Schrif­te­lijke vragen advies Raad voor de Leef­om­geving en Infra­structuur om veestapel te reduceren


Indiendatum: mei 2018

Toelichting

In het recente rapport ‘Duurzaam en gezond’. Samen naar een houdbaar voedselsysteem’ van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur wordt een reductie van de veestapel geadviseerd en een afname van de consumptie van vlees, zuivel en eieren. Transitie naar meer plantaardig voedsel en een duurzamer en gezonder voedselsysteem is noodzakelijk om de klimaatdoelen te halen, het milieu te ontzien en de volksgezondheidsrisico’s te minimaliseren.

Naar aanleiding hiervan legt de Partij voor de Dieren de volgende vragen aan u voor.

Vragen

1. Op welke wijze bent u van plan de aanbevelingen uit het rapport te integreren in provinciaal beleid? Welke toegevoegde waarde ziet u weggelegd voor de provincie ten opzichte van de andere partijen in dit vraagstuk?
2. Heeft u naar aanleiding van het rapport al (hernieuwd) overleg gehad met het Rijk over de toekomstige ontwikkeling van de veehouderij? Zo nee, bent u bereid het initiatief te nemen voor dergelijk overleg (in IPO verband)?
3. Op welke manier wilt u producenten en consumenten ondersteunen in de overgang naar een meer plantaardig, duurzaam en gezond voedselsysteem? Kunt u dit beantwoorden voor veehouderij, landgebruik, natuurinclusieve en biologische landbouw en circulaire economie?
4. Bent u van plan stappen te ondernemen om (biologische) akkerbouw te stimuleren, in plaats van veehouderij? Welke rol ziet u voor Zuid-Holland weggelegd in de productie van plantaardige producten en grondstoffen die vlees- en zuivelconsumptie kunnen vervangen?
5. Vindt u dat er voor de provincie een urgente taak ligt om te werken aan reductie van de veestapel? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke aanpassingen gaat u maken in het huidige beleid om te komen tot een reductie van de veestapel en daarmee een afname van de effecten op klimaat, volksgezondheid en milieu?
6. Vindt u het wenselijk om meer provinciale bevoegdheden te krijgen voor de begrenzing van de veehouderij met het oog op volksgezondheid? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke manier bent u actief om, na het afketsen van de Interimwet veedichte gebieden, deze bevoegdheden te verkrijgen?
7. Op welke manier wilt u gaan bijdragen aan een gezond verdienmodel voor veehouders? Bent u bereid het provinciale deel van de subsidies (o.a. de Plattelandsontwikkelingsprogramma’s (POP) regelingen) uitsluitend nog aan te wenden voor ecosysteemdiensten die landbouwers uitvoeren en niet voor (indirecte) bedrijfs- dan wel inkomenssteun?
8. Bent u bereid om extra geld in te zetten voor saneringen en bedrijfsbeëindigingregelingen in met name de intensieve varkens- en melkveehouderij? Zo nee, waarom niet?
9. In de provinciale energie- en klimaatprogramma’s wordt niets gezegd over de rol van voedsel in de klimaatverandering. Bent u het met ons eens dat het een vertekend beeld geeft dat alleen de benodigde energietransitie wordt genoemd, terwijl de eiwittransitie minstens zo belangrijk is? Bent u bereid om dit aan te passen om zo een getrouwer beeld van de werkelijkheid te geven? Zo ja, wanneer en op welke wijze? Zo nee, waarom niet?
10. Welk aandeel in de provinciale uitstoot van broeikasgassen komt voor rekening van de Zuid-Hollandse veehouderijbedrijven (inclusief en exclusief de uitstoot van toeleverende bedrijven en grondstoffen)?)
11. Vindt u dat er een apart provinciaal voedselbeleid zou moeten komen, of denkt u dat binnen het huidige beleid de overgang naar een ander voedselsysteem voldoende gewaarborgd kan worden? Zo ja, welke stappen gaat u ondernemen en op welke termijn? Zo nee, waarom niet?
12. Onder het motto ‘verbeter de wereld, begin bij jezelf’: welke mogelijkheden ziet u binnen de eigen organisatie om de aanbevolen verschuiving naar plantaardig eten te bewerkstelligen? Bent u bijvoorbeeld bereid om in de catering en bedrijfsrestaurant personeel en bezoekers uit te nodigen om meer plantaardig te eten, bijv. door verandering van het aanbod, speciale acties (gratis vleesvervangers) e.d. en tijdens vergaderingen van Provinciale Staten meer plantaardig voedsel te verstrekken? Zo nee, waarom niet?

Carla van Viegen

Fractievoorzitter Partij voor de Dieren

Provinciale Staten Zuid-Holland

Indiendatum: mei 2018
Antwoorddatum: 29 mei 2018

Klik hier voor de antwoorden.

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer