Schrif­te­lijke vragen status­houders kansen bieden bij werk in ener­gie­tran­sitie


Indiendatum: apr. 2018

Toelichting

De Sociaal Economische Raad (SER) publiceerde op 19 april jl. aanbevelingen om werkgelegenheidskansen te verzilveren en om knelpunten op de arbeidsmarkt tijdig aan te pakken in haar rapport ‘Investeren in mensen is urgent voor succesvolle energietransitie’. Dit advies is een belangrijke bouwsteen voor het nog te sluiten Klimaatakkoord.

In het bijbehorend artikel schrijft de SER: “Voor een tijdige en succesvolle omslag naar een duurzaam energiesysteem zijn veel mensen nodig terwijl op dit moment de tekorten snel oplopen. Het gaat vooral om technisch- en ICT-geschoolden op MBO en HBO niveau om bijvoorbeeld nieuwe energie-installaties te bouwen en onderhouden, huizen aan te passen of te isoleren. “

Dit biedt volgens de SER kansen voor jongeren, zij-instromers, statushouders en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De arbeidsmarkt wordt volgens haar hiermee inclusiever. De SER beveelt aan om lokale initiatieven uit te breiden en meer diversiteit onder werknemers na te streven.

Naar aanleiding van de toelichting legt de Partij voor de Dieren de volgende vragen aan u voor.

Vragen

1) Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat we zo snel mogelijk af moeten van fossiele brandstoffen en dat het daarom zeer onwenselijk is dat de energietransitie en ook het energiebesparend maken van huizen vertraagd wordt door het gebrek aan geschoolde krachten? Zo nee, waarom niet?
2) Is het door de SER gepresenteerde probleem ook een item in Zuid-Holland? Zo ja, hebt u hierover cijfers beschikbaar?
3) Zijn initiatieven de initiatieven inzake het bij- of herscholen van mensen voor het opvullen van genoemde vacatures in uw ogen afdoende?
4) Hoe worden jongeren, zij-instromers, MBO en HBO opgeleide werklozen gestimuleerd om te kiezen voor een opleiding gericht op bovenstaande sectoren?
5) Wordt er in uw optiek voldoende geïnvesteerd in deze mensen? Zo ja, op welke wijze? En kan de provincie daarbij een (grotere) rol spelen?
6) Hoe kijkt u aan tegen de aanbeveling van de SER om diversiteit onder werknemers na te streven? Is er iets wat u zou kunnen doen om dat te bewerkstelligen? Graag een gemotiveerd antwoord.
7) Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat het zeer de moeite waard zou zijn om statushouders met een relevante vooropleiding of affiniteit met de energietransitie een kans te bieden op werk binnen deze sector? Zo ja, kan de provincie daarbij een rol spelen en zo ja welke rol?
8) Is het college bereid gemotiveerde statushouders die de scholing zouden willen volgen naar onze provincie te halen? Zo ja, hoe pakt u dat aan? Zo nee, waarom niet?
9) Zijn er al gesprekken of afspraken met onderwijsinstellingen met betrekking tot het bij- en herscholen van statushouders? Zo ja, met welke en wat zijn de afspraken hierover?

Carla van Viegen

Fractievoorzitter Partij voor de Dieren

Provinciale Staten Zuid-Holland

Indiendatum: apr. 2018
Antwoorddatum: 29 mei 2018

Klik hier voor de antwoorden.

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer