Schrif­te­lijke vervolg­vragen vervoer/uit het lijden verlossen van gewonde wilde dieren


Indiendatum: 10 jun. 2021

Toelichting

Bij de beantwoording van onze schriftelijke vragen (nr. 3739) d.d. 6 april 2021 over vervoer/uit het lijden verlossen van gewonde wilde dieren is bij antwoord 2 aangegeven:

Wij zijn niet op de hoogte van de verzekering die eventueel door de politie is afgesloten voor derden en kunnen daar dan ook geen mededelingen over doen. Volgens onze informatie is het optreden langs de openbare weg wel gedekt door de meest voorkomende aansprakelijkheidsverzekeringen. Overigens zijn wij wel voornemens om, mede naar aanleiding van uw vragen, met de twee ZuidHollandse politieregio’s in overleg te gaan.’

De fractie van de Partij voor de Dieren heeft de volgende vervolgvragen:

Vragen

1. Kunt u aangeven wat uit het overleg met de twee Zuid-Hollandse politieregio’s is voortgekomen?

2. Wordt er in geval van een gewond dier langs de openbare weg alleen opgetreden na een melding van de politie? Zo nee, waarom niet?

3. Is het juist dat de gangbare jachtverzekering niet van toepassing is als wordt opgetreden in opdracht van een derde, in dit geval de politie?

4. Is het juist dat de politie de valwildafhandelaars, die opdracht krijgen om gewonde dieren langs de openbare weg uit hun lijden te verlossen, niet verzekerd heeft voor eventuele schade of letsel van de vrijwilliger of derden?

5. Bent u met ons van mening dat, indien de valwildafhandelaar als vrijwilliger optreedt namens de provincie, de provincie verantwoordelijk is voor eventuele schade of letsel van de vrijwilliger of derden?

6. Is het juist dat de provincie daarom nu zelf een aanvullende verzekering heeft afgesloten om valwildafhandelaars te verzekeren als zij langs de openbare weg genoodzaakt zijn een gewond dier uit zijn lijden te verlossen?

7. Zo ja, dan krijgen wij graag inzage in de betreffende verzekering. We nemen aan dat dit geregeld kan worden. Zo ja, geldt dit dan voor alle diersoorten? Zo nee, om welke diersoorten gaat het dan en kunt u uitleggen waarom het niet voor alle diersoorten geldt (dit in het belang van dierenwelzijn van elk gewond dier, waarbij het noodzakelijk is dat dit dier uit zijn lijden wordt verlost)?

Carla van Viegen
Fractievoorzitter Partij voor de Dieren
Provinciale Staten Zuid-Holland

Indiendatum: 10 jun. 2021
Antwoorddatum: 5 jul. 2021

Klik hier voor de antwoorden.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen aanpak verdroging en droogte

Lees verder

Schriftelijke vragen dood gemaaide jonge reeën en ernstig dierenleed

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer