Schrif­te­lijke vervolg­vragen ontheffing gebruik geweer binnen  afpa­ling­s­kringen eenden­kooien


Indiendatum: apr. 2018

Toelichting

De Partij voor de Dieren vindt de beantwoording van onze vragen d.d. 27 maart, nummer 3372, onvoldoende en niet goed onderbouwd. Wij krijgen de indruk dat de ontheffing wordt verleend op wensen van jagers en op basis van willekeur. Daarom stelt de Partij voor de Dieren de volgende vervolgvragen.

Vraag 1

In de toelichting van de ontheffing wordt niet vermeld hoeveel schade de 12 inheemse diersoorten veroorzaken en waarom schadebestrijding nodig zou zijn. Op welke gegevens baseert u zich en op welke wijze valt daaruit te concluderen dat dit nodig is?

Antwoord

Het uitvoeren van beheer en schadebestrijding is voor alle betreffende diersoorten reeds mogelijk op grond van een landelijke vrijstelling, een provinciale vrijstelling of een provinciale ontheffing. In het kader van het verlenen van die toestemmingen is reeds geoordeeld dat er sprake is van dreigende schade.

Vervolgvraag 1

Graag zien we een concreet antwoord op onze vraag voor wat betreft de soorten waar u vrijstelling of ontheffing voor heeft verleend, te weten grauwe gans, kolgans, brandgans en knobbelzwaan. Kunt u ons een onderbouwing geven van de beoordeling van de door u genoemde toestemmingen op basis waarvan er sprake zou zijn van dreigende schade?

Vraag 2

Op welke gegevens baseert u zich dat beheer van deze 12 inheemse diersoorten nodig is binnen de genoemde afpalingskringen en kunt u dit nader toelichten?

Antwoord

In principe is het gebruik van het geweer binnen de afpalingskring van eendenkooien verboden. Dit verbod beschermt de belangen van de kooiker: er is rust nodig om eenden te kunnen vangen met de eendenkooi. Dat betekent dat er rondom de diverse eendenkooien behoorlijke grote gebieden zijn waar geen schadebestrijding en populatiebeheer met het geweer kan plaatsvinden, terwijl deze gebieden qua inrichting volstrekt vergelijkbaar zijn met andere (agrarische) gebieden. Het beheer van bijvoorbeeld de populaties ganzen wordt ernstig bemoeilijkt wanneer er bij eendenkooien niet opgetreden kan worden.

De kooikers hebben belang bij de rust rondom hun eendenkooi. Met de belangen van deze kooikers is rekening gehouden door de concept-ontheffing aan hen voor te leggen. Dit heeft geleid tot een definitieve ontheffing waar alle betrokken kooikers mee akkoord zijn. Om van de ontheffing gebruik te maken, is ook schriftelijke toestemming van de kooiker vereist. De kooiker kan hierbij ook voorwaarden stellen.

Vervolgvraag 2

Bedoelt u met dit antwoord dat er ook binnen het afpalingsrecht van alle eendenkooien sprake is van (dreigende) belangrijke schade?. Zo ja, dan verzoeken wij u een overzicht te geven van de schade die door de genoemde diersoorten specifiek binnen de afpalingskringen is aangericht. Zo nee, dan verzoeken wij u aan te geven waarom de genoemde diersoorten moeten worden bestreden op locaties waar kennelijk geen schade plaatsvindt. (de volgende stap zou kunnen zijn om op andere beschermde natuurgebieden waar geen schade plaats vindt toch dieren te verontrusten en te bejagen). Zo is er bijna nergens meer rust voor in het wild levende dieren en mag bijna overal geschoten worden.

Op welke wijze wordt de rust gegarandeerd binnen de eendenkooi en voor beschermde inheemse dieren? En welke voorwaarden worden dor de kooikers gesteld?
Wat is de reactie geweest van de kooikers op de concept-ontheffing en op welke wijze is er rekening gehouden met hun belangen?
Op grond waarvan weegt u de belangen van schadebestrijding en dus de economische belangen zwaarder dan die van de bescherming van de natuur en in het wild levende dieren? Kunt u dit zo concreet mogelijk beantwoorden?

Vraag 3.

Hoe groot was de schade veroorzaakt door de genoemde inheemse diersoorten binnen deze afpalingskringen in 2016 en 2017 en kunt u dit per diersoort toelichten?

Antwoord

Dat is onbekend. De schade binnen afpalingskringen wordt niet afzonderlijk geregistreerd. De schade binnen de afpalingskringen is als zodanig ook niet de grond voor het verlenen van onderhavige ontheffing. Het gaat om het bestrijden van schade op of nabij schadepercelen en het beheren van schadeveroorzakende populaties.

Vervolgvraag 3

Als u niet kunt bepalen hoe groot de schade was, op welke wijze hebt u concreet vastgesteld dat er sprake is van dreigende schade en waarop baseert u zich? Kunt u dit zo concreet mogelijk beantwoorden?

Bent u met ons van mening dat het bestrijden van diersoorten op plaatsen waar zij geen schade veroorzaken als gevolg van het verjagend effect daarvan zou kunnen leiden tot een toename van schade elders, als gevolg van het feit dat deze dieren als gevolg van de onrust meer energie verbruiken die ze later moeten compenseren?

Vraag 4.

Zijn er preventieve middelen genomen om de schade -veroorzaakt door deze 12 inheemse diersoorten- te beperken? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?

Antwoord

Per diersoort is in de desbetreffende ontheffing of vrijstelling aangegeven in hoeverre er bevredigende alternatieve oplossingen zijn of moeten worden ingezet alvorens tot afschot mag worden overgegaan.

Vervolgvraag 4

Kunt u dit per diersoort aangeven welke preventieve maatregelen inmiddels zijn ingezet en wat daarvan het effect was? Graag zo concreet mogelijk antwoord!

Vraag 5.

Is er een maximum gesteld aan het aantal inheemse dieren dat per jaar binnen de genoemde afpalingskringen doodgeschoten mag worden? Zo ja, hoeveel en hoe wordt dit geregistreerd? Zo nee, waarom niet?

Vraag 6.

Wordt per eendenkooi bijgehouden hoeveel dieren en welke diersoorten jaarlijks worden gedood? Kunnen wij deze specifieke cijfers jaarlijks ontvangen?

Antwoord vraag 5 en 6

De voorschriften die gelden bij de vigerende vrijstellingen en ontheffingen zijn ook binnen de afpalingskringen van de eendenkooien onverkort van kracht. Voor sommige soorten betekent dat een beperking op het aantal te doden dieren. Het aantal gedode dieren wordt niet per eendenkooi geregistreerd. De registratie van gedode dieren vindt plaats per wildbeheereenheid.

Vervolgvraag 5

Bent u bereid aan de FBE opdracht te geven om het aantal gedode dieren per eendenkooi te registreren, zodat meer inzichtelijk kan worden gemaakt waarom er nu eigenlijk moet worden afgeschoten, wat de (dreigende) schade is en bent u bereid bij te houden wat de schade is?

Vraag 7

Het verlenen van de ontheffing voor 12 gebieden nabij eendenkooien is een maatregel van een algemeen karakter. Op basis van de Wet natuurbescherming mogen vergunningen van dergelijke algemene aard niet worden verleend. Ontheffingen moeten voor een specifiek geval gelden. Waarom hebt u dit wel zo algemeen verleend?

Antwoord

De ontheffing biedt ruimte aan de uitvoering van eerder verleende vrijstellingen en ontheffingen. Die toestemmingen zijn alle bedoeld voor specifieke gevallen.

Vervolgvraag 6

Graag zien we de specifieke gevallen onderbouwd weergegeven in die zin dat per eendenkooi duidelijk wordt gemaakt waarom juist daar de betreffende diersoorten moeten worden bestreden.

Vraag 9

Kunt u toelichten waarom u de ontheffing gelijk voor een periode van 6 jaar verleent en niet per jaar bekijkt of het nodig is (daarmee kan onnodig dierenleed worden voorkomen)?

Antwoord

Uitvoering van de ontheffing is afhankelijk van de eerder genoemde ontheffingen en vrijstellingen. De daarbij vastgestelde geldigheid is dus leidend. Mocht tussentijds blijken dat de bestrijding of het beheer van een bepaalde diersoort niet langer nodig is, dan zal de desbetreffende diersoort ook niet langer bestreden kunnen worden binnen de afpalingskringen van de diverse eendenkooien.

Vervolgvraag 7

Hoe wordt gemonitord dat tussentijds blijkt dat de bestrijding of het beheer van een bepaalde diersoort niet langer nodig is en hoe stelt u dit vast? Waarom bent u niet bereid om per jaar te bekijken wat nodig is en voorzichtiger zijn met het verlenen van een ontheffing?

Carla van Viegen

Fractievoorzitter Partij voor de Dieren

Provinciale Staten Zuid-Holland

Indiendatum: apr. 2018
Antwoorddatum: 24 apr. 2018

Klik hier voor de antwoorden.

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer