Schrif­te­lijke vragen binnen­vaart


Indiendatum: apr. 2018

Toelichting

Bij het overslaan en laten ontsnappen (het zogenaamde ontgassen) van m.n. koolwaterstoffen op schepen en installaties ontstaan zogeheten vluchtige organische componenten die achterblijven in de tanks en schepen. Deze leveren stank en milieu overlast op en kunnen bij langdurige blootstelling schadelijk zijn voor de gezondheid. Na het afleveren van hun lading laten binnenvaartschepen veelal al varend giftige stoffen ontsnappen. Hierbij worden veel gevaarlijke gassen uitgestoten, zoals benzeen en tolueen. Voor sommige stoffen en locaties geldt reeds een verbod. Met ingang van 1 januari 2015 is het voor benzeen verplicht een gecontroleerde dampverwerking te doen. Sinds 2016 geldt dit ook voor benzeen-houdende producten. Vanaf 2014 geldt een verbod op varend ontgassen in de Rotterdamse haven. De provincie Zeeland heeft per 1 juli 2017 verboden al varend te ontgassen op de buitenlucht.

Wegens Europese regelgeving is het vanaf januari 2021 verboden varend te ontgassen. Als reactie hierop zijn acht provincies samen gaan werken met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en betrokken organisaties om alternatieven te bedenken voor het varend ontgassen. De samenwerking vindt plaats in een Taskforce die in april van start gaat.[1]

Binnenvaartschepen die moeten ontgassen kunnen dit doen via een ontgassingsinstallatie aan de kade. In Rotterdam staat al een dergelijke installatie en ook in Amsterdam wordt zo'n installatie gebouwd. Daarnaast vaart in Rotterdam ‘s werelds eerste varende dampverwerker voor binnenvaartschepen, chemicaliëntankers, boord/boord overslag en tankterminals.

Naar aanleiding van bovenstaande toelichting legt de Partij voor de Dieren de volgende vragen aan u voor.

Vragen

1. Bent u op de hoogte van het bericht "Taskforce tegen vervuilend ontgassen"?

2. Welke nadere kwantitatieve gegevens over illegaal ontgassen van schepen binnen Zuid-Holland heeft u en welke conclusies zijn daaruit te trekken?

3. Wordt er gecontroleerd op het legaal en illegaal ontgassen van schepen binnen Zuid-Holland? Zo ja, op welke wijze en hoe vaak? Zo nee, waarom niet?

4. Bent u met ons van mening dat het illegaal ontgassen van schepen binnen Zuid-Holland een onaanvaardbare bijdrage levert aan lucht- en/of watervervuiling? Zo ja, hoe beoordeelt u de twee jaar bedenktijd die Nederland heeft om een alternatief te ontwikkelen? Zo nee, waarom niet?

5. Welke manieren van controle, bijv. middels toezicht en/of handhaving, ziet u om het illegaal ontgassen van schepen binnen Zuid-Holland te stoppen?

6. Is Zuid-Holland 1 van de 8 provincies die samenwerken in de Taskforce om alternatieven te bedenken voor het varend ontgassen? Zo ja, wat is daar nu de status van? Zo nee, waarom niet en bent u bereid zich hierbij aan te sluiten? Zo nee, waarom niet?

7. In hoeverre is twee jaar denktijd nodig gezien het feit dat dampretourinstallaties en een varende ontgassingsinstallatie reeds functioneren?

8. In hoeverre is uniformiteit qua wet- en regelgeving binnen Nederlandse en Europese wateren onderdeel van de taken van de Taskforce?

De provincie Zuid-Holland werkt aan het ontwikkelen van een administratieve vorm van toezicht op ontgassen, inclusief betaling van ontgaskosten door de eigenaar van de stoffen.

9. Wat gebeurt er met de ontgaskosten (opbrengsten voor de provincie) die door de eigenaar betaald worden?

10. Is er ook sprake van fysieke controle naast administratieve controle?

11. Heeft GS een beeld wanneer het Europese ontgassingsverbod in de Nederlandse wetgeving wordt opgenomen? Wat is dat beeld?

12. In Zeeland wordt vanaf 1 juli van dit jaar boetes uitgedeeld voor het varend ontgassen. In hoeverre is dit mogelijk in Zuid-Holland?

Vaak komt het voor dat gevaarlijke vloeibare producten (zoals olie en chemicaliën) verkeerd beladen worden, waardoor er (grote hoeveelheden) producten op de grond en in het water terecht komen. Dit zijn zogenaamde “spills”(per ongeluk) of lozingen (expres).

13. Op welke wijze monitort of detecteert de provincie dit soort spills of lozingen?

14. Zijn in dit plan ook alternatieven bedacht voor de lozingen van vloeibare producten op de terminals (tank-op en overslagbedrijven)? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke alternatieven?

Bart Canton

[1]https://www.bnr.nl/nieuws/gezondheid/10339938/taskforce-tegen-vervuilend-ontgassen

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer