het certificaat zijn toegepast, zal de gemeente van de toepasser eisen een monitoring van het grondwater op te starten en er op toezien dat de juiste maatregelen worden getroffen”(vraag 8)

8. Gezondheid.

In de directe omgeving van de staalslakken blijkt ruim een kwart van de omwonenden fysieke klachten te hebben. GGD heeft wel geïnformeerd maar heeft geen onderzoek gedaan naar klachten.

a. In hoeverre acht u het wenselijk dat de gezondheid van de omwonenden wordt onderzocht door een arts? Indien u dit niet wenselijk acht, waarom niet?

b. Bent u met ons van mening dat klachten zoals inmiddels door omwonenden bij de provincie gemeld zijn voldoende zorgelijk zijn om in te grijpen? Zo ja, wat bent u voornemens te doen? Zo nee, waarom niet?

Bart Canton

Partij voor de Dieren

[1]11 september 2018, nr. 3441

[2]https://www.ad.nl/voorne-putten/hoop-groeit-op-mcdonald-s-langs-n57~a2681f36/

Indiendatum: dec. 2018
Antwoorddatum: 1 feb. 2019

Klik hier voor de antwoorden.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer