Schrif­te­lijke vragen: 'Het is niet te laat’: oproep voor een eerlijke en duurzame verdeling van de GLS


Indiendatum: 15 dec. 2020

Toelichting

“In de huidige vorm is landbouw niet volhoudbaar’: zo stelt de ‘Hoofdlijnen notitie Vitale Landbouw’ van GS Zuid Holland. En deze constatering wordt breed gedragen getuige onder meer de Europese Green Deal en landbouw minister Schouten in haar visie ‘naar een kringlooplandbouw’. Het streven is een vitale landbouw zonder schade aan mens, dier, natuur, biodiversiteit die bijdraagt aan een gezonde leefomgeving. Daarbij moet de voedselproductie veilig gesteld worden en boeren voldoende en op juiste wijze ondersteund om de transitie naar een duurzame landbouw mogelijk te maken.

Momenteel wordt in Europa onderhandeld hoe voor de komende zeven jaar bijna 400 miljard EU landbouwsubsidies wordt verdeeld. In het huidige systeem wordt inkomenssteun vooral toegekend op basis van de hoeveelheid grond of dieren die iemand bezit. De huidige systematiek houdt een falende markt in stand en zorgt ervoor dat de landbouwsector met de rug tegen de muur staat en de transitie naar een ‘duurzame kringlooplandbouw’ vrijwel onmogelijk wordt gemaakt.

Vanuit heel Europa en op alle niveaus trekken organisaties, ngo’s[1] en overheden bij de Europese commissie aan de bel.[2] Ook regio’s en deelstaten slaan alarm. En Duitse deelstaatministers hebben in een gezamenlijk brief een oproep gedaan. Met het verzoek dat het nieuwe gezamenlijk Europese Landbouwbeleid meer oog moet hebben voor de transitie naar duurzame en natuur inclusieve landbouw. Waardoor de uitvoerende overheden armslag hebben om te werken aan de opgaven zoals stikstof, bodemdaling, water-, bodem-, en luchtkwaliteit, biodiversiteit, natuurbeleid, gezonde leefomgeving, korte ketens en klimaatbeleid.

Bovenstaande leidt tot de volgende vragen:

1. Bent u bekend met de oproep van de Duitse deelstaatministers aan de Europese commissie inzake de Europese Landbouw subsidies? [3]

2. Bent u het eens dat de huidige toekennings-systematiek inzake het Gemeenschappelijk Landbouw subsidiebeleid de transitie naar een toekomstbestendige en duurzame landbouwsector - zoals ook wordt geschetst in het visie-document ‘Vitale Landbouw’- onmogelijk maakt?

3. Bent u bereid om het signaal van de Duitse deelstaatministers te ondersteunen en dit of te wel in IPO verband de EU-commissie aan te schrijven of dit signaal via minister Schouten af te geven?
a. Zo ja, kunt u aan de Staten aangeven hoe u dat gaat vormgeven?

E.A. Hijink (PvdA), K. Wilkeshuis (D66), S. Özkaya (GL), F.J. Hoogendam (SP), J.H. Haasnoot (50PLUS), H.M.M. Hoogerwerf (PvdD)

Indiendatum: 15 dec. 2020
Antwoorddatum: 19 jan. 2021

Klik hier voor de antwoorden.

Interessant voor jou

Technische vragen Nota KRW en concept- regionaal waterplan Zuid-Holland

Lees verder

Schriftelijke vervolgvragen over kustbebouwing

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer