Schrif­te­lijke vragen asfal­teren bestaand verhard wandelpad


Indiendatum: mei 2018

Toelichting

Op 26 april 2018 heeft u een ontheffing (ODH-2018-00024496) verleend voor het asfalteren van een bestaand verhard wandelpad in het Natura 2000-gebied Voornes Duin bij Rockanje, gemeente Westvoorne.

Dit wandelpad was in 2017 illegaal geasfalteerd. In de commissievergadering van Duurzame Ontwikkeling van 23 september 2017 heeft de Partij voor de Dieren hier al een rondvraag over gesteld. Als antwoord heeft gedeputeerde Weber aangegeven dat de provincie niet op de hoogte was en dat er geen vergunning was verleend. En dat er een natuurtoets dient plaats te vinden. Verder heeft de gedeputeerde aangegeven dat het niet goed is dat een medeoverheid niet op de hoogte was van de regels. De voorzitter van de commissie DO heeft aangegeven ervan uit te gaan dat de gedeputeerde Provinciale Staten op de hoogte zal brengen van de afloop.

De breedte van het nieuwe verharde pad is gemiddeld 204 cm, 4 cm breder dan was vergund bij besluit van 8 mei 2013 (ODH-2013-1911). Deze verbreding heeft tot gevolg gehad dat 37,4 m2 extra is verhard ten opzichte van het besluit van 8 mei 2013 (0,04*935=37,4 m2).

Naar aanleiding van bovenstaande toelichting legt de Partij voor de Dieren de volgende vragen aan u voor.

Vragen

1. Waarom heeft u Provinciale Staten niet op de hoogte gehouden van de afloop en hebben wij via een afschrift van de ontheffing moeten vernemen dat de ontheffing al verleend is?
2. Op welke wijze heeft de natuurtoets plaatsgevonden en door wie is het uitgevoerd?
3. Waarom is het oppervlakteverlies van de duinbossen en grijze duinen als gevolg van de asfaltering niet significant, zoals in de ontheffing staat vermeld?
4. Wat was de uitkomst van de natuurtoets en kunnen Provinciale Staten deze natuurtoets ontvangen?
5. Waarom is bij de vergunningverlening alleen paragraaf 6 meegenomen in de beoordeling en niet de gehele natuurtoets?
6. Op welke wijze wordt de natuurschade kwalitatief voldoende gecompenseerd en door wie wordt dit uitgevoerd en gecontroleerd?
7. Bent u het met onze fractie eens dat onjuist is om achteraf een ontheffing te verlenen voor een gepleegde overtreding en daarmee fout gedrag te belonen? Zo nee, kunt u ons nauwkeurig uitleggen waarom u van mening bent van niet?
8. Is er vanwege de gepleegde overtreding handhavend opgetreden tegen de gemeente Westvoorne en zijn ze beboet? Zo ja, door wie wat was de bestraffing? Zo nee, waarom is er niet gehandhaafd?

Carla van Viegen

Fractievoorzitter Partij voor de Dieren

Provinciale Staten Zuid-Holland

Indiendatum: mei 2018
Antwoorddatum: 12 jun. 2018

Klik hier voor de antwoorden.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer