Schrif­te­lijke vragen schorsing PAS Vergun­ningen door Raad van State


Indiendatum: mrt. 2018

SCHRIFTELIJKE VRAGEN

Datum: 30 maart 2018

Onderwerp: Schriftelijke vragen schorsing PAS Vergunningen door Raad van State

Toelichting

Op 9 maart jl. schorste de voorzieningenrechter van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State twee PAS-vergunningen (ECLI:NL:RVS:2018:795). Uit de uitspraak blijkt dat de stikstofuitstoot van veehouderijen in bepaalde situaties nadelige en onomkeerbare gevolgen kan hebben voor natuurgebieden.

De Afdeling bestuursrechtspraak stelde in mei 2017 zogenoemde prejudiciƫle vragen over het PAS aan het Hof van Justitie in Luxemburg. Hoewel de Afdeling bestuursrechtspraak constateerde dat het PAS moet worden verbeterd of aangevuld, heeft zij destijds besloten om in afwachting van de antwoorden van het Hof van Justitie de natuurvergunningen niet te schorsen. Het PAS stelt 'stikstofruimte' beschikbaar voor nieuwe activiteiten. Het systeem van het PAS heeft een looptijd van zes jaar (2015-2021). Daarin is een buffer ingebouwd door een deel van de uit te geven stikstofruimte te reserveren voor de eerste helft van die zes jaar (60%), en een deel voor de tweede helft daarvan (40%). De verwachting van de Afdeling bestuursrechtspraak was eerder dat de uitgifte van 60% van de stikstofruimte tot 1 juli 2018 geen onomkeerbare gevolgen voor de natuur zou hebben. En ook dat het PAS verbeterd en aangevuld zou zijn, voordat de buffer van 40% zou worden uitgegeven.

Uit de nieuwe uitspraak blijkt echter dat op bepaalde plaatsen in een aantal natuurgebieden al meer dan 60% van die stikstofruimte is uitgegeven. De buffer van 40% is op die plaatsen niet of niet meer volledig aanwezig. De verantwoordelijke ministers hebben het PAS nog niet verbeterd en aangevuld. Zolang dat niet is gebeurd, kan niet worden uitgesloten dat de toename van stikstofdepositie op die plaatsen nadelige of onomkeerbare gevolgen voor de natuurwaarden zal hebben, aldus de voorzieningenrechter.

Het is niet uitgesloten dat ook in zaken over andere natuurvergunningen waarbij het PAS is toegepast, schorsingsverzoeken zullen worden gedaan. In de voorlopige uitspraak van 26 maart 2018 staan de voorwaarden op grond waarvan een natuurvergunning dan naar verwachting zal worden geschorst. Het gaat daarbij om veehouderijen die stikstof uitstoten op delen van natuurgebieden waarvoor meer dan 60% van de stikstofruimte is uitgegeven, en waarbij de veehouderij nog niet of niet helemaal is uitgebreid. Ook moet het gaan om een vergunning waarin stikstofruimte (in het PAS 'ontwikkelingsruimte' genoemd) is toebedeeld.

Naar aanleiding van bovenstaande toelichting leggen de Partij voor de Dieren en GroenLinks de volgende vragen aan u voor.

1) Heeft het college kennis genomen van deze uitspraak?
2) Heeft het college inzicht in voor hoeveel PAS-vergunningen die door Zuid-Holland zijn uitgegeven schorsing is aangevraagd? Zo ja, om hoeveel vergunningen gaat het dan? Zo nee, gaat u dit nog onderzoeken? Zo nee, waarom niet?
3) Zou deze uitspraak gevolgen kunnen hebben voor de in Zuid-Holland verleende vergunningen? Zo ja, om hoeveel vergunningen gaat het dan?
4) Indien het antwoord op de vorige vraag bevestigend luidde, zijn kennelijk vergunningen verstrekt terwijl dit niet had gemoeten. Welke consequentie trekt het college hier voor zichzelf uit?
5) Indien Zuid-Hollandse PAS-vergunningen worden geschorst, houdt het college dan rekening met schadeclaims en zo ja heeft het college een indicatie om welk bedrag het dan gaat?
6) Ook in het geval geen schorsingsverzoeken zouden worden gedaan, is sprake van een potentieel probleem, namelijk het risico van nadelige en onomkeerbare gevolgen voor natuurgebieden. Wat gaat het college hier aan doen?
7) Leidt de verhoging van de melkproductie per koe tot aanpassingen van verleende PAS-vergunningen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke?

Carla van Viegen Huri Sahin

Fractievoorzitter Partij voor de Dieren Fractievoorzitter GroenLinks

Provinciale Staten Zuid-Holland Provinciale Staten Zuid-Holland

Indiendatum: mrt. 2018
Antwoorddatum: 24 apr. 2018

Klik hier voor de antwoorden.

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer