Schrif­te­lijke vragen emissie giftige stof PFIB door Chemours


Indiendatum: aug. 2019

Toelichting

Per brief van 25 juli jongstleden (met kenmerk PZH-2019-702032008) van Gedeputeerde Vermeulen, is Provinciale Staten op de hoogte gesteld van het feit dat er een storing in de Thermal Converter (TC) van Chemours is opgetreden, met als gevolg de emissie van de ‘zeer zorgwekkende stof’ perfluorisobuteen (PFIB). Volgens de regels uit de omgevingsvergunning van Chemours is een start-, stop- en storingsprotocol gevolgd en is het uitvallen gemeld bij DCMR. Uit gegevens van Chemours blijkt, dat door het uitvallen van de TC tot het moment dat de betreffende fabriek is stilgelegd circa 700 gram PFIB is vrijgekomen. In de brief aan Provinciale Staten wordt gesteld: ‘De voorlopige conclusie van DCMR is dat Chemours heeft gehandeld conform de vigerende omgevingsvergunning. Het voorgeschreven protocol is gevolgd en er is tijdig gemeld. Op leefniveau is geen PFIB gedetecteerd en effecten buiten inrichting zijn er, volgens de melding van Chemours, niet te verwachten. Aan Chemours wordt opgedragen een gedegen onderzoek naar dit voorval uit te voeren en daarover aan DCMR te rapporteren’.

Op 29 juli is in het AD een artikel over de emissie van PFIB gepubliceerd[1]. In dit artikel komt de heer Jacob de Boer aan het woord, toxicoloog aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. De heer De Boer noemt PFIB een ‘strijdgas’, vergelijkbaar met mosterdgas, dat onder andere in de Eerste Wereldoorlog als chemisch wapen werd ingezet. De heer De Boer pleit al jaren voor een algemeen verbod van PFIB vanwege de schadelijke gevolgen ervan voor de volksgezondheid en het milieu. ‘Met PFIB mag echt niets misgaan. Als het een keer misgaat, gaat het echt goed mis. Het is echt een gevaarlijk stofje. De overheid neemt een onverantwoord risico door zo'n vergunning te geven’[2], aldus De Boer, in reactie op een incident uit 2017, waarbij eveneens het toxische PFIB vrijkwam.

Naar aanleiding van deze toelichting legt de Partij voor de Dieren de volgende vragen aan u voor.

Vragen

1. Wanneer wordt het resultaat van het onderzoek naar de storing en het vrijkomen van 700 gram van het zeer giftige PFIB door Chemours opgeleverd? Wanneer kunnen Provinciale Staten de uitslag van het onderzoek ontvangen? Doet DCMR, naast Chemours, ook zelf nog nader onafhankelijk onderzoek naar het incident? Zo nee, waarom niet?

2. PFIB is een zeer schadelijke stof voor mens, dier en milieu. In de nabijheid van de Chemours-fabriek zijn woonwijken van de gemeenten Dordrecht, Sliedrecht en Papendrecht.
Zijn de bewoners van deze nabijgelegen wijken geïnformeerd over het incident en over de gevolgen van de giftige stof? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, waarom niet?

3. Worden de voorwaarden van de omgevingsvergunning aangescherpt om een dergelijk incident met schadelijke gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid in de toekomst te voorkomen? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, waarom niet?

4. Klopt het dat u de kritiek van Jacob de Boer, toxicoloog van de VU, niet deelt, zoals aangegeven in de media? Zo nee, waarom niet?

5. Bent u bereid om bij het Rijk te pleiten voor een verbod op de toxische PFIB? Zo nee, waarom niet?

Hanke Hoogerwerf
Partij voor de Dieren Zuid-Holland

[1]https://www.ad.nl/dordrecht/giftige-stof-vrijgekomen-bij-storing-chemours~a7cf00ad/

[2]https://www.ad.nl/dordrecht/toxicoloog-slaat-opnieuw-alarm-over-gifgas-bij-chemours~a8b64094/

Indiendatum: aug. 2019
Antwoorddatum: 19 sep. 2019

Klik hier voor de antwoorden.