Schrif­te­lijke vragen groot­schalige mest­fraude


Indiendatum: nov. 2017

Vragen

1. Kent u het bericht ‘Openbaar Ministerie ziet tien tot twintig bendes in de mestsector’ [1]?
2. Zijn er ook bedrijven uit Zuid-Holland bij betrokken en zo ja hoe groot is de omvang in Zuid-Holland?
3. Zo ja, welke gevolgen heeft dit volgens u voor de verduurzaming van de veehouderij in Zuid-Holland?
4. Zo ja, wat is de invloed hiervan op het milieu en de volksgezondheid in Zuid-Holland volgens uw inschatting?
5. Bent u bereid, om net als het provinciebestuur in Limburg, hierover in gesprek te gaan met landbouworganisaties en de Ministeries? Zo ja, op welke termijn? Zo nee, waarom niet?
6. Bent u bereid om dit ook in IPO-verband te bespreken? Zo ja, op welke termijn? Zo nee, waarom niet?
7. Hoe is het toezicht en de handhaving in Zuid-Holland m.b.t. mestfraude georganiseerd en doen de Omgevingsdiensten in Zuid-Holland hier ook onderzoek naar?
8. Bent u bereid om zo nodig het milieuhandhavingsbeleid hiervoor te intensiveren? Zo ja, op welke termijn? Zo nee, waarom niet?

Carla van Viegen

Fractievoorzitter Partij voor de Dieren

Provinciale Staten Zuid-Holland

[1] https://www.nrc.nl/nieuws/2017/11/12/om-ziet-tien-tot-twintig-bendes-in-de-mestsector-13980932-a1580871

Indiendatum: nov. 2017
Antwoorddatum: 20 dec. 2017

Klik hier voor de antwoorden.

Interessant voor jou

Rondvraag Commissie Duurzame Ontwikkeling 27 september 2017

Lees verder

Schriftelijke vragen alarm drinkwaterbedrijven

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer