Schrif­te­lijke vragen Hand­having varkensstal Reeuwijk


Indiendatum: 19 mrt. 2023

Vragen

 1. Kent u het bericht van Wösten juridisch advies over wetshandhaving bij valse PAS melders?[1] [2]
 2. Bent u met ons van oordeel dat een situatie waarin een stal is opgericht zonder de vereiste vergunning en nadien een PAS melding wordt ingediend niet gelijk gesteld kan worden met een situatie van een PAS melder die de stal heeft opgericht eerst nadat een PAS melding is ingediend? Immers, in de eerst genoemde situatie kan niet gesproken worden van een gerealiseerde bedrijfsuitbreiding op basis van te goeder trouw. Graag een motivering bij uw antwoord.
 3. In het geval dat u van mening blijft dat ook valse PAS-melders aanspraak maken op de wettelijke legalisatieregeling, bent u met ons van mening dat zij dan als laatste aan de beurt dienen te komen? Graag een motivering bij uw antwoord.
 4. Is het juist dat de uitbreiding varkensstal Oud Reeuwijkseweg 26 in Reeuwijk voor 1 juli 2015 illegaal was en er daarom hier sprake is van een ‘valse’ PAS melder?
 5. Gaat het college hierop overeenkomstig de wet (uiterlijk 3 april 2023) een deugdelijk besluit tot handhaving nemen en zo nee, waarom niet?
 6. Als het voor 3 april 2023 niet lukt, gaat het college dan onderscheid maken tussen ‘legale’ PAS melders en ‘valse’ PAS melders? Zo nee, waarom niet en hoe gaat het college er dan mee om?
 7. Op welke wijze gaat het college dan de wet toepassen? Kunt u dit zo helder mogelijk uitleggen?
 8. Hoeveel PAS meldingen zijn gedaan in Zuid Holland?
 9. Hoeveel daarvan zijn veehouder, en hoeveel overig?
 10. Hoeveel van die PAS melders hebben een verzoek tot legalisatie ingediend?
 11. Hoeveel ‘valse’ PAS melders (bedrijfsuitbreiding gerealiseerd voor 1 juli 2015, en nadien een PAS melding ingediend) gaat het in Zuid Holland ?
 12. Indien u niet over de nodige informatie beschikt om vraag 11 te beantwoorden, bent u bereid deze informatie beschikbaar te krijgen? Zo nee, waarom niet? Zo ja wanneer is deze informatie beschikbaar?

A.H.K. van Viegen
Fractievoorzitter Partij voor de Dieren
Provinciale Staten Zuid-Holland

[1] https://w-ja.nl/wetshandhaving-bij-valse-pas-melders/
[2] https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2012/06/06/bouw-varkenstal-reeuwijk-stilgelegd

Indiendatum: 19 mrt. 2023
Antwoorddatum: 13 apr. 2023

Klik hier voor de antwoorden.

Interessant voor jou

Technische vragen Soortenbescherming egel en kleine marterachtigen

Lees verder

Schriftelijke vragen Grote militaire oefening natuurgebied Hoeksche Waard tijdens vogelbroedseizoen en draagtijd ree en damhert.

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer