Schrif­te­lijke vragen afschot damherten AWD


Indiendatum: okt. 2013

Toelichting

Afschot van damherten in en rond de Amsterdamse Waterleidingduinen is een veelbesproken onderwerp, dat tot veel maatschappelijke en politieke discussie leidt.

De gemeenteraad van Amsterdam heeft de verantwoordelijke wethouder via een aangenomen motie enkele randvoorwaarden meegegeven, waaronder hoe de damherten in de Waterleidingduinen beheerd mogen worden, zoals dat er ‘ geen plezierjacht en drijfjacht mogen plaatsvinden en dat Waternet, de beheerder van dat gebied, wordt opgeroepen om in overleg te treden met de beheerders van de Oostvaardersplassen om van de ervaringen in dat gebied te leren. Staatssecretaris Dijksma geeft in een brief aan dat de ervaring met het beheer in de Oostvaardersplassen onder andere leert dat reactief afschot een effectieve beheersmethode is. (brief nummer DGNR-NB / 13046974).

Naar aanleiding van de bovenstaande toelichting wil de fractie van de Partij voor de Dieren de volgende vragen aan u voorleggen.

Vragen:

1. Hoeveel damherten zijn er in 2012 en 2013 tot nu toe afgeschoten, op welke plek, datum en tijdstip, en waren dit mannelijke of vrouwelijke dieren?
2. Wat is volgens u het huidige aantal damherten dat in het gebied van de Amsterdamse Waterleidingduinen leeft?
3. Hoeveel daadwerkelijke aanrijdingen hebben erin 2011, 2012 en 2013 plaatsgevonden op de wegen direct om de Waterleidingduinen, waar, wanneer (datum en tijd), wat was snelheid van het voertuig en ging het om mannelijke of vrouwelijke dieren?
4. Hoe groot is dit percentage, afgezet tegen het totale aantal aanrijdingen in dat gebied?
5. In het rapport ‘Turbojacht in de Veluwe’ is feitelijk aangetoond dat het aantal aanrijdingen met wilde dieren direct verband houdt met hun bejaging en toeneemt op het moment dat er wordt gejaagd. Welke conclusies trekt u hieruit met betrekking tot het door u te voeren beleid ten aanzien van ontheffingverlening voor afschot vanwege de verkeersveiligheid?
6. Wat gaat u doen met betrekking tot de onlangs aangenomen motie van de Amsterdamse gemeenteraad m.b.t. het beheer in de Amsterdamse Waterleidingduinen?
7. Bent u voornemens om een ontheffing te verlenen voor afschot van damherten in de Waterleidingduinen, indien die wordt aangevraagd? Zo ja, welke voorwaarden gaat u hieraan verbinden?
8. Bent u met ons van mening dat pro-actief beheer leidt tot schuwe dieren en stress en dierenleed en dat dit voorkomen dient te worden? Zo nee, waarom niet?
9. Wat is volgens u een ‘aanvaardbare omvang’ van damherten in de Waterleidingduinen?
10. Wat vindt u ervan als het beheer in de Amsterdamse Waterleidingduinen wordt beperkt tot het uitsluitend vroeg reactief afschot, waarbij zwakke en stervende damherten worden afgeschoten, vergelijkbaar met het beheer in de Oostvaardersplassen?
11. De damherten zorgen voor natuurlijke begrazing in de Amsterdamse Waterleidingduinen en zorgen daarmee in belangrijke mate voor de te bereiken natuurkwaliteiten. Kunt u aangeven hoe dit gecompenseerd wordt ingeval er minder begraasd wordt door de daar aanwezige damherten en wat de koste zijn om dit te compenseren?

A.H.K. van Viegen

Fractievoorzitter Partij voor de Dieren

Provinciale Staten Zuid-Holland

Indiendatum: okt. 2013
Antwoorddatum: 19 nov. 2013

Klik hier voor de antwoorden en hier voor de bijlage.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer