Tech­nische vragen Soor­ten­be­scherming egel en kleine marter­ach­tigen


Indiendatum: 23 feb. 2023

Naar aanleiding van de beantwoording van vragen door het college over de soortenbescherming heeft de fractie van de Partij voor de Dieren nog een aantal technische vragen.

  1. Wat was het budget voor de verbetering van de leefomgeving van beschermde dieren in 2022? Is dat budget van 2022 geheel gebruikt of is er nog budget over?
  2. Wat is het budget voor verbetering van de leefomgeving van beschermde dieren in 2023?
  3. De egel is een icoonsoort, maar het gaat niet goed met de egel. Op de website van de provincie staat: ‘Als het leefgebied van de icoonsoorten op orde is dan gaat het goed met de Zuid-Hollandse natuur. Zij zijn een graadmeter daarvoor’. Het college gaf aan dat de egel inderdaad op de rode lijst staat én op de vrijstellingslijst om te mogen doden, maar dat wordt ingezet op de verbetering van de leefomgeving van de egel. Wat is daar in de afgelopen jaren specifiek voor de egel als icoonsoort voor gedaan? Egel
  4. Is er naar aanleiding van de inzet op de verbetering van de leefomgeving een verbetering ten aanzien van de aantallen egels in onze provincie in de afgelopen jaren? Kan dit nader worden toegelicht?
  5. Het college gaf ook aan dat wordt ingezet op de verbetering van de leefomgeving van de kleine marterachtigen, ondanks dat het niet goed gaat met de bunzing, hermelijn en wezel en ook zij op de vrijstellingslijst staan. Wat is er in de afgelopen jaren gedaan om specifiek de leefomgeving van de kleine marterachtigen te verbeteren?
  6. Is er naar aanleiding van de verbetering van de inzet op de leefomgeving van de kleine marterachtigen verbetering te zien in de aantallen van deze dieren? Kan dit nader worden toegelicht?
  7. Wat wordt er de komende jaren nog gedaan om de leefomgeving van de egel en de kleine marterachtigen te verbeteren?

Carla van Viegen
Fractievoorzitter Partij voor de Dieren
Provincie Zuid-Holland

Indiendatum: 23 feb. 2023
Antwoorddatum: 6 mrt. 2023

  1. Wat was het budget voor de verbetering van de leefomgeving van beschermde dieren in 2022? Is dat budget van 2022 geheel van gebruikt of is er nog budget over?

Met het nieuwe soortenbeleid zet de provincie naast het beschermen, juist in op het versterken van leefgebieden van beschermde soorten, met name buiten de Natura 2000 gebieden. Deze proactieve benadering gericht op de icoonsoorten wordt mogelijk gemaakt door dit nieuwe beleidskader. De exacte financiële consequenties zijn op dit moment nog niet bekend, gedurende de implementatie zal blijken welke aanvullende middelen nodig zijn.

Voor de bescherming en het realiseren van leefgebieden in en NNN- en Natura 2000-gebieden, krijgt de provincie rijksbudget om aan de wettelijke taken te voldoen. Het soortenbeleid zet vooral in op creëren van leefgebieden van (icoon)soorten buiten de beschermde natuurgebieden. In voorgaande jaren is hier via andere beleidssporen ook al (indirect) op ingezet, zoals via boerenlandvogels, bos- en bomenbeleid en bijenlandschappen.

Tevens stuurt de provincie via de agenda natuurinclusief naar een meer ‘natuurinclusieve’ werkwijze, waar bij andere maatschappelijke thema's wordt aangehaakt zoals bijvoorbeeld infrastructuur (ecologisch maaien van alle bermen langs provinciale wegen) en de woningbouwopgave.

Onderwerp

2022 begroot

2022 besteed

2023 begroot

Soortenbeleid

300.000

187.492 *

500.000

Bijenlandschap

200.000

199.086

150.000

Boerenlandvogels

3.008.202

2.899.271

1.836.819 **

Agrarisch natuurbeheer

2.588.532

1.865.955

3.378.814

Bos en Bomen

200.000

144.309

620.000

* Een deel van de middelen zijn naar 2023 overgezet omdat het een subsidieregeling ‘natuur in de stad’ betrof, waarvan de uitvoering deels na 2022 plaatsvindt.

** Begroot bedrag 2023 wordt bij VJN verhoogd met € 1,1 mln n.a.v. motie 1141 Budget voor uitvoering Actieplan en onderzoek Boerenlandvogels

In bovenstaande tabel zijn de volledige provinciale budgetten weergegeven per onderwerp. Echter is een deel (ongeveer 50%) van dit budget bij soortenbeleid en bijenlandschap, en 100% van bos en bomenbeleid, ingezet voor onderzoek en beleidsvorming. Het budget dat wordt ingezet voor de verbetering en versterking van leefgebied van inheemse dieren, is in de laatste kolom weergegeven. Voor bos en bomen is in 2023 en 2024 voor het eerst uitvoeringsbudget gebudgetteerd op de begroting. Voor boerenlandvogels is structureel €800.000,- (€700.000,- vanaf 2028) per jaar gebudgetteerd vanuit provinciaal budget. Ook worden provinciale gronden ingezet als leefgebied, dit is nog een impuls van het vorige college. Agrarisch natuurbeheer draagt ook bij aan het creëren van leefgebied voor flora- en faunasoorten, en wordt deels door de provincie betaald.

2. Wat is het budget voor verbetering van de leefomgeving van beschermde dieren in 2023?

Zie het antwoord op vraag 1.

3. De egel is een icoonsoort, maar het gaat niet goed met de egel. Op de website van de provincie staat: ‘Als het leefgebied van de icoonsoorten op orde is dan gaat het goed met de Zuid-Hollandse natuur. Zij zijn een graadmeter daarvoor’. Het college gaf aan dat de egel inderdaad op de rode lijst staat én op de vrijstellingslijst om te mogen doden, maar dat wordt ingezet op de verbetering van de leefomgeving van de egel. Wat is daar in de afgelopen jaren specifiek voor de egel als icoonsoort voor gedaan?

De egel staat op de vrijstellingslijst van de provincie i.r.t. ruimtelijke ontwikkelingen. Dat betekent niet dat het dier bestreden of gedood mag worden. Dit is eerder ook aan u kenbaar gemaakt bij uw vragen over de marterachtigen i.r.t. de vrijstelling. De vrijstelling houdt in dat bij een aantal specifieke activiteiten het niet verplicht is aan te tonen dat deze activiteiten niet het leefgebied van deze soorten raken. De vrijstelling geldt, mits het gaat om handelingen die worden verricht in verband met:

a. de uitvoering van werkzaamheden in het kader van ruimtelijke ontwikkeling en inrichting;

b. de uitvoering van werkzaamheden in het kader van bestendig beheer of onderhoud aan vaarwegen, watergangen, waterkeringen, waterstaatswerken, oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen of bermen, of in het kader van natuurbeheer;

c. de uitvoering van werkzaamheden in het kader van bestendig beheer of onderhoud in de landbouw of bosbouw;

d. bestendig gebruik.

Met subsidieregeling Natuur in de Stad is in 2022 geld beschikbaar gesteld voor initiatieven gericht op versterking van icoonsoorten in de stedelijke omgeving. Een aantal toegekende subsidies zullen naar verwachting lokaal ook aan versterking van het leefgebied van de egel bijdragen.

4. Is er naar aanleiding van de inzet op de verbetering van de leefomgeving verbetering ten aanzien van de aantallen egels in onze provincie in de afgelopen jaren? Kan dit nader worden toegelicht?

Het actief inzetten op het versterken van de leefgebieden van inheemse soorten buiten de Natura 2000-gebieden wordt mogelijk gemaakt met het soortenbeleid wat 8 maart in PS ter vaststelling is geagendeerd. Met het vaststellen van dit beleid kunnen wij (pas) invulling gaan geven aan het daadwerkelijk versterken van de leefgebieden van inheemse soorten waaronder de icoonsoorten.

In de afgelopen jaren is via de onderwerpen soortenbeleid, weidevogels en bijenlandschap bijgedragen aan het realiseren van bepaalde icoonsoorten. Echter komt de verdere uitrol zoals benoemd, pas in de volgende jaren.

5. Het college gaf ook aan dat wordt ingezet op de verbetering van de leefomgeving van de kleine marterachtigen, ondanks dat het niet goed gaat met de bunzing, hermelijn en wezel en ook zij op de vrijstellingslijst staan. Wat is er in de afgelopen jaren gedaan om specifiek de leefomgeving van de kleine marterachtigen te verbeteren?

Zie het antwoord op vraag 4.

6. Is er naar aanleiding van de verbetering van de inzet op de leefomgeving van de kleine marterachtigen verbetering te zien in de aantallen van deze dieren? Kan dit nader worden toegelicht?

Zie het antwoord op vraag 4.

7. Wat wordt er de komende jaren nog gedaan om de leefomgeving van de egel en de kleine marterachtigen te verbeteren?

Zie het antwoord op vraag 4.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen diervriendelijk woning isoleren

Lees verder

Schriftelijke vragen Handhaving varkensstal Reeuwijk

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer