plaatsing kinderen naar buitenland door jeugdzorg


Indiendatum: feb. 2010

Datum: 2 februari 2010

Aan het College van Gedeputeerde Staten

Onderwerp: plaatsing kinderen naar buitenland door jeugdzorg

Toelichting
De nieuwe Wet op de jeugdzorg heeft als doel om de jeugdzorg samenhangend en vraaggericht te maken., waarbij de zorg moet zo dicht mogelijk bij het kind of de jongere gebeuren, zo kort mogelijk duren en zo licht mogelijk zijn.
In het programma Netwerk is d.d. 1 februari een uitzending geweest over de uithuisplaatsing van kinderen door Bureau Jeugdzorg naar het buitenland.

Lichamelijke arbeid
Toezicht van de Inspectie Jeugdzorg ontbreekt volgens Netwerk omdat deze niet bevoegd is om in het buitenland op te treden. Volgens Netwerk moeten kinderen verplicht lichamelijke arbeid verrichten en was er nauwelijks contact met ouders of zorgverleners in Nederland.

Toezicht
De gastgezinnen in het buitenland worden volgens Netwerk niet goed gescreend. Er is beperkt toezicht op de kwaliteit in het buitenland en misstanden kunnen langer voortduren omdat zij minder snel worden gesignaleerd. Ook kunnen de Bureau’s Jeugdzorg de verantwoordelijkheid voor de jongeren onvoldoende waarborgen.

Vragen
Naar aanleiding van de bovenstaande toelichting wil de fractie van de Partij voor de Dieren de volgende vragen aan u voorleggen:

1. Kent u de uitzending van Netwerk d.d. 1 februari over de uithuisplaatsing van kinderen in het buitenland door jeugdzorg¹?
2. Worden er in Zuid-Holland ook kinderen in het buitenland geplaatst, zo ja hoeveel kinderen en waar worden deze kinderen geplaatst?

De volgende vragen zijn alleen van toepassing indien er in Zuid-Holland kinderen door Bureau Jeugdzorg in het buitenland worden geplaatst.

3. Wat is de reden dat kinderen naar het buitenland worden geplaatst?
4. De provincie koopt de zorg in. Koopt de provincie ook deze zorg in het buitenland in? Zo nee, wie dan wel?
5. Is het juist dat het toezicht op de kinderen door de inspectie jeugdzorg ontbreekt? Zo nee, waaruit bestaat het toezicht? Zo ja, wat vind u hiervan?
6. Is het juist dat een aantal kinderen arbeid verricht, dat valt onder het begrip ‘kinderarbeid? Zo ja, welke maatregelen gaat u nemen?
7. Op welke wijze vindt de screening plaats van de gastgezinnen waar kinderen worden geplaatst?
8. Op welke wijze vindt er toezicht plaats op de in het buitenland geplaatste jongeren?
9. Op welke wijze is de veiligheid en het welzijn van deze kinderen gewaarborgd?
10. Voldoen de kinderen in het buitenland aan de leerplicht?
11. Welke contacten zijn er tijdens deze uithuisplaatsingen tussen ouders en de uithuis geplaatste kinderen en hebben de ouders met deze uithuisplaatsingen ingestemd? Zo nee, waarom zijn deze kinderen dan toch in het buitenland geplaatst?
12. Bent u bereid om de plaatsingen in het buitenland te stoppen? Zo ja, op welke termijn? Zo nee, waarom niet?
Ondertekening en naam:
1. C. van Viegen (PvdD)

1http://player.omroep.nl/?aflid=10599320

Indiendatum: feb. 2010
Antwoorddatum: 3 mrt. 2010

Klik hier voor de antwoorden.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer