Schrif­te­lijke vragen brand AVR Rotterdam


Indiendatum: 2 okt. 2023

Toelichting

Bij de AVR in Rotterdam heeft een grote brand gewoed waarbij er giftige en gevaarlijke stoffen, waaronder dioxine zijn vrijgekomen. In een groot gebied rondom de afvalverwerkingsfabriek, waaronder delen van Vlaardingen, Maassluis en Midden-Delfland, zijn bodem en water vervuild. Er zijn inmiddels (preventieve) maatregelen getroffen als het binnen houden van vee en kippen, en het niet eten van eieren, en het goed wassen van moestuingroenten- en fruit voor gebruik.

Gedeputeerde Staten zijn het Wabo1 bevoegd gezag voor deze inrichting

Dank aan het provinciebestuur voor de brieven: kenmerk: PZH-2023-840733814 en PZH-2023-840863632, waarin Provinciale Staten worden geïnformeerd over de gevolgen van deze brand.

Naar aanleiding van deze toelichting leggen de Partij voor de Dieren, D66, ChristenUnie, SP, PvdA/GL en VOLT de volgende vragen aan u voor.

Vragen

 1. Kunt u aangeven of de oorzaak van de brand bekend is en zo ja, wat de oorzaak is geweest?
 2. Had deze brand voorkomen kunnen worden? Kunt u dit nader toelichten?
 3. Wat gaat u doen om een dergelijk ongeluk in de toekomst te voorkomen?
 4. De DCMR houdt namens de provincie toezicht op IPPC bedrijven, waaronder AVR, om te verzekeren dat deze bedrijven aan de milieuwetgeving voldoen. Deze wetgeving is erop ingesteld dat dergelijke ongelukken niet gebeuren. Uit uw informatie bleek dat AVR al onder verscherpt toezicht staat.
  a) Hoe vaak is er de afgelopen 2 jaar toezicht gehouden bij AVR?
  b) Welke overtredingen zijn er tijdens deze controles geconstateerd?
  c) Op welke wijze is DCMR hiermee omgegaan?
 5. Het RIVM doet momenteel onderzoek naar de gevolgen van de vrijgekomen schadelijke stoffen. Wat zijn de gevolgen voor de gezondheid van mens, dier en natuur van de nu wijd verspreide dioxine?
 6. Worden de melk en het vlees, en mogelijk andere producten uit dat gebied gecontroleerd op de aanwezigheid van dioxine?
 7. En specifiek: Welke mogelijke gezondheidsrisico's kunnen koeien lopen wanneer zij grazen in de nabije omgeving en water uit sloten drinken?
 8. Wat zijn de gevolgen voor de waterkwaliteit van het getroffen gebied?
 9. Wat zijn de gevolgen voor de bodemkwaliteit in het getroffen gebied?
 10. Zijn GS het eens dat er veel erg gevaarlijke en giftige stoffen en processen in de Rotterdamse haven, vlakbij dicht bewoonde gebieden en waardevolle natuurgebieden zijn en dat dit gevaarlijke situaties kan opleveren voor mens, dier en natuur?
 11. Welke maatregelen worden getroffen door AVR om meer circulair te worden, zodat afvalverbranding kan worden afgebouwd en welke inspanningen verricht u richting dit bedrijf?
 12. Over de milieueffectrapportage voor de uitbreiding van een verbrandingsoven van AVR is in 2006 bezwaar ingediend. Deels doordat het bezwaar te laat was ingediend en deels omdat de ovens geplaatst waren voordat nieuwere wetgeving van kracht ging, zijn de bezwaren ongegrond gevonden door de Raad van State.[1] De appelanten maakten zich onder andere zorgen over de uitstoot van giftige stoffen. Heeft deze brand iets te maken met deze verbrandingsovens en/of de zorgen geuit in de brief van de appelanten? Kunnen wij deze brief en bij de beantwoording ontvangen? Kunt u dit nader toelichten?
 13. Wat is er gedaan met het advies van de commissie MER over de renovatie en uitbreiding van de afvalverbrandingsinstallatie AVR?[2]

Carla van Viegen Partij voor de Dieren
Evita Rozenberg D66
Djoekie van Woerden ChristenUnie
Lies van Aelst SP
Adem Negash PvdA/GroenLinks
Tessa Beeloo VOLT

[1] https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@2584/200409233-1/
[2] https://www.commissiemer.nl/docs/mer/p18/p1839/a1839rl.pdf

Indiendatum: 2 okt. 2023
Antwoorddatum: 7 nov. 2023

Klik hier voor de antwoorden.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Kwaliteit Oppervlaktewater op Nationale Kraanwaterdag

Lees verder

Schriftelijke vragen Gebruik van Beaumix bij aanleg RijnlandRoute

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer