Schrif­te­lijke vragen groot­schalige mest­fraude


Indiendatum: nov. 2017

Vragen

1. Kent u het bericht ‘Openbaar Ministerie ziet tien tot twintig bendes in de mestsector’ [1]?
2. Zijn er ook bedrijven uit Zuid-Holland bij betrokken en zo ja hoe groot is de omvang in Zuid-Holland?
3. Zo ja, welke gevolgen heeft dit volgens u voor de verduurzaming van de veehouderij in Zuid-Holland?
4. Zo ja, wat is de invloed hiervan op het milieu en de volksgezondheid in Zuid-Holland volgens uw inschatting?
5. Bent u bereid, om net als het provinciebestuur in Limburg, hierover in gesprek te gaan met landbouworganisaties en de Ministeries? Zo ja, op welke termijn? Zo nee, waarom niet?
6. Bent u bereid om dit ook in IPO-verband te bespreken? Zo ja, op welke termijn? Zo nee, waarom niet?
7. Hoe is het toezicht en de handhaving in Zuid-Holland m.b.t. mestfraude georganiseerd en doen de Omgevingsdiensten in Zuid-Holland hier ook onderzoek naar?
8. Bent u bereid om zo nodig het milieuhandhavingsbeleid hiervoor te intensiveren? Zo ja, op welke termijn? Zo nee, waarom niet?

Carla van Viegen

Fractievoorzitter Partij voor de Dieren

Provinciale Staten Zuid-Holland

[1] https://www.nrc.nl/nieuws/2017/11/12/om-ziet-tien-tot-twintig-bendes-in-de-mestsector-13980932-a1580871

Indiendatum: nov. 2017
Antwoorddatum: 20 dec. 2017

Klik hier voor de antwoorden.