Schrif­te­lijke vragen Afwe­zigheid vliegveld in infor­matie bouwplan Wilders­zijde (Lansin­gerland)


Indiendatum: 22 aug. 2023

Toelichting

Op 22 juni is een bericht[1] gepubliceerd over de informatievoorziening voor bouwplan Wilderszijde (www.thuisinwilderszijde.nl) van projectontwikkelaars Bouwfonds en Batenburg in gemeente Lansingerland. In de reclame-uitingen voor dit bouwplan wordt de aanwezigheid van vliegveld Rotterdam The Hague Airport (RTHA) op minder dan een halve kilometer nauwelijks genoemd, laat staan de bijbehorende geluidsoverlast en uitstoot van stoffen die schadelijk zijn voor de gezondheid. De website presenteert een mooie, rustige en natuurrijke omgeving: nabijgelegen parken en groenvoorzieningen worden wel getoond op kaart.

Gemeente Lansingerland neemt het standpunt in dat kopers van een woning zelf in staat zijn om zich op de omgeving van een woning te oriënteren. Het inwinnen van dergelijke informatie is volgens de gemeente een zaak van potentiële kopers zelf. Vereniging Bewonersgroep Tegen Vliegtuigoverlast (BTV) vindt dit een ernstige vorm van misleiding van potentiële kopers van de woningen van bouwplan Wilderszijde en spreekt gemeente Lansingerland aan op haar verantwoordelijkheid om de gezondheid en de belangen van (toekomstige) inwoners van de gemeente te beschermen[2]. BTV stapt daarom naar de Reclame Code Commissie en de Autoriteit Consument & Markt[3].

Naar aanleiding van deze toelichting leggen de Partij voor de Dieren, SP en D66 de volgende vragen aan u voor.

Vragen

 1. Is het College bekend met bovengenoemde berichtgeving?
 2. Voldoen de woningen aan de geldende geluidsnormen?
 3. Vindt het College de geluidsoverlast nabij deze woningen acceptabel? Zo ja, waarom? Zo nee, welke maatregelen gaat u treffen?
 4. Naast geluidhinder en uitstoot van schadelijke stoffen afkomstig van vliegverkeer op de bewuste aanvliegroute van RTHA, zullen de toekomstige bewoners van de woningen van bouwplan Wilderszijde ook geluid- en milieuhinder ondervinden van de aanwezigheid van de hogesnelheidslijn (HSL) en de snelwegverbinding A13/A16. In hoeverre wordt er rekening gehouden met de cumulatieve overlast door geluidhinder voor de bewoners van de geplande woningen in bouwplan Wilderszijde?
 5. Wat is de rol van de provincie in het geval dat cumulatieve geluidhinder op een locatie optreedt?
 6. Is het College van mening dat gemeenten een taak hebben de gezondheid en de belangen van inwoners te beschermen tegen bovenwettelijke geluidhinder en uitstoot van gevaarlijke stoffen in de nabijheid van luchthaven Rotterdam The Hague Airport? Zo ja, op welke gronden? Zo nee, waarom niet?
 7. Wat is de mening van het College over het standpunt van gemeente Lansingerland dat de verantwoordelijkheid voor het inwinnen van informatie door potentiële kopers van een woning bij de koper van die woning zelf ligt en niet bij de gemeente?
 8. Bent u van mening dat gemeente Lansingerland in het geval van bouwplan Wilderszijde tekort schiet in het beschermen van de belangen van (toekomstige) inwoners tegen geluidhinder en uitstoot van gevaarlijke stoffen? Zo ja, op welke gronden? Zo nee, waarom niet?
 9. Wat is de rol van de provincie bij de bescherming van de gezondheid en belangen van inwoners van Zuid-Holland?
 10. Zie vraag 9: hoe vertaalt de rol van de provincie zich in het geval van de gezondheid en belangen van potentiële kopers van de woningen die onderdeel uitmaken van bouwplan Wilderszijde?
 11. Bent u bereid gemeente Lansingerland in deze aan te spreken op haar rol om de gezondheid en de belangen van inwoners van de gemeente te beschermen?
 12. Zo ja, wanneer en op welke wijze gaat u dit gesprek aan met de gemeente? Zo nee, waarom niet?

Hanke Hoogerwerf, Partij voor de Dieren
Lies van Aelst, SP
Lisanne van Damme en Tobias Grond, D66

[1] https://btv-rotterdam.nl/uit-d...
[2] https://btv-rotterdam.nl/uit-d...
[3] https://www.rodi.nl/schiedam/r...

Indiendatum: 22 aug. 2023
Antwoorddatum: 18 sep. 2023

Klik hier voor de antwoorden.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen legalisatie PAS melders

Lees verder

Schriftelijke vervolgvragen diervriendelijk isoleren na uitspraak RvS

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer