Schrif­te­lijke vervolg­vragen over kust­be­bouwing


Indiendatum: 16 dec. 2020

Toelichting

De beantwoording van de schriftelijke vragen over kustbebouwing met nummer 3680 van 10 november jongstleden roept bij de Partij voor de Dieren vragen op ten aanzien van de strandhuisjes in Kijkduin.

Op 28 oktober jongstleden is in de Haagse gemeenteraad van Den Haag gesproken over de uitkomst van de enquĂȘte over de pilot van de strandhuisjes die de afgelopen 5 jaar bij Kijkduin hebben gestaan[1]. Er zijn twee omgevingsvergunningen aangevraagd voor de voortzetting van de pilot met de strandhuisjes (twee keer een aanvraag voor 20 huisjes, in totaal 40 huisjes), waarmee feitelijk een (tijdelijke) buitenplanse ontheffing van het bestemmingsplan is verleend voor de strandhuisjes. De ontwerp-beschikkingen hiervoor zijn inmiddels afgegeven door de Omgevingsdienst Haaglanden.

Naar aanleiding hiervan legt de Partij voor de Dieren de volgende vervolgvragen voor.

Vragen

1. Klopt het, dat met het afgeven van een nieuwe omgevingsvergunning de tijdelijke situatie wordt omgezet in een definitieve situatie? Zo nee, wat is hiervoor de juridische onderbouwing?

2. Past de definitieve situatie van de strandhuisjes in Kijkduin binnen het huidige ruimtelijk beleid van de provincie? Zo ja, kunt u uitleggen waarom? Zo nee, waarom niet?

3. Past de definitieve situatie binnen de afspraken van het Kustpact? Zo ja, kunt u uitleggen waarom? Zo nee, waarom niet en gaat u dit dan aankaarten bij de deelnemers van het Kustpact

4. Welke gevolgen heeft de omzetting van een tijdelijke naar een permanente situatie
voor de natuurvergunning, die destijds is aangevraagd voor de tijdelijke pilot?

5. In het artikel dat op donderdag 5 november jongstleden op de website van Omroep West is gepubliceerd (zie voetnoot), wordt gesteld dat de natuurvergunning op grond van de Wet natuurbescherming destijds voor de pilot is verleend, zonder vermelding van een einddatum. Is deze veronderstelling juist? Zo nee, waarom niet?

6. Is er voor de strandhuisjes een wijziging dan wel een nieuwe aanvraag nodig voor de natuurvergunning? Zo nee, waarom niet?

Hanke Hoogerwerf
Statenlid Partij voor de Dieren

[1] https://www.omroepwest.nl/nieu...

Indiendatum: 16 dec. 2020
Antwoorddatum: 19 jan. 2021

Klik hier voor de antwoorden.