Schrif­te­lijke vragen (spoed) biomas­sa­cen­trale Pijnacker-Nootdorp


Indiendatum: mei 2018

Toelichting

De fractie heeft via de media kennis genomen over een geplande biomassacentrale in de gemeente Pijnacker-Nootdorp aan de Molenlaan[1][2].

Bij de vorige commissievergadering Verkeer & Milieu was de ‘8e rapportage luchtkwaliteit’ geagendeerd (deze is toen overigens verplaatst wegens tijdsgebrek). Het navolgende provinciale standpunt over (bij)stook van biomassa is hierin verwoord, o.a. op pagina 30:

“Voorgesteld wordt om, in relatie met de energietransitie, te kijken, hoe de industrie en huishoudens kunnen worden geholpen om daadwerkelijk van fossiele brandstoffen af te komen, waarbij deze zo min mogelijk over gaan op het stoken van biomassa. Mocht biomassastook toch nodig zijn, dan moet dit gepaard gaan met de nodige nageschakelde technieken.”

Verder vermeldt een paragraaf over houtstook het volgende:

“In september 2017 is een bijeenkomst georganiseerd voor gemeenten om hen te informeren over de gezondheidseffecten van houtstook en de aanpak van overlast door houtstook. Als vervolg zal worden bekeken hoe houtstook door huishoudens kan worden afgeremd.”

Daarnaast speelt ook de geplande ligging van de biomassacentrale/houtstookoven een rol, de locatie is nabij een woonwijk en in/nabij het natuurgebied de 'Groenzoom' (onderdeel van de Groenblauwe Slinger)

Naar aanleiding van de toelichting legt de Partij voor de Dieren de volgende vragen aan u voor.

Vragen

1) Is de gemeente Pijnacker-Nootdorp aanwezig geweest bij de bovengenoemde provinciale bijeenkomst over houtstook in 2017?

2) Heeft de gemeente Pijnacker-Nootdorp contact gehad met de provincie over de voorgenomen bouw van de biomassacentrale/houtstookoven? Zo ja, op welke wijze, met welke insteek en wat was de uitkomst van dit contact?

3) Welke provinciale bevoegdheden zijn er ten aanzien van de geplande houtstook en wat is de gemeentelijke bevoegdheid?

4) Heeft provincie aan de gemeente Pijnacker-Nootdorp kenbaar gemaakt wat - in het kader van haar luchtkwaliteitsbeleid – haar beleid is ten aanzien van (bij)stook van biomassa/houtstookoven?

5) Zijn GS ervan op de hoogte dat de plaatsing van de voorgenomen installatie in de nabijheid van woonwijken en het natuurgebied de 'Groenzoom' (onderdeel van de Groenblauwe Slinger) gelegen is?

6) Wat zijn de gevolgen voor de luchtkwaliteit van de geplande biomassacentrale en wat zijn de gevolgen voor de gezondheid van omwonenden en de natuur?

7) Welk standpunt nemen GS in met betrekking tot deze geplande biomassacentrale?

8) Wordt (of is) er door GS richting de gemeente actie ondernomen en zo ja welke actie en wanneer?

9) Is provincie bevoegd en ook bereid een zienswijze aan de gemeente kenbaar te maken? Zo ja, kunnen GS deze zienswijze doen toekomen aan Provinciale Staten?

[1]https://www.telstar-online.nl/nieuws/actueel/89882/protest-tegen-enorme-biomassacentrale-bij-ackerswoude-en-klapwijk

[2]http://pijnacker-nootdorp-actueel.nl/opwinding-over-biomassacentrale/

Indiendatum: mei 2018
Antwoorddatum: 22 mei 2018

Klik hier voor de antwoorden.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer