Schrif­te­lijke vragen Grote militaire oefening natuur­gebied Hoeksche Waard tijdens vogel­broed­seizoen en draagtijd ree en damhert.


Indiendatum: 20 mrt. 2023

Vragen

 1. Kent u het bericht ‘Reeën en paarden in paniek door militaire oefening; het leek wel een oorlogsgebied’?[1] en het facebookfilmpje van 15 maart 20.10 uur van Ray de Boon?[2]
 2. Wordt u op de hoogte gebracht van voorgenomen militaire oefeningen in Zuid-Holland? Zo nee waarom niet? En bent u dan bereid inzet te plegen om van tevoren op de hoogte te worden gesteld, zodat voorzorgsmaatregelen getroffen kunnen worden?
 3. Mogen de Apache helikopters zo laag boven een zorgboerderij met dieren vliegen?
 4. Zo ja, welke voorzorgsmaatregelen worden door de provincie en defensie genomen om te voorkomen dat in het wild levende dieren en weidedieren in paniek raken door laag overvliegende helikopters?
 5. Welke verdere bemoeienis heeft de provincie (gehad) bij deze oefening?
 6. In 2021 heeft het college in eerdere antwoorden op vragen van de Partij voor de Dieren over dit onderwerp het volgende aangegeven: ‘Met Defensie zijn in het verleden goede afspraken gemaakt over verdere zonering van laagvliegen binnen de Natura 2000-gebieden in gevoelige perioden in het jaar. De provincie is voornemens via omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid deze contacten weer aan te halen en de naleving van de zonering te evalueren. Zie ook de antwoorden op de vragen 3 en 5.’ Welke afspraken zijn gemaakt met Defensie en wat hebben de aangehaalde contacten met Defensie opgeleverd?
 7. Is er een wettelijke provinciale vergunning nodig voor militaire laagvliegoefeningen boven Natura 2000-gebieden, en zo ja is die verleend? En zo nee, waarom niet?
 8. Op welke wijze wordt de bescherming van deze natuurgebieden en Natura 2000 gebied geborgd tijdens deze militaire oefeningen? Kunt u dit nader toelichten?
 9. Als richtlijn voor de vogelbroedperiode wordt meestal de periode van 15 maart tot 15 juli gehanteerd door gemeenten en provincie, maar duurt officieel zolang een vogel broedt. De vogelbroedgebieden zijn dan niet toegankelijk voor recreanten. Bent u met ons van mening dat een militaire oefening tijdens het vogelbroedseizoen een bedreiging vormt voor het veilig kunnen nestelen van broedvogels en niet te rijmen is met de instandhouding van de weidevogel volgens de Vogel- en Habitatrichtlijn? Zo ja, bent u bereid deze ongerijmdheid aan te kaarten bij het Rijk? Zo nee, waarom niet?
 10. Naast een vogelbroedseizoen is deze periode ook de periode voor de draagtijd van reeën en damherten. In de Hoeksche Waard leven roedels reeën en damherten.
 11. Bent u met ons van mening dat een militaire oefening tijdens de draagtijd van de ree en het damhert veel stress veroorzaakt en kan leiden tot een verlies van de kalfjes? Zo ja, welke (voorzorgs)mogelijkheden ziet het college om deze stress en dit verlies tegen te gaan? En zo nee, waarom niet?
 12. Bent u met ons van mening dat een militaire oefening leidt tot het opjagen van reeën en damherten en, naast een gevaar voor eigen leven van ree en damhert, een gevaar kan vormen voor de verkeersveiligheid in de Hoeksche Waard (zie het filmpje bij voetnoot 2)? Zo ja, welke mogelijkheden ziet het college om dit gevaar tegen te gaan? Zo nee, waarom niet?
 13. Heeft het college überhaupt inzicht in de gevolgen voor de verkeersveiligheid van wilde dieren die in paniek zijn door de militaire oefeningen? Zo nee, bent u bereid hier onderzoek naar te doen?

A.H.K. van Viegen
Fractievoorzitter Partij voor de Dieren
Provinciale Staten Zuid-Holland

[1] https://www.ad.nl/hoeksche-waard/reeen-en-paarden-in-paniek-door-militaire-oefeningen-het-leek-wel-een-oorlogsgebied~ac67950f/?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=socialsharing_web
[2] https://www.facebook.com/raydeboon/videos/241838388284617

Indiendatum: 20 mrt. 2023
Antwoorddatum: 18 apr. 2023

Klik hier voor de antwoorden.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Handhaving varkensstal Reeuwijk

Lees verder

Schriftelijke vragen over Zuid-Hollandse natuurgebieden in gevaar door stikstof en hoeveelheid water

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer