Rondvraag Commissie Duurzame Ontwik­keling 27 september 2017


Indiendatum: nov. 2017

Onlangs is door het Natura 2000-gebied Voornes Duin een geasfalteerd pad aangelegd.

Naar aanleiding hiervan heeft de Partij voor de Dieren de volgende vragen voor de rondvraag in de commissie Duurzame Ontwikkeling op 27 september 2017.

1) Was de provincie hiervan op de hoogte?
2) Is er vergunning verleend ingevolge de Natuurbeschermingswet? Zo nee, waarom niet en gaat u in dat geval handhavend optreden? Welke overige maatregelen gaat u in dat geval treffen?
3) Mag dit materiaal volgens de natuurwetgeving en milieuwetgeving in Natura 2000 gebied Voornes Duin wel gebruikt worden?
4) Is hiervoor een Milieu effectrapportage vereist? Zo ja, is deze opgesteld?

Indiendatum: nov. 2017
Antwoorddatum: 23 sep. 2017

Gedeputeerde WEBER antwoordt dat de provincie niet op de hoogte was. Er is geen vergunning aangevraagd en er is dus ook geen vergunning verleend. Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid is inmiddels gaan kijken. Het nieuwe pad is over een oud pad heen gelegd maar wel met andere materialen. De vergunning voor het oude pad is reeds geƫxpireerd op 15 maart 2015. De gemeente moet een verzuim goedmaken en alsnog vergunning aanvragen. Die aanvrage zal vervolgens getoetst worden. Of de gebruikte materialen toegestaan zijn, kan de gedeputeerde op dit moment niet beoordelen. Er is overigens geen m.e.r. nodig.

Mevrouw VAN VIEGEN is bang dat er hoe dan ook een vergunning verleend zal worden omdat terugdraaien geen optie is. Zij vraagt of er werkelijk getoetst wordt en of het pad eventueel weg moet, als het niet aan de voorwaarden voldoet. Zij is bang dat dit anders ook op andere plekken gaat gebeuren.

Gedeputeerde WEBER benadrukt dat het hoe dan ook niet goed is dat een medeoverheid niet op de hoogte is van de regels. Hij zal de omgevingsdiensten erop laten wijzen dat er vergunning aangevraagd hoort te worden voor dit soort zaken. Een vergunning wordt nooit, dus ook niet achteraf, zonder toetsing verleend. Als het gebruikte materiaal niet toegestaan is, dan ontstaat er een nieuwe situatie die dan beoordeeld moet worden. Daarbij zal ook de vraag meespelen hoe schadelijk het is om te handhaven en het pad te laten weghalen.

De VOORZITTER gaat ervan uit de gedeputeerde Provinciale Staten op de hoogte zal brengen van de afloop.

3. Verslag

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen handhaving illegale jachthutten Biesbosch

Lees verder

Schriftelijke vragen grootschalige mestfraude

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer