Tech­nische vragen Jaar­re­kening 2017


Indiendatum: mei 2018

1. Pagina 31. In de jaarrekening staat dat het noodzakelijk is dat het Rijk bijdraagt aan de verbetering van de (water) kwaliteit van de Grevelingen. Wat is er financieel nodig om de kwaliteit weer op orde te krijgen en welke inhoudelijke maatregelen moeten genomen worden? Hoe pakt de provincie dit aan? En kunnen we de Verkenning Grote Wateren ontvangen, en dan specifiek de Grevelingen?
2. Pagina 31. Alle Kader Richtlijn Water (KRW)-grondwaterlichamen in 2027 in goede toestand (kwantitatief en kwalitatief). Er heeft geen meting plaatsgevonden, maar kan een indicatie worden gegeven in hoeverre de planning op schema ligt? Gaan we de doelen in 2027 halen? En zo niet, op welke wijze wordt er bijgestuurd?
3. Pagina 31. In 2017 moeten de grondwaterlichamen op orde zijn. Is dit ook het geval? Zo niet, op welke manier wordt er bijgestuurd?
4. Pagina 46. Hoe komt het dat de kwaliteit van de habitat in Natura 2000-gebied met vastgesteld beheerplan achterblijft bij de gestelde doelstelling? \waarom wordt van de veronderstelling uitgegaan dat als Meijendel & Berkheide en Kennemerland-Zuid worden toegevoegd, de streefwaarde wel wordt behaald?
5. Pagina 48. Er is subsidie opengesteld t.b.v. projecten die bijdragen aan de staat van instandhouding van icoonsoorten? Hoe groot was dit bedrag ook alweer? Is er al gebruik van gemaakt, en zo ja voor welke soorten en voor welk bedrag?
6. Pagina 48. Waarom zijn voor de Grondtransacties ontwikkelopgave natuur minder gronden verkocht zijn in het kader van de Grond voor Grondregeling?
7. Pagina 48. Hoe komt het dat de budgetten voor het UOG zijn onderschreden?
8. Pagina 48. Hoe komt het dat in 2017 minder is uitgegeven dan geraamd voor PMR; waarom wordt het doorgeschoven naar 2018?
9. Pagina 52. Bij de jaarlijkse groei van het aantal km nieuwe provinciale ecologische verbindingen ten opzichte van de opgave wordt vermeld dat de streefwaarden in 2017 12 km. Is. Er is 2,6 km gerealiseerd. En toch staat er een groen bolletje, streefwaarde gerealiseerd, terwijl dit ruimschoots niet het geval is. Zou het bolletje niet rood moeten zijn?
10. Pagina 54. Hoe komt het dat er minder herstelmaatregelen PAS-gebieden zijn uitgevoerd dan gepland?
11. Pagina 54. Waarom is het vergunningstraject in de gebieden Zouweboezem, Nieuwkoopse Plassen & de Haeck, Kennemerland Zuid- en de Uiterwaarden Lek vertraagd en hoe dwordt de vertraging in 2018n en 2019 ingehaald. Waarom gaat men er van uit dat het dan wel lukt?
12. Pagina 46-pagina 54. En wat zijn de gevolgen voor de habitat in Natura 2000-gebied met vastgesteld beheerplan die achterblijft bij de gestelde doelstelling en de veronderstelling uitgegaan dat als Meijendel & Berkheide en Kennemerland-Zuid worden toegevoegd, de streefwaarde wel wordt behaald?
13. Pagina 58. Hoe komt het dat de stikstofoverschot per hectare en de energie efficiƫntie in de akkerbouw zo erg overschreden wordt? En hoe gaat de provincie het aanpakken om dit te verbeteren?
14. Pagina 111: In het kader van Foreign Investments heeft het Innovation Quarter 50 buitenlandse bedrijven geassisteerd bij vestiging, verhuizing of uitbreiding in de regio. Om welke bedrijven gaat dit en hoe scoren deze bedrijven op het gebied van duurzaamheid en circulaire economie?

15. Pagina 121 Taak 3.2.1 onderaan de pagina. Meer opgesteld vermogen maar minder geleverde energie Hoe kan dit?

Indiendatum: mei 2018
Antwoorddatum: 17 mei 2018

Klik hier voor de antwoorden.

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer