Schrif­te­lijke vragen Gebruik van Beaumix bij aanleg Rijn­land­Route


Indiendatum: 7 okt. 2023

Toelichting

De provincie Zuid-Holland is opdrachtgever van de vernieuwing van de Tjalmaweg, onderdeel van de nieuwe RijnlandRoute tussen de N206 bij Katwjik, de N44 bij Leiden en de A4 bij Zoeterwoude. Tijdens de werkzaamheden is 156.000 ton Beaumix gebruikt. Dat gebeurde onder meer bij Valkenburg, om te zorgen voor voldoende gewicht onder het verdiepte en verbrede deel van de weg.[1] [2] [3]

Beaumix is een bouwstof die als as overblijft na de verwerking van restafval in afvalcentrales. Voordat dat restafval wordt verbrand, worden zoveel mogelijk metalen, plastic en recyclebare materialen gehaald. Maar in de bouwstof die overblijft kunnen daarvan nog wel kleine hoeveelheden achterblijven.

Het gebruik van Beaumix leidde tot onrust bij de gemeente Katwijk[4] en onder omwonenden van de weg. Zij vonden in het gebruikte materiaal onder meer batterijen en plastic. Bewonersorganisatie Katwijk Smart Village (KSV) deed een eigen onderzoek en vond in bodemmonsters hoge concentraties zware metalen, zoals chroom, cadmium, koper, nikkel, lood en zink. Die concentraties waren veel hoger dan de wet toestaat.[5] [6] [7]

Om risico's voor de volksgezondheid en het milieu uit te sluiten heeft de gemeente Katwijk daarom het hoogheemraadschap van Rijnland en de provincie gevraagd maatregelen te nemen. Het lozen van het drainagewater is inmiddels door de provincie stopgezet.

Naar aanleiding van deze toelichting legt de Partij voor de Dieren de volgende vragen aan u voor.

Vragen

 1. Hoe verhoudt zich deze brief uit 2022, kenmerk: PZH-2022-812805369 tot de actuele informatie. Gaat u de gemeente Katwijk een nieuwe brief sturen?[8]
 2. Is het juist dat op de locatie vliegkamp Valkenburg een berg beaumix ligt, dat een gevaar kan vormen voor de bodem en het grondwater? Zo ja, welke maatregelen gaat u treffen?
 3. Klopt het dat voor op- en afritten van de nieuwe Rijnlandroute ook beaumix is gebruikt en is het mogelijk op andere delen van de Rijnlandroute of andere provinciale projecten gebruikt? Zo ja, welke maatregelen gaat u treffen?
 4. Welke maatregelen worden er door het college genomen in de toekomst het drainagewater verantwoord af te voeren op het oppervlaktewater, dan wel op welke andere wijze dit af te voeren?
 5. Op welke wijze neemt het college de verantwoordelijkheid over het water in de pompkelder?[9]
 6. Welke overige maatregelen worden door het college getroffen om de vervuiling aan te pakken en in de toekomst te voorkomen?
 7. Hoe beoordelen GS het gevaar voor de (volks)gezondheid van mens en dier van de aanwezigheid van deze stoffen in het milieu?
 8. De provincie gaat zelf onderzoek doen naar de mate van vervuiling van de aanwezige beaumix. Kunnen Provinciale Staten worden de uitkomsten van dit onderzoek ontvangen?[10]
 9. Zijn GS voornemens bij provinciale projecten waar de provincie voor verantwoordelijk is, geen gebruik meer te maken van beaumix? Zo nee, waarom niet?
 10. Net als bij de situatie van Chemours blijkt ook in deze situatie met de beaumix dat de normen vaak te laag zijn en later blijkt dat dit veel milieu- en gezondheidsschade oplevert voor mens en dier. Is het college bereid om het Rijk te vragen de normering van ZZS stoffen extra onder de loep te nemen en waar nodig aan te scherpen?[11]
 11. Wat zijn de kosten die de provincie moet maken in relatie tot de beaumixvervuiling?
 12. Gaat de provincie Boskalis aansprakelijk stellen voor de kosten? Kunt u het antwoord nader toelichten.
 13. Is het college bereid om een tegemoetkoming te geven voor de gemaakte kosten van de gemeente Katwijk? Zo ja, om welk bedrag gaat het dan? Zo nee, waarom niet?

Carla van Viegen
Fractievoorzitter Partij voor de Dieren
Provincie Zuid-Holland

[1] https://www.allesoverkatwijk.nl/nieuws/algemeen/77031/opnieuw-beaumix-bij-tjalmaweg-politiek-schrikt-zich-rot
[2] https://nos.nl/regio/zh-west/artikel/442931-schadelijke-stoffen-gevonden-in-water-onder-nieuwe-provinciale-weg-mogelijk-verband-met-beaumix
[3] https://rijnlandroute.nl/deelprojecten/n206-tjalmaweg/beaumix/
[4] https://www.infrasite.nl/wegen/2023/10/05/weer-zorgen-om-mogelijk-schadelijke-bouwstof-na-vernieuwing-tjalmaweg/?gdpr=accept
[5] https://www.allesoverkatwijk.nl/nieuws/algemeen/88600/door-beaumix-vervuild-water-onder-tjalmaweg-aangetroffen
[6] https://www.omroepwest.nl/nieuws/4764595/schadelijke-stoffen-gevonden-in-water-onder-nieuwe-provinciale-weg-mogelijk-verband-met-beaumix
[7] https://www.leidschdagblad.nl/cnt/dmf20231004_65434650?utm_source=google&utm_medium=organic
[8] https://www.zuid-holland.nl/politiek-bestuur/bestuur-zh/gedeputeerde-staten/besluiten/besluit/gs-brief-aan-gemeente-katwijk-n206-ir-g-tjalmaweg-toepassing-extra-beaumix
[9] https://rijnlandroute.nl/resultaten-eerste-meting-waterkwaliteit-n206-ir-g-tjalmaweg-bekend/
[10] https://www.odwh.nl/actuele-dossiers/n206-beaumix/
[11] https://www.allesoverkatwijk.nl/nieuws/algemeen/88605/zorgen-over-normeringen-blijven-na-aantreffen-vervuild-water

Indiendatum: 7 okt. 2023
Antwoorddatum: 31 okt. 2023

Klik hier voor de antwoorden.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen brand AVR Rotterdam

Lees verder

Schriftelijke vragen Klimaatadaptatie – Klimaatscenario’s KNMI

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer