Schrif­te­lijke vragen dier­vrien­delijk woning isoleren


Indiendatum: 8 feb. 2023

Toelichting

Steeds meer inwoners laten hun woning isoleren, zeker met de stijgende energieprijzen, en dat is goed nieuws. Echter, de Wet natuurbescherming (Wnb) verplicht woningeigenaren om dieren, die in de spouw of onder het dak leven, te beschermen. Daarbij is onderzoek nodig om te achterhalen welke soorten aanwezig zijn en welke maatregelen nodig zijn voor bescherming.[1] [2] Onze partij krijgt signalen dat niet iedereen hiervan op de hoogte is dan wel zich hieraan houdt.

Het is belangrijk dat woningisolatie niet ten koste gaat van dieren. Vleermuizen en vogels die in de spouwmuren nestelen moeten de kans krijgen om weg te vliegen voor de muren gevuld worden met isolatiemateriaal en hebben vervangende huisvestingsmogelijkheden en (kraam)verblijven nodig. Hier komt bij dat holenbewoners vaak dieren zijn die al onder druk staan, zoals de zeldzame meervleermuis en andere vleermuizen, gierzwaluwen en de huismussen.[3] Het is daarom ook in het belang van de biodiversiteit om deze dieren te beschermen. De provincie Utrecht heeft een nieuwe methode ontwikkeld on diervriendelijk isoleren mogelijk te maken.[4]

Naar aanleiding van deze toelichting legt de Partij voor de Dieren de volgende vragen aan u voor.

Vragen

  1. Is het college bereid om de aanpak van de provincie Utrecht over te nemen? Zo ja, wanneer? Zo nee, waarom niet?
  2. Heeft u inzichtelijk wat de aantallen vleermuizen, gierzwaluwen en huismussen in Zuid-Holland zijn, in een vergelijking tussen verleden en heden? Indien ja, hoe verhoudt de populatieontwikkeling hier zich tot landelijke ontwikkelingen?
  3. Baart het u zorgen dat instandhouding van de landelijke populatie vleermuizen, gierzwaluwen en huismussen onder druk staat door toedoen van maatregelen in het kader van de energietransitie, bijvoorbeeld door isolatie van spouwmuren of daken? Zo ja, wat kan er volgens u aan worden gedaan om dergelijke maatregelen te verenigen met instandhoudingsdoelstellingen, zodat de inzet voor een beter klimaat en een betere (stedelijke) biodiversiteit verenigd kan worden? Zo nee, waarom niet?
  4. Er is vooralsnog nog geen oplossing gevonden voor het verlies van leefgebied door verduurzaming van bouwwerken. Gaat het college ervoor zorgen dat er nieuwe leefgebieden voor vleermuizen, gierzwaluwen en huismussen worden gerealiseerd? Zo ja op welke wijze? Zo nee, waarom niet?
  5. Is het college bereid om maatregelen te treffen voor het meer natuurinclusief inrichten van bruggen of viaducten in provinciaal beheer, waardoor (meer)vleermuizen en huismussen meer nestelgelegenheid krijgen, dan wel andere geschikte voorzieningen, die hiertoe leiden? Zo nee, waarom niet?
  6. Welke andere maatregelen is het college bereid te gaan nemen om het leefgebied van vleermuizen, huismussen, en gierzwaluwen te verbeteren?
  7. Is het college bereid om actief informatie te verschaffen over de gevolgen voor vleermuizen, huismussen en gierzwaluwen bij woningisolatie? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, waarom niet?

Carla van Viegen
Fractievoorzitter Partij voor de Dieren
Provinciale Staten Zuid-Holland

[1] https://www.zoogdiervereniging.nl/wnb/sloop-bouw-en-renovatie
[2] https://www.vogelbescherming.nl/bescherming/wat-wij-doen/in-de-stad/bewoners/brochure-verbouwplannen-[3] https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5229006/vleermuizen-ernstig-bedreigd-door-isolatie-spouwmuren
[4] https://www.provincie-utrecht.nl/actueel/nieuws/utrechtse-methodiek-natuurvriendelijk-isoleren-nu-ook-overijssel

Indiendatum: 8 feb. 2023
Antwoorddatum: 13 mrt. 2023

Klik hier voor de antwoorden.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen provinciaal overzicht natuurvergunningen agrariƫrs

Lees verder

Technische vragen Soortenbescherming egel en kleine marterachtigen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer