Schrif­te­lijke vragen alarm drink­wa­ter­be­drijven


Indiendatum: nov. 2017

Toelichting

De tien waterwinbedrijven in Nederland slaan alarm. Het grondwater wordt door meststoffen verontreinigd en zuivering wordt steeds duurder en complexer. In Nederland wordt op ruim tweehonderd punten grondwater gewonnen voor drinkwater; op 89 van die punten zijn tussen 2000 en 2015 hogere doses meststoffen gemeten dan wettelijk toegestaan.

Er zijn de afgelopen jaren 21 waterwinpunten gesloten omdat het water zo vervuild was dat zuiveren te kostbaar werd. De Nederlandse waterbedrijven zijn bezorgd en pleiten voor maatregelen.

De Partij voor de Dieren deelt de zorgen over de kwaliteit en beschikbaarheid van drinkwater en de toenemende inspanning die nodig is om ons water te zuiveren. Schoon drinkwater is essentieel voor de gezondheid van mensen. Door de klimaatverandering zal zoetwater schaarser worden.[1]

Naar aanleiding van de bovenstaande toelichting legt de Partij voor de Dieren de volgende vragen aan u voor.

Vragen

1. Delen GS de zorgen van de drinkwaterbedrijven als het gaat om de vervuiling van drinkwater door meststoffen?

2. Zijn GS het met ons eens dat de provincie medeverantwoordelijk is voor een veilige en gezonde leefomgeving, in het bijzonder voor de bescherming van grondwater? Zo nee, waarom niet?

3. Zijn GS het met ons eens dat de provincie een prominente rol heeft in het oplossen van de mest in grondwater problematiek? Hoe ziet u deze rol en op welke manier kunt u hier invulling aan geven?

4. Speelt het onderwerp ‘verontreiniging van grondwater en de bedreiging hiervan voor de beschikbaarheid en kwaliteit van drinkwater’ ook binnen het IPO en zo ja op welke wijze?

5. Bent u bereid om in IPO-verband op te trekken om te komen tot oplossingen voor deze problematiek?

6. Is er voldoende handhavingscapaciteit om te controleren of boeren de mest die ze teveel hebben op het bedrijf op een verantwoorde wijze afvoeren en niet extra op het land brengen? Zo ja op welke wijze? Zo nee, waarom niet?

7. Hoe wordt gecontroleerd op mestfraude en is dat in uw ogen toereikend?

8. Wat is volgens GS de oorzaak van overbemesting? Ziet u een relatie met de intensieve (melk)veehouderij?

9. Zijn GS bereid om samen met de waterwinbedrijven, LTO en andere betrokken partijen in gesprek te gaan hoe we kunnen zorgen voor een schone drinkwatervoorziening voor de toekomst? Op welke wijze kan de provincie een rol spelen als het gaat om facilitering, voorlichting en handhaving?

Bart Canton

Statenlid Partij voor de Dieren

Provinciale Staten Zuid-Holland

[1] https://www.trouw.nl/home/waterbedrijven-slaan-alarm-mest-bedreigt-drinkwaterwinning~a1446e04/

Indiendatum: nov. 2017
Antwoorddatum: 20 dec. 2017

Klik hier voor de antwoorden.