Schrif­te­lijke vervolg­vragen uitvoering Kier­be­sluit


Indiendatum: 16 mrt. 2021

Toelichting

Op 6 februari 2020 heeft mevrouw Van Viegen schriftelijke vragen gesteld over het Kierbesluit (met nummer 3589). Aansluitend volgen hierbij schriftelijke vervolgvragen over dit onderwerp. In de GS-brief over visserij met kenmerk PZH-2021-764398569 wordt onder e) ingegaan op de maatregelen ten behoeve van het Kierbesluit: ‘De Haringvlietsluizen gaan op een Kier ter bevordering van de visintrek. Het Kierbesluit is voor de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) aanleiding geweest om een visserijvrije zone (VVZ) in te stellen bij de Haringvlietsluizen, om mogelijke effecten van visserij op vismigratie te beperken.’

Dit betreft de Kamerbrief d.d. 3 juli 2020 (met kenmerk DGNVLG-V / 19264462) van minister Schouten. Hierin wordt aangegeven: ‘Specifiek voor het Haringvliet … is het echter nodig om tot een ruimere VVZ te komen. Dit is wenselijk omdat deze punten de belangrijkste toegangspoorten naar het gehele achterliggende stroomgebied van Rijn en Maas, en alle hiermee verbonden wateren, vormen. Dit zijn dé essentiële intrekpunten voor migrerende vissoorten, met een hoog aanbod aan trekvissoorten, en een grotere concentratie-zone waarin ophoping van vis en zoekgedrag van vis plaatsvindt. Om deze reden zal ik aan de buitenzijde van de Haringvlietsluizen … een ruimere VVZ voor alle vistuigen gaan instellen.’ Deze maatregel zal in de loop van 2021 van kracht worden.

Momenteel geldt aan de zoutwaterzijde van de Haringvlietsluizen een zone van 250 meter waarin alle visserij verboden is en een zone van 500 meter waarin visserij met fuiken en sleepnetten verboden is. Daarnaast geldt een terugzetverplichting voor alle meer zeldzame trekvissoorten, indien die buiten deze zones toch worden bij gevangen.

Onze fractie heeft informatie ontvangen over visserij-activiteiten binnen de VVZ in de nabijheid van de Haringvlietsluizen, in het gebied waar visserij niet is toegestaan. Het gaat om kamerfuiken, schietfuiken en visserij met boten binnen de grenzen van 500 meter en 250 meter.

Kierbesluit

De groene lijn = 250 meter uit de Haringvlietsluizen;
De rode lijn is = 500 meter uit de Haringvlietsluizen;
Blauwe wolk = locatie met kamerfuiken;
Gele sterren = locaties met schietfuiken.

Daarnaast zijn zichtwaarnemingen gedaan van visactiviteiten binnen de VVZ van 500 meter van de Haringvlietsluizen.

Naar aanleiding hiervan legt de Partij voor de Dieren de volgende vervolgvragen voor.

Vragen

1. Hoe vaak is er controle uitgevoerd in de VVZ bij het Haringvliet in 2019-2021?

2. Hoe vaak is er een overtreding geconstateerd in 2020-2021?

3. Hoe vaak is er proces-verbaal opgemaakt voor het overtreden van de regels voor de VVZ in 2020-2021?

4. Klopt het, dat er op de aangegeven locaties aangegeven in blauw op de kaart kamerfuiken en op de locaties aangegeven met een gele ster schietfuiken zijn geplaatst, wat niet is toegestaan?

5. Zo ja, wat gaat de provincie ondernemen om deze overtredingen tegen te gaan?

Hanke Hoogerwerf
Statenlid Partij voor de Dieren

Indiendatum: 16 mrt. 2021
Antwoorddatum: 18 mei 2021

Klik hier voor de antwoorden.