Schrif­te­lijke vragen aanpak stik­stof­uit­stoot


Indiendatum: 8 jan. 2021

Vragen

 1. Kent u de berichten ‘Boeren willen stikstofrechten verhuren aan de Rotterdamse haven’ en ‘Zuid-Holland komt met aparte beleidsregels voor Nieuwkoop’?[1] [2]
 2. Kunt u bevestigen dat het vooral voor het Natura 2000-gebied de Nieuwkoopse Plassen & De Haeck van groot belang is dat stikstofemissie wordt gereduceerd door de Nieuwkoopse veehouderij?
 3. Kunt u bevestigen dat de huidige gemiddelde stikstofdepositie in Nederland rond de 1.700 mol/ha/jaar ligt?[3]
 4. Wat is de huidige stikstofdepositie rond de Nieuwkoopse Plassen & De Haeck?
 5. Kunt u bevestigen dat in dit gebied o.a. veenmosrietland voorkomt, dat een kritische depositiewaarde heeft van 714 mol per ha per jaar, wat inhoudt dat de stikstofdepositie daar eigenlijk onder zou moeten blijven?[4]
 6. Beaamt u dat de stikstof-reductieopgave, om de Nieuwkoopse Plassen & De Haeck weer in gunstige staat van instandhouding te brengen, zeer groot is?
 7. Kunt u bevestigen dat het PAS-arrest van het Europese Hof van Justitie duidelijk heeft gemaakt dat wanneer Natura 2000-gebieden een (veel) te hoge stikstofbelasting hebben, maatregelen voor stikstofreductie aangemerkt moeten worden als maatregelen om te voldoen aan de verplichtingen van artikel 6, lid 1 en 2 van de Habitatrichtlijn (en dus volledig ten goede moeten komen aan de natuur), en daarmee niet ingezet mogen worden als mitigerende of compenserende maatregel voor nieuwe projecten (artikel 6, lid 3 en 4 van de Habitatrichtlijn)?
 8. Kunt u bevestigen dat de PAS-uitspraak van de Raad van State daaraan heeft toegevoegd dat het (toch) deels uitgeven van deze ‘stikstofwinst’ (bijvoorbeeld door salderen) alleen is toegestaan wanneer de naleving van de verplichting van artikel 6, lid 1 en 2 van de Habitatrichtlijn op een andere wijze is verzekerd?[5]
 9. Op basis waarvan denkt u dat het juridisch te verdedigen is dat (een deel van) de mogelijk door Nieuwkoopse boeren gereduceerde stikstof weer uitgegeven wordt voor andere activiteiten, en daarmee niet te goede komt aan de natuur?
 10. Deelt u het inzicht dat, zolang de Nieuwkoopse Plassen & De Haeck zo sterk overbelast zijn met stikstof, het zeer onverantwoord is – en bovendien juridisch niet te verdedigen – dat ‘stikstofwinst’ die behaald wordt door maatregelen weer uitgegeven wordt aan nieuwe activiteiten?
 11. Bent u met ons van mening dat de veehouderij, die de hoogste stikstofuitstoot heeft van alle sectoren, zou moeten krimpen? Zo nee, waarom niet?
 12. Wat zijn de kosten van deze pilot voor de provincie?
 13. Welke maatregelen gaat u treffen om de stikstofuitstoot in de veehouderij te laten dalen zonder deze uit te ruilen?
 14. Komen daar ook pilots voor? Zo nee, waarom niet?
 15. Worden door GS gesprekken gevoerd met boeren, die nabij kwetsbare gebieden wonen, om met financiële compensatie te stoppen? Zo ja, wat zijn de uitkomsten van deze gesprekken tot nu toe? Zo nee, waarom niet en gaat u alsnog het gesprek aan?
 16. Bent u bereid de Nieuwkoopse veehouders het eerlijke verhaal te vertellen, namelijk dat de uitstoot op korte termijn ten minste zal moeten halveren en dat deze reductie geheel ten goede moet komen aan de natuur, en hen niet langer te vleien om naar alternatieve ‘oplossingen’ te kijken, die het probleem niet oplossen?

Carla van Viegen
Fractievoorzitter Partij voor de Dieren
Provinciale Staten Zuid-Holland

[1] https://www.trouw.nl/binnenland/boeren-willen-stikstofrechten-verhuren-aan-de-rotterdamse-haven~bc908bbd/
[2] https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2021/01/07/zuid-holland-komt-met-aparte-beleidsregels-voor-nieuwkoop
[3] https://www.clo.nl/indicatoren/nl0189-stikstofdepositie
[4] https://www.natura2000.nl/sites/default/files/PAS/Gebiedsanalyses_vigerend/103_Nieuwkoopse-plassen-en-de-Haeck_gebiedsanalyse_15-12-2017_ZH_def.pdf, p. 4
[5] Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State, 29 mei 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1603, r.o. 14.3.

Indiendatum: 8 jan. 2021
Antwoorddatum: 2 feb. 2021

Klik hier voor de antwoorden.

Interessant voor jou

Schriftelijke vervolgvragen over kustbebouwing

Lees verder

Vragen aantasting natuurwaarden als gevolg van Windpark Maasvlakte 2

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer