Tech­nische vragen vervuilde grond EMK-terrein


Indiendatum: apr. 2018

Op woensdag 20 december 2017 jongstleden werd de koopovereenkomst voor het EMK-terrein ondertekend. Naast de gemeente en het Rijk verlenen ook de provincie Zuid-Holland, het Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard en Rijkswaterstaat hun medewerking aan de sanering en herontwikkeling van het terrein.

Het Rijk heeft het EMK-terrein in 1986 in eigendom genomen. Destijds bleek dit terrein één van de meest verontreinigde locaties van Nederland. De locatie, 5 hectare groot, is daarna middels een zogenaamde IBC-variant (isoleren/beheersen/controleren) gesaneerd. Maar deze variant is niet duurzaam gebleken. Inmiddels is er een saneringsvariant uitgewerkt om van eeuwigdurende nazorg een eindige sanering te maken.

Ongeveer 2 kilometer van het EMK-terrein ligt een perceel dat de gemeente uitgegraven en volgestort heeft met o.a. afval van het EMK-terrein. Het perceel is daarna rond de eeuwwisseling middels ruilverkaveling in het bezit gekomen van een agrariër. Het land is de huidige eigenaar toegewezen gekregen. Dit perceel is afgedekt met een laag van 35 cm. grond. Rond 2001 en 2017 zijn er – op initiatief en op kosten van de huidige eigenaar van het perceel – rapporten opgemaakt van milieudienst Van der Helm. Uit die onderzoeken is gebleken dat deze percelen nog steeds zwaar verontreinigd zijn. Ook de afdeklaag is ernstig vervuild. De grond wordt ongeschikt geacht voor agrarische bedrijfsvoering.

Onze fractie heeft de volgende technische vragen.

1. Welke rol heeft de provincie in het saneren van het EMK-terrein?
2. Bij welke overheid – gemeente, waterschap, provincie en/of Rijk – is bekend waar vervuilde grond van het EMK-terrein sinds 1986 is gestort? Indien de provincie hierover informatie heeft, ontvangen wij deze graag. Is er meer informatie hoe dit proces en de procedure is verlopen?
3. Wie monitort hoe veilig de elders gestorte vervuilde grond van het EMK-terrein is?

4. Is juridisch hard bij wie de verantwoordelijkheid ligt voor percelen waar vervuilde grond gestort is en die na het storten zijn overgedaan aan (een) particulier(en)?

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer